uzta Bilatu uzta testuinguru gehiagotan

1
uzta > cosecha (30 testuinguru)
eu testuak es testuak
Intsolazio baxuko eremuetako uztetan fruituei kolorea falta zaie sarritan, pigmentuen osaera ahula izaten delako argi faltaren eraginez. Las cosechas producidas en áreas de insolación baja adolecen frecuentemente de falta de color en la fruta debido a la débil formación de pigmentos por falta de luz

Materiala: Nekazaritza

Fruta arbolen sail bat ezartzeak inbertsio handia egitea dakar gehienetan; ondorioz gerora amortizatu ahal izateko eta errentagarritasuna lortzeko, funtsezkoa da uzta oparoak eta kalitatezkoak eskuratzea. El establecimiento de una plantación frutal supone en la mayoría de los casos una inversión cuantiosa; en consecuencia, la amortización posterior y la obtención de la rentabilidad dependen de la posibilidad de conseguir las cosechas grandes y de calidad

Materiala: Nekazaritza

0ºC azpitiko tenperaturarekin izoztea gertatzen da eta izozte horrek zenbat irauten duen, tenperatura negatiboa norainokoa den eta loratzearen egoera fenologikoa nolakoa den, uzta gehiago edo gutxiago galduko da. Con temperaturas inferiores a 0ºC se produce helada y dependiendo de su duración y de la temperatura negativa alcanzada, así como del estado fenológico de la floración, existirá mayor o menor pérdida de cosecha

Materiala: Nekazaritza

Hala, gerta liteke ordubeteko edo bi orduko -1º edo -2ºC-ko izozte batek irekitako lehen loreak izoztea; ez ordea petaloak oraindik itxirik dituztenak. Beraz, ez da uzta osoa izoztuko. Así, puede darse la circunstancia de que una helada de -1º ó -2ºC durante una o dos horas hiele las primeras flores abiertas, pero no las que todavía presentan los pétalos cerrados, de manera que no se helará toda la cosecha

Materiala: Nekazaritza

Beste faktore klimatiko aipagarri bat euria da, ikaragarrizko eragina baitu lorearen ernalketan izan ere, udaberri euritsu batek hondatu egin dezake uzta osoa. La lluvia es otro factor climático que influye enormemente en la fecundación de la flor de manera que una primavera lluviosa puede estropear la cosecha

Materiala: Nekazaritza

Ezusteko arrazoien artean honako hauek bil daitezke: pikartadura, pseudomonak eta halako gaixotasunak produktu filotoxiko baten aplikazioa eta ernalketa garaiko bestelako praktika desegoki batzuk, uzta nabarmen murritz dezaketenak. Dentro de las causas accidentales se incluiría cualquier enfermedad como ataques de moteado, pseudomonas, la aplicación de un producto fitotóxico u otras prácticas mal ejecutadas durante la fecundación que puedan mermar considerablemente la cosecha

Materiala: Nekazaritza

Komeni da barietate polinizatzaileen aldi ez-emankorra eta barietate nagusiarena iraupen berekoak izatea, lehen uztak ziurtatzeko batetik, eta landatutako sailaren produkzioaren hasiera ez atzeratzeko bestetik. Interesa que el periodo improductivo de las variedades polinizadoras sea de la misma duración que el de la variedad principal, al objeto de asegurar las primeras cosechas y no retrasar la entrada en producción de la plantación.

Materiala: Nekazaritza

Hazitik uztara De la semilla a la cosecha

Materiala: Nekazaritza

Lurzoruari uzten hondarrak ematea. Incorporar al suelo restos de cosechas

Materiala: Nekazaritza

2.3. HAZITIK UZTARA. 2.3. DE LA SEMILLA A LA COSECHA

Materiala: Nekazaritza