idioma Bilatu idioma testuinguru gehiagotan

1
hizkuntza > idioma (10 testuinguru)
eu testuak es testuak
Hizkuntzaren oinarrizko egituraz jabetzen da. Se adquiere en lo esencial la estructura del idioma.

Materiala: Adierazpena eta komunikazioa

Batzuetan, haurrak beste hizkuntza bat, beste kultura bat eta bestelako balio eta ohitura sozialak dituelako sortzen dira jokabide horiek, ez beste ezergatik. A veces la génesis de estos comportamientos es debida simplemente a que el niño posee otro idioma, otra cultura y otros valores y costumbres sociales.

Materiala: Jolasaren metodologia

1992ko eskuliburuan, zortzi hizkuntzatara itzulita dago, besteak beste, gaztelerara proposamen berria egiten du adimen-atzerapenaren kontzeptuaren inguruan, eta gaitasunetan muga zehatzak dituen pertsonaren funtzionamenduan inguruak duen garrantzian sakontzen du. En su manual de 1992, traducido ya a ocho idiomas entre ellos el castellano, se propone un nuevo concepto de retraso mental que ahonda en el reconocimiento de la importancia del entorno en el funcionamiento de una persona con unas determinadas limitaciones en sus capacidades.

Materiala: Ezintasuna

Gurasoengan hizkuntzaren eta baliabideen ezagutzarik eza nabarmentzen da. Horrez gain, kultura-maila baxua edo oso baxua izaten dute, eta beren seme-alaben heziketa eta trebakuntza-beharrei dagokienez interes urria agertzen dute. Behar horien gainetik, interes ekonomikoei ematen diete lehentasuna. En los padres y las madres destaca el desconocimiento del idioma y de los recursos, además de un nivel cultural bajo o muy bajo y un escaso interés por las necesidades educativas y formativas de sus hijos, sobre los cuales dan prioridad a las motivaciones económicas.

Materiala: Bizikidetza-unitateei arreta ematea

Seme-alabengan (haurrak eta gazteak) hauek nabarmentzen dira: hizkuntzaren ezagutzarik eza, eskola-absentismo altua familiaren ekonomian laguntzeagatik (anai-arreba gazteagoak zaintzeagatik edo lanera joateagatik), eskola uztea (batez ere neska gazteek) eta adinari dagokiona baino ezagutza-maila urriagoa (ez da ahaztu behar adinaren arabera eskolatzen direla). En los hijos e hijas (niños y jóvenes) destacan el desconocimiento del idioma, el alto absentismo escolar al apoyar la economía familiar (bien por cuidar a hermanos menores o por acceder al trabajo), el abandono escolar (sobre todo de las jóvenes) y el nivel de conocimientos más bajos a los que corresponden a su edad (no se ha de olvidar que se les escolariza en función de la edad).

Materiala: Bizikidetza-unitateei arreta ematea

Absentismoa eta eskola uztea nabarmentzea, curriculum-edukiak bultzatzea (batez ere, hizkuntza) eta kultura desberdinak ezagutzera ematea izango da beste neurria. Otra medida será incidir en el absentismo y el abandono escolar y apoyar los contenidos curriculares (sobre todo el idioma), dando a conocer las diferentes culturas.

Materiala: Bizikidetza-unitateei arreta ematea

Lan-munduan sartzeko, legeztatzeko, eta hizkuntza eta heziketa-arazoak direla eta, independizatzea oso zaila da. Independizarse es muy difí­cil debido a los problemas de acceso al mercado laboral, de legalización, idioma y formación.

Materiala: Bizikidetza-unitateei arreta ematea

Seme-alaben heziketak esfortzu pedagogikoa eskatzen du hizkuntza arazoak eta kultura- eta familia-giroa direla eta. Eskolaratzea bultzatu behar da, eta heziketa-sisteman sartzean berdintasun-baldintzak bermatu, eta ikasle etorkinen eta harrera-biztanleriaren arteko harremana sustatu behar da. La educación de los hijos requiere esfuerzos pedagógicos a causa de los problemas de idioma y del ambiente cultural familiar, apoyando la integración escolar, garantizando las condiciones de igualdad en la incorporación al sistema educativo y favoreciendo la interrelación entre el alumnado inmigrante y la población de acogida.

Materiala: Bizikidetza-unitateei arreta ematea

Eskolatu gabeko adingabeak, hizkuntzarekin eta hainbat gaitasunekin arazoak dituztenak. Menores no escolarizados, con problema en el idioma y con habilidades diferentes.

Materiala: Bizikidetza-unitateei arreta ematea

Haurrei oso zaila egiten zaie forma irregularrak erabiltzea hizkuntza bat ikasten dutenean, baita asko erabiltzen direnean ere. Los niños, cuando aprenden un idioma, tienen una gran dificultad para usar formas irregulares, aunque estas sean muy frecuentes en su uso.

Materiala: Adierazpena eta komunikazioa

hizkuntza > idioma (77 testuinguru)
eu testuak es testuak
Rapa Nuiko kostaldean (horixe baita uhartearen izena bertako hizkuntzan) oso hondartza gutxi dago, itsasertz malkartsua da. El litoral de Rapa Nui, nombre en el idioma nativo, presenta muy pocas playas, predominando una costa acantilada.

