enpresa-batzorde Bilatu enpresa-batzorde testuinguru gehiagotan

1
enpresa-batzorde > comité de empresa (6 testuinguru)
eu testuak es testuak
Hala ere, lanpostuaren balioespenari buruzko erabakia enpresaburuaren eskumen bat dela ulertzen da bereziki, baina aurretiaz enpresa-batzordearen txostena jaso beharko du, txosten hori loteslea ez izan arren. Sin embargo, la valoración del puesto de trabajo se configura expresamente como una de las decisiones cuya adopción compete al empresario, previo informe, no vinculante, del comité de empresa.

Materiala: Nominak eta Gizarte Segurantza

Langileak, kitapenaren hartu-agiria sinatzeko unean, bere ordezkarietako bat bertaratu dadila eskatu ahal izango du (langileen ordezkaria edo enpresa-batzordekoa), eta ziurtagiri berean zehaztu beharko da ordezkaria bertan zela sinatu duela langileak dokumentua, edo bestela, langileak ez duela aukera hori erabili. El trabajador podrá solicitar la presencia de uno de sus representantes (delegado de personal o miembro del comité de empresa) en el momento de proceder a la firma del recibo del finiquito, haciéndose constar en el mismo el hecho de su firma en presencia del representante, o bien que el trabajador no ha hecho uso de esta posibilidad.

Materiala: Nominak eta Gizarte Segurantza

Soldata ordaintzeko modurik arruntena diruarekin edo erabiltzen den monetarekin ordaintzea izaten da, baina enpresaburuak txeke edo ordaintzeko beste bide baliokideren bat ere erabil dezake horren ordez, kreditu-erakundeen bitartez, aurretiaz enpresa-batzordearen edo langileen ordezkarien oniritzia jaso baldin badu. La forma más frecuente de abonar el salario suele ser mediante el dinero o moneda de curso legal, si bien el empresario puede sustituirlo por cheque u otra modalidad de pago similar a través de entidades de crédito, previo informe al comité de empresa o delegados de personal.

Materiala: Nominak eta Gizarte Segurantza

6. Edozein kasutan ere, langileen ordezkariek eta enpresa-batzordeko kideek, baita delegatu sindikalek ere, bidezko denean, hilero-hilero izango dute egindako aparteko orduen berri eta gai horren inguruan hartutako akordioen zein horiek sortarazi zituzten arrazoien berri. 6.º En cualquier caso, los Delegados de Personal y miembros del Comité de Empresa, así­ como los Delegados sindicales, en su caso, serán informados mensualmente de las horas extraordinarias que se hayan efectuado y los acuerdos celebrados al respecto, así­ como de las causas que lo motivaron.

Materiala: Nominak eta Gizarte Segurantza

Eszedentzia idatziz eskatu beharko da eta enpresa-batzordeak edo langileriaren delegatuak eman beharko du honen berri. Deberá ser solicitada por escrito e informada por el Comité de Empresa o Delegado de Personal.

Materiala: Nominak eta Gizarte Segurantza

Enpresa-batzordeko kideei edo delegatu sindikalei enpresako langile bati edo gehiagori ezarritako zigor edo hutsegite larri edo oso larrien berri 48 ordu aurretik ematekoa. Que se avise a los miembros del Comité de Empresa o delegados sindicales de cualquier sanción o falta considerada como grave o muy grave, a uno o varios trabajadores de las empresas, con 48 horas de antelación.

Materiala: Nominak eta Gizarte Segurantza