instrukzio

1
instrukzio > instrucción (34 testuinguru)
eu testuak es testuak
Gure orrian liburutegi bat sartzeko instrukzioa da La instrucción para incluir una librería en nuestra página es

Materiala: Informazio-atarietako mantentze-lanak

Begiztek instrukzio multzoak errepikatzea ahalbidetzen digute, hau da, instrukzio-multzo baten exekuzioa errepikatzea baldintza bat bete bitartean. Los bucles nos permiten iterar conjuntos de instrucciones, es decir repetir la ejecución de un conjunto de instrucciones mientras se cumpla una condición.

Materiala: Informazio-atarietako mantentze-lanak

Baldintza egiazkoa den bitartean, while-ren baitan dauden instrukzioen exekuzioa errepikatuko da. Mientras la condición sea cierta se reiterará la ejecución de las instrucciones que están dentro del while.

Materiala: Informazio-atarietako mantentze-lanak

for instrukzioarekin, errepikapen-aldagaiaren barrutia adierazten dugu, hasieran adierazitako baliotik hasi eta amaieran adierazten deneraino, kasu honetan 0tik 9ra. for instrukzioaren baitan instrukzioak exekutatuko dira, eta i-k barrutiko balioak hartuko ditu. Con la instrucción for indicamos un rango de valores entre los que se moverá la variable de iteración, desde el valor indicado al principio hasta el valor que se indica al final, en este caso del 0 al 9. Dentro de la instrucción for se ejecutarán las instrucciones tomando i los valores del rango.

Materiala: Informazio-atarietako mantentze-lanak

select case sententziarekin instrukzio batzuk edo beste batzuk exekuta ditzakegu, aldagai baten balioaren arabera; aurreko adibidean, posicion aldagaiaren balioaren arabera, 1 blokea exekutatzen da balioa "goian" denean, 2 blokea balioa "behean" denean, eta 3 blokea aurreko balioetako ezein ez denean. Con la sentencia select case podemos ejecutar unas u otras instrucciones dependiendo del valor de una variable, en el ejemplo anterior, dependiendo del valor de la variable posicion se ejecuta el bloque 1 cuando el valor es "arriba", el bloque 2 cuando el valor es "abajo" y el bloque 3 si no es ninguno de los valo

Materiala: Informazio-atarietako mantentze-lanak

Ohikoenak if instrukzioa eta select instrukzioa dira. Las más frecuentes son la instrucción if y la instrucción select.

Materiala: Informazio-atarietako mantentze-lanak

if sententziak instrukzio batzuk edo beste batzuk exekutatzen ditu, jartzen diogun baldintzaren arabera. La sentencia if ejecuta una serie de instrucciones u otras dependiendo de la condición que le pongamos.

Materiala: Informazio-atarietako mantentze-lanak

Adibide horretan hiru aldagai definitu ditugu, a, b eta c, eta Response.Write instrukzioarekin, zeukaten balioa inprimatu dugu, haien artean lerro-jauzi bat txertatuz. En este ejemplo hemos definido tres variables, a, b y c y con la instrucción Response.Write hemos impreso el valor que contenían, insertando un salto de lí­nea entre ellas.

Materiala: Informazio-atarietako mantentze-lanak

Instrukzioak orga-itzuleraz amaitzen dira. Las instrucciones terminan con un retorno de carro.

Materiala: Informazio-atarietako mantentze-lanak

Adibide honetan, 3 instrukzio berri erabili ditugu: En este ejemplo hemos utilizado 3 instrucciones nuevas:

Materiala: Informazio-atarietako mantentze-lanak