Materiala: Nazioarteko produktuak

Kulturaren ikuspegitik, iragan kolonialak eta hizkuntzak eragin nabarmena dute hara joaten diren turisten jatorrian, garatu duten turismo motan eta han jarduten duten edo kokatu diren atzerriko enpresetan. Desde una óptica cultural, el pasado colonial y el idioma inciden considerablemente en la procedencia de los turistas y la tipología del turismo que han desarrollado, así­ como en las empresas extranjeras que operan o se han establecido en las islas.

Materiala: Estatuko eta nazioarteko turismo produktuak eta lekuak

Era askotako jarduerak eskain daitezke eta, horretarako, kultura, irudimen eta sormen handia duten profesionalak behar dira, komunikazioan, ardurak hartzen, hizkuntzetan eta espazioak girotzeko eta apaintzeko teknika espezifikoetan bereziki prestatuta daudenak. Las múltiples actividades que pueden ofrecerse exigen profesionales con una amplia cultura, imaginación y creatividad y especialmente preparados en técnicas de comunicación, liderazgo e idiomas, además de las técnicas especí­ficas necesarias para animar y decorar espacios.

Materiala: Turismo-zerbitzuen produkzioa eta salmenta bidaia-agentzietan

Taldea osatzen duen pertsona kopuruan, lan-ordutegietan eta gidariak dakizkien hizkuntzetan oinarritzen dira tarifa horiek. Estas tarifas suelen estar relacionadas con el número de personas que compone el grupo, los horarios de trabajo y los idiomas que dominan.

Materiala: Turismo-zerbitzuen produkzioa eta salmenta bidaia-agentzietan

Egoera zailagoa da taldea char í  bancs motakoa denean eta, batez ere, char í  bancs hori irekia denean. Izan ere, horrelakoetan hainbat nazionalitatetako turistek osatzen dute taldea, eta informazioa ere hainbat hizkuntzatan jaso behar dute. Cuando el grupo toma la modalidad de "charaban", y sobre todo, si este charaban es de puertas abiertas, la situación se complica bastante, ya que en este caso el grupo lo componen turistas de diferentes nacionalidades que requieren información en distintos idiomas.

Materiala: Turismo-zerbitzuen produkzioa eta salmenta bidaia-agentzietan

Haien tarifak ez daude argitaratuta eta eguneko 24 eta 100 euro artekoak izaten dira oro har. Gidariaren antzinatasuna eta lana atzerriko hizkuntza batean egitea hartzen dira kontuan tarifa horiek kalkulatzeko. Sus tarifas no están publicadas y suelen oscilar entre los 24 y 100 euros diarios, por lo general según la antigüedad del guía y el hecho de que éste desarrolle su labor en un idioma extranjero.

Materiala: Turismo-zerbitzuen produkzioa eta salmenta bidaia-agentzietan

Baimen hori esparru jakin baterako ematen da, eta zehaztu egiten da atzerriko zein hizkuntzatarako dagoen gaituta gidaria. Esta licencia se otorga para un ámbito concreto y en ella se especifica el idioma o idiomas extranjeros para las que el guía está habilitado.

Materiala: Turismo-zerbitzuen produkzioa eta salmenta bidaia-agentzietan

Gidariek hizkuntzak jakin behar dituzte eta egitura mental antolatua izan behar dute informazioa une eta toki egokian adierazteko. Se exige a los guías conocimientos de idiomas y una estructura mental ordenada para distribuir el contenido informativo adecuado en el tiempo y espacio convenientes.

Materiala: Turismo-zerbitzuen produkzioa eta salmenta bidaia-agentzietan

Haren lana funtsezkoa da turismo-jardueran. Izan ere, hari esker, bisitariak behar den bezala ezagutu eta bereganatuko ditu bisitatuko dituen tokiak. Horrez gain, irtenbidea bilatu beharko die bidaian sortzen diren zailtasunei edota bisitariek eta bisitatzen den herrialdeak hizkuntza eta pentsamolde ezberdina izateak eragindako eragozpenei. Su aportación es imprescindible en la actividad turí­stica para que el viajero conozca y asimile debidamente los lugares que visita y también para resolver algunas tareas generadas por la complejidad de los viajes o las diferencias en idiomas y mentalidad entre los visitantes y el paí­s anfitrión.

Materiala: Turismo-zerbitzuen produkzioa eta salmenta bidaia-agentzietan

Zenbait formalitate homogeneizatzen ditua, esate baterako, hizkuntzak, diruak, informazio-sistemak, legeak, hainbat betekizun. Horri esker, bidaiari batek munduari itzulia eman diezaioke eta, horretarako, behin baino ez dua jarri behar harremanetan bidaia-agentzia edo airelinea batekin, bere diruarekin ordainduko duen txartel bakarra eskuratzeko. Homogenización de formalidades como idiomas, monedas, sistemas de información, legislaciones, requisitos varios, que ha permitido que un pasajero pueda dar la vuelta al mundo , mediante un único contacto en una AAVV o aerolí­nea, para obtener un billete que paga en su moneda.

Materiala: Turismo-zerbitzuen produkzioa eta salmenta bidaia-agentzietan