eremu-bus

1
eremu-bus > bus de campo (7 testuinguru)
eu testuak es testuak
Protokoloei jarraikiz kodetutako informazioa jaso daiteke eremu-bus bati konektatutako ataka baten bidez informazioa bus horri konektatuta dauden sentsore askok igorri ondoren. Halaber, informazioa are gehiago diren eragingailuei (esate baterako, balbula askoko blokeei igor dakieke edo konplexuagoak diren kontrolagailuekin komunika daiteke –adibidez, maiztasun-erregulagailu batekin edo PID kontrolagailu batekin–. Recibiendo información codificada según protocolos por un puerto conectado a un bus de campo de muchos sensores conectados a dicho información codificada según protocolos por un puerto conectado a un bus" target="_blank">información codificada según protocolos por un puerto conectado a un bus emitiéndola a actuadores más numerosos (como bloques multiválvula, etc.), o comunicando con controladores más complejos como un variador de frecuencia o un controlador PID.

Materiala: Sistemen integrazioa

6.23 irudia Korronte zuzena eguzki-paneletatik bihurtzekoinbertsorea(a)eta eremu-bus gisako kable baten bidez konektatutako serbomotorretarako kontrolatzaileak(b). Figura 6.23Inverterpara conversión de continua a partir de paneles solares a)ydriverspara servomotores conectados mediante un cable de bus de campo b).

Materiala: Sistemen integrazioa

Datu horiek hainbat sare edo eremu-busen bidez transmiti daitezke. Era horretan, kontrolerako gailuek datuak ibil ditzakete: PLC gailuak HMI pantailak, etab. IO-Link sentsore bakoitzak IODD fitxategi bat du (in and out device description); gailuaren datuak eta komunikaziorako IO-Link gaitasunak hartan gordetzen dira. La transmisión de estos datos puede hacerse a través de distintas redes o buses de campo haciendo que los datos sean accesibles a diversos dispositivos de control como PLC pantallas HMI, etc. Cada sensor IO-Link cuenta con un archivo IODD(in and out device description)con los datos del dispositivo y sus capacidades de comunicación IO-Link.

Materiala: Sistemen integrazioa

Ez da beste eremu-bus bat edo sare-sistema industrial bat, puntuz puntuko komunikazio-protokolo bat baizik, sarrera-irteerak dituen kontrol-sistema baten eta eremu-gailu baten artekoa biak ala biak IO-Linkekin bateragarriak direnean. No se trata de otro bus de campo ni de un sistema de red industrial, sino de un protocolo de comunicación punto a punto entre un sistema de control con entradas y salidas y un dispositivo de campo cuando ambos son compatibles con IO-Link.

Materiala: Sistemen integrazioa

Irekia denez, gailuak ia edozein eremu-busetan edo automatizazio-sistematan integra daitezke. Al ser abierto, pueden integrarse dispositivos en prácticamente cualquier bus de campo o sistema de automatización

Materiala: Sistemen integrazioa

Process field busterminoaren akronimoa. Nazioarteko komunikazio-estandar bat da eremu-buserako. Acrónimo deprocess field bus es un estándar internacional de comunicaciones para bus de campo

Materiala: Sistemen integrazioa

Eremu-busen artean nagusi denez, PLC gailuen fabrikatzaile garrantzitsuenek baliatzeko aukera ematen dute. En buses de campo es el líder, por lo que está soportado por los fabricantes de PLC más importantes.

Materiala: Sistemen integrazioa

eremu-bus > bus de campo (108 testuinguru)
eu testuak es testuak
Sare industrialak eta eremu-busak egiteko txartel bereziak ere jar daitezke, aukeratutako modeloaren eta periferikoaren arabera: Y tarjetas especiales para realizar redes industriales y buses de campo, por ejemplo, según el modelo y el periférico que se elija se puede optar por:

Materiala: Industria komunikazioak

9.20 irudia. Eremu-busaren konexioak. Figura 9.20. Conexiones del bus de campo.

Materiala: Industria komunikazioak

Eremu-busa: Bus de campo:

Materiala: Industria komunikazioak

Eremu-bus baten softwarea eta gailuak konfiguratzerakoan erabili behar diren parametroak aukeratzea. Selección de parámetros que hay que utilizar en la configuración del software y de los dispositivos de un bus de campo.

Materiala: Industria komunikazioak

Datu-bitak, kanalak eta helbideak eremu-bus batean antolatuta edukitzeak ez du esan nahi protokolo berezirik erabili behar denik. La pertenencia de bits, canales y direcciones de datos a un bus de campo, no implica tener protocolos especiales.

Materiala: Industria komunikazioak

puntutik punturako loturak eta puntu anitzekoak. Azken horiei dagokienez, eremu-busak instalatu eta konfiguratzeko gomendio batzuk emango ditugu. enlaces 1 a 1 y multipunto; y en estos últimos, unas guías prácticas para la instalación y configuración de buses de campo.

Materiala: Industria komunikazioak

Profibus-FMS (Fieldbus Message Specification, eremu-buseko mezuen deskribapena) Profidescripción de mensajes en el bus-FMS (Fielddescripción de mensajes en el bus Message Specification, descripción de mensajes en el bus de campo)

Materiala: Industria komunikazioak

Eremu-buseko komunikazioetan sortzen diren harreman motak Tipos de relaciones que se establecen en las comunicaciones en el bus de campo

Materiala: Industria komunikazioak

Eremu-busa erabiltzen duten aplikazioek datuen esanahia transmititzen diote elkarri, hainbat sistema programagarriren bidez. El significado de los datos es lo que se transmiten entre las aplicaciones que utilizan el bus de campo, sobre diferentes tipos de sistemas programables.

Materiala: Industria komunikazioak

Eremu-busaren DP bertsioak mononagusia edo multinagusia sistemak ahalbidetzen ditu. Este bus de campo, en su versión DP permite sistemas mono-principal o multi-principal.

Materiala: Industria komunikazioak