guarda

1
zaintza > guarda (5 testuinguru)
eu testuak es testuak
Adingaberen bat zerbitzuren batean sartzea edo tutoretza- edo zaintza-aldaketak. Internamiento de algún menor o cambios de tutela o guarda.

Materiala: Bizikidetza-unitateei arreta ematea

Seme-alaben mantenu-pentsioei eta bikotekidearen pentsio konpentsatzaileari, herentzietatik eratorritako gaiei, guraso-ahalari, zaintza eta babesari, bisita-erregimenari, ondasunen banantzeari eta kitatzeari, ezkontegoitzaren erabilerari eta antzekoei lotutako gaietan zehazten dira. Se concretan en temas relacionados con las pensiones alimenticias de los hijos y con la pensión compensatoria de la pareja, con cuestiones derivadas de herencias, con la patria potestad, la guarda y custodia, el régimen de visitas, la separación y liquidación de bienes, el uso del domicilio conyugal, etc.

Materiala: Bizikidetza-unitateei arreta ematea

Adingabearen zaintza eta tutoretza gurasoek izanik, lanerako plan bat sinatzen da eta kasuaren segimendu zehatza egiten da, baloratzen den arte. Manteniendo la guarda y tutela del menor los padres, se firma un plan de trabajo y se realiza un seguimiento exhaustivo del caso hasta su valoración.

Materiala: Bizikidetza-unitateei arreta ematea

Adingabearen tutoretza administrazioak hartzen du bere gain, baina gurasoek mantentzen dute haren zaintza. La tutela del menor es asumida por la Administración, pero los padres mantienen la guarda.

Materiala: Bizikidetza-unitateei arreta ematea

Babes-neurria da, eta adingabearen zaintza haren guraso ez direnek beren gain hartzean datza. Hala ere, guraso-agintearen edo zaintzaren titulartasuna ez da aldatzen. Es una medida de protección que consiste en la asunción de la guarda del menor por personas que no son sus padres o tutores, sin producirse ningún cambio en la titularidad de la patria potestad o tutela.

Materiala: Bizikidetza-unitateei arreta ematea