topologia

1
topologia > topologia (1 testuinguru)
eu testuak eu testuak
Topologia: Topologia:

Materiala: Industria komunikazioak

topologia > topología (62 testuinguru)
eu testuak es testuak
Sareko trafiko guztia igarotzen da, beraz, nodo maisutik, izar erako topologia batean bezala. Todo el tráfico de red pasa, por tanto, por el nodo maestro al igual que en una topología en estrella.

Materiala: Industria komunikazioak

Ikus dezakegunez, sareak bus-topologia duen arren, segmentuak edo adarrak onartzen ditu. Como puede observarse, aunque la topología de la red es en bus, admite segmento o ramificaciones.

Materiala: Industria komunikazioak

Bus-topologia. topología en bus.

Materiala: Industria komunikazioak

8.8 irudia. Topologia eta kable elektrikoez hornitutako sarea, RS485 interfazearentzat. Errepikagailuak erabiltzen dira. Figura 8.8. Topología y red con cableado eléctrico, para la interfaz RS485. Puede verse la utilización de repetidores.

Materiala: Industria komunikazioak

Topologia: bus lineala, hainbat segmentu eta amaitzaile aktiboak bi muturretan. Topología: bus lineal, con distintos segmentos y terminadores activos en ambos extremos.

Materiala: Industria komunikazioak

Eremu-busen topologia eta arkitektura. Topología y arquitectura de un bus de campo.

Materiala: Industria komunikazioak

Gainera, datuak informazio-sistema orokor eta banatu batean txerta daitezke. Ingurune fisiko, topologia eta protokolo desberdinak dituzten sareen arteko pasabideak erabiltzen dira horretarako. Además, los datos pueden integrarse en un sistema de información global y distribuido, por medio de pasarelas entre las redes de distintos medios fí­sicos, topologías y protocolos.

Materiala: Industria komunikazioak

Bus bakoitzean hainbat alderdi zehazten dira: aplikazioak, konfigurazio, programazio eta gainbegiraketarako softwarea, AP eta kontrolagailu motak, interfazeak, gailu periferikoak, kableak, abiadura, topologia, konexio-ekipamendua, konektoreak, pasabideak eta abar. Por supuesto, en cada uno de ellos se especifican las aplicaciones de los mismos, el software de configuración, programación, y supervisión, tipos de A.P. y controladores, interfaces, dispositivos periféricos, el cableado, la velocidad, la topología, equipos de conexión y conectores, pasarelas, etc.

Materiala: Industria komunikazioak

Eraztun formako topologia logikoa duen sarea nahiz eta fisikoki izar forman jarrita izaten dituen kableak; abiadura 4 eta 16 Mb/s artekoa du, eta euskarrian sarbide sekuentzialerako tokena erabiltzen du. Red de topología lógica en anillo -aunque suele estar fí­sicamente cableada en estrella-, velocidad de 4 y 16 Mbit/s, que se caracteriza por hacer uso de un testigo para acceso secuencial al medio.

Materiala: Ekipo mikroinformatikoak eta telekomunikabide-terminalak

Estazioak egitura itxian begiztan elkarri konektatuta dauden topologia. Topología según la cual las estaciones son conectadas sobre una estructura cerrada, en bucle.

Materiala: Ekipo mikroinformatikoak eta telekomunikabide-terminalak