asesoramiento

1
aholku > asesoramiento (4 testuinguru)
eu testuak es testuak
b) Gurasoei arreta eta aholkuak eskaintzea. b) una atención y asesoramiento a loa padres

Materiala: Komunikazio alternatiboa

Laguntza teknikoetan laguntza eta aholkuak ematea. Apoyo y asesoramiento en ayudas técnicas.

Materiala: Bizikidetza-unitateei arreta ematea

Bitartekotza-prozesuan zehar, bitartekariak aholkuak eman ditzake. Durante el proceso de la mediación el mediador puede facilitar asesoramiento.

Materiala: Bizikidetza-unitateei arreta ematea

Haurren arloan, lehen mailako arreta ematen duten gizarte-zerbitzuei aholkuak ematea. Asesoramiento a los servicios sociales de atención primaria en materia de infancia.

Materiala: Bizikidetza-unitateei arreta ematea

aholkularitza > asesoramiento (19 testuinguru)
eu testuak es testuak
Familia-terapiak behar duten familiei aholkularitza, esku-hartzea eta tratamendua ematen die, izan ditzaketen gatazka- edo krisi-egoerak konpontzeko orientabidea eta laguntza emateko xedearekin. La terapia familiar centra su actuación en el asesoramiento, intervención y tratamiento a aquellas familias que lo necesiten, con el objetivo de orientarlas y ayudarlas a solucionar las situaciones de conflicto o crisis que puedan estar atravesando.

Materiala: Bizikidetza-unitateei arreta ematea

Harrera egiteko prest dauden familiak Magrebekoak, bertakoak edo beste jatorri batzuetakoak izan daitezke. Jatorria edozein izanda ere, etorkin adingabeen egoerari dagokionez sentsibilizatuta egon behar dute. Hala eta guztiz ere, beti izango dute Gurutze Gorriko taldearen laguntza eskuragarri: aholkularitza, laguntzak, informazioa, trebakuntza, Las familias dispuestas a hacer un acogimiento pueden ser de origen magrebí­, autóctonas o de otros orí­genes, pero, en todo caso, han de estar sensibilizadas por la situación de los menores inmigrantes, aunque siempre contaran con el apoyo del equipo de Cruz Roja en forma de asesoramiento, ayudas, información, formación, permisos, documentación, etc.

Materiala: Bizikidetza-unitateei arreta ematea

Bila ezazue etxeko indarkeriari buruzko hainbat informazio- eta aholkularitza-triptiko. Buscar diferentes trí­pticos de información y asesoramiento sobre violencia doméstica.

Materiala: Bizikidetza-unitateei arreta ematea

Informazio-, orientazio- eta aholkularitza-proiektua. Proyecto de información, orientación y asesoramiento.

Materiala: Bizikidetza-unitateei arreta ematea

Une horretan, arreta eskaintzen duen profesionalak laguntza emozionala eta aholkularitza egokia eman behar du; gainera, sentimendu hori arindu behar du. Es aquí­ donde el profesional que la atiende debe mostrar un apoyo emocional y un buen asesoramiento, paliando así­ este sentimiento.

Materiala: Bizikidetza-unitateei arreta ematea

Informazioa eta aholkularitza jasotzeak ez du esan nahi mina edo larritasuna desagertuko direnik, baina intentsitatea arintzen eta etorkizunari modu positiboagoan aurre egiten laguntzen du. Contar con información y asesoramiento no quiere decir que el dolor o la angustia desaparecerán, aunque sí­ ayuda a reducir su intensidad y a afrontar el futuro de una forma más positiva.

Materiala: Bizikidetza-unitateei arreta ematea

Hori lortzeko, hainbat prozedura eta esku hartzeko estrategia aplikatzen dira. Adibidez: autolaguntzarako eta elkarri laguntzeko taldeak, laguntza-taldeak, teknika kognitiboetan eta jokabidezko tekniketan trebatzea, esaterako, arazoen ebazpenean; horiez gain, estresaren maneiua, eta trebakuntza- eta aholkularitza-programak eta abar ere erabiltzen dira. Para conseguirlo se aplican diversos procedimientos y estrategias de intervención como son los grupos de autoayuda y ayuda mutua, grupos de apoyo, entrenamiento en técnicas cognitivo-conductuales como la solución de problemas, manejo de estrés, programas de formación y asesoramiento, etc.

Materiala: Bizikidetza-unitateei arreta ematea

Gizarte-zerbitzuen lana oso garrantzitsua da egoera horri aurre egiteko; horretarako, hauez baliatzen dira: informazioa, aholkularitza, larrialdi sozialeko egoerari arreta, laguntza-programak, eta arreta soziala eta gizarteratzea. Los servicios sociales tienen un papel importante en la respuesta a esta situación, a través de la información, el asesoramiento, la atención a la situación de urgencia social, los programas de soporte y la atención e inserción social.

Materiala: Bizikidetza-unitateei arreta ematea

Emakumeek eta seme-alabek jaso ditzaketen zerbitzuei eta laguntzei buruzko aholkularitza eta informazioa. Asesoramiento e información de los distintos servicios y prestaciones de que pueden disfrutar la mujer y sus hijos.

Materiala: Bizikidetza-unitateei arreta ematea

Prozesu horretan, dagokion administrazio publikoak jarraipena, aholkularitza eta laguntza eskaintzen ditu. En este proceso hay un seguimiento, asesoramiento y ayuda por parte de la administración pública competente.

Materiala: Bizikidetza-unitateei arreta ematea