errenta finko Bilatu errenta finko testuinguru gehiagotan

1
errenta finko > renta fija (10 testuinguru)
eu testuak es testuak
Errenta finkoko baloreak eta kredituak. Valores de renta fija y créditos.

Materiala: Kontu-ikuskaritza

Errenta finkoko baloreak (251) Bankuak, k/k (572) Valores de renta fija (251) a Bancos c/c (572)

Materiala: Kontu-ikuskaritza

a) Errenta finkoko baloreak b) Balore negoziagarriak a) Los valores en renta fija b) Los valores negociables

Materiala: Kontu-ikuskaritza

Errenta finkoa epe luzera eta beste inbertsio batzuk Renta fija l/p y otras inversiones

Materiala: Kontu-ikuskaritza

Errenta finkoa epe motzera Renta fija c/p

Materiala: Kontu-ikuskaritza

Bankuak, k/k (572) Errenta finkoko baloreen sarrerak (761) Bancos c/c (572) a Ingresos de valores de renta fija (761)

Materiala: Kontu-ikuskaritza

2. eta 5. taldeetako balore negoziagarriei, errenta finkokoak nahiz aldakorrekoak izan, oro har erosketa-kostuaren araberako balioa ematen zaie, eragiketari atxikitako gastuak barne hartuta (komisioak, bitartekotza-gastuak eta abar). Los valores negociables comprendidos en los grupos 2 y 5, ya sean de renta fija o variable, se valoran en general por su coste de compra, incluidos los gastos inherentes a la operación (comisiones, gastos de intermediación, etc.).

Materiala: Kontu-ikuskaritza

- Errenta finkoko finantza-inbertsioak. - Inversiones financieras en renta fija.

Materiala: Kontu-ikuskaritza

Errenta finkoko titulu-zorroan sartzen dira obligazioak, bonuak, ordaindukoak, zor publikoaren tituluak eta abar, eta jabeari etekin finkoa bermatu ohi diote. La cartera de tí­tulos de renta fija está formada por obligaciones, bonos, pagarés, tí­tulos de deuda pública, etc, y garantizan al propietario habitualmente un rendimiento fijo.

Materiala: Kontu-ikuskaritza

Errenta finkoko baloreak jaulkitzerakoan eta aldatzerakoan nahiz zorrak formalizatzerakoan sortutako gastuak dira. Eragiketen iraupenaren arabera, epe luzera amortizagarritzat har daitezke; esaterako, eskritura publikoa, zergak eta tituluak egitea eta antzekoak. Son gastos de emisión y modificación de valores de renta fija y de formalización de deudas que por la duración de las operaciones a largo plazo pueden considerarse amortizables; por ejemplo, escritura pública, impuestos y confección de tí­tulos y otros similares.

Materiala: Kontu-ikuskaritza