cableado Bilatu cableado testuinguru gehiagotan

1
kable-sare > cableado (9 testuinguru)
eu testuak es testuak
- Bidaiari-lekuko kable-sarea. - Cableado del habitáculo o zona de pasajeros.

Materiala: Ibilgailuen zirkuitu elektriko osagarriak

Egun, kable-sare osoko eskemak (hari batekoa) erabiltzen dira osagai, kable-kode eta sinbologia elektriko normalizatuaz, eta, eskuarki, amperemetriko deritze. En la actualidad se utilizan esquemas de cableado completo (unifilar) con componentes, códigos de cables y simbología eléctrica normalizada, generalmente denominados amperimétricos.

Materiala: Ibilgailuen zirkuitu elektriko osagarriak

Kable-sarearen eskema orokor normalizatua Esquema de cableado general normalizado

Materiala: Ibilgailuen zirkuitu elektriko osagarriak

Kable-sarearen kolorea Color del cableado

Materiala: Ibilgailuen zirkuitu elektriko osagarriak

- Auto barruko aginte-taulako eta aginte-mahaiko kable-sarea. - Cableado del tablero de abordo y salpicadero.

Materiala: Ibilgailuen zirkuitu elektriko osagarriak

I Kable-sareen motak bereiziko dituzu. I Diferenciarás los distintos tipos de cableados.

Materiala: Ibilgailuen zirkuitu elektriko osagarriak

? 2. Nola sailka ditzakegu kable-sareak, betetzen duten funtzioaren arabera? ? 2. ¿Cómo podemos clasificar los cableados por el tipo de función que realizan?

Materiala: Ibilgailuen zirkuitu elektriko osagarriak

Kable-sareek eta bereizitako eroaleek (hari bateko irudikapena) elementuak elkarrekin lotzen dituzte. Los cableados con sus conductores separados (representación unifilar) unen componentes entre sí­.

Materiala: Ibilgailuen zirkuitu elektriko osagarriak

KABLE-SAREEN KOLOREEN LABURDURAK ABREVIATURAS DE COLORES DEL CABLEADO

Materiala: Ibilgailuen zirkuitu elektriko osagarriak

kable > cableado (53 testuinguru)
eu testuak es testuak
Sarearen kableak 9.22 irudian ikus daitezke. El cableado de la red se ilustra en la figura 9.22.

Materiala: Industria komunikazioak

Kable gutxiago jartzea Reducción del cableado

Materiala: Industria komunikazioak

Lotura horrek erabilera asko ditu: ur-ibilguen kontrola, urruneko estazio meteorologikoen sareen kudeaketa, kableak jartzeko arazoak dituzten industrien komunikazioa, etab. Las aplicaciones son variadas, desde el control de cauces de agua, gestión de redes de estaciones meteorológicas remotas, comunicación en industrias con dificultades de cableado.

Materiala: Industria komunikazioak

Kable gutxiago behar da eta hasierako instalazioa merkeagoa da. Ahorro en cableado e instalación inicial.

Materiala: Industria komunikazioak

Bus-sistema erabiltzerakoan, kable gutxiago jarri behar da; ondorioz, diagnostikoa eta prebentziozko nahiz aurresateko mantentzea modu eraginkorragoan egin daitezke. Al utilizar un sistema de bus se simplifica el cableado, y se pueden realizar funciones de diagnóstico, mantenimiento preventivo y predictivo, de una forma más fiable y actualizada.

Materiala: Industria komunikazioak

Lehen esan dugunez, kable gutxiago jarri behar da. Se refiere al ahorro en cableado, que hemos visto anteriormente.

Materiala: Industria komunikazioak

8.3 irudia. Eremu-busen bidez, kable kopurua murriztu egin da; horrela, kontrol-sistema bateko irteera eta sarreren arazoa konpon daiteke. Figura 8.3. Reducción del cableado con la incorporación de buses de campo, para solucionar el mando de salidas y recepción de entradas en un sistema de control.

Materiala: Industria komunikazioak

Beraz, ez dago kablerik jartzeko beharrik makinaren muturretik sistemaren interfazeraino. Ya no hay que realizar el cableado desde el extremo de la máquina hasta la interfaz del sistema.

Materiala: Industria komunikazioak

Ondorioz, askoz kable gutxiago erabili behar da. Esto supone un gran ahorro de cableado.

Materiala: Industria komunikazioak

Bestela esanda: sentsore bakoitzak, seinale analogiko bakoitzak, kable berezi batzuk behar ditu. Es decir, cada sensor, cada señal analógica, requiere su cableado especí­fico.

Materiala: Industria komunikazioak

kable > cableado eléctrico (2 testuinguru)
eu testuak es testuak
Elementu hauetan ez dago kable elektrikorik. Horren ordez, fabrikatzaile batzuek sare optikorako konexioa eskaintzen dute zuzenean. En estos elementos no existe cableado eléctrico, sino que algunos fabricantes ofrecen directamente la conexión a la red óptica.

Materiala: Industria komunikazioak

8.8 irudia. Topologia eta kable elektrikoez hornitutako sarea, RS485 interfazearentzat. Errepikagailuak erabiltzen dira. Figura 8.8. Topología y red con cableado eléctrico, para la interfaz RS485. Puede verse la utilización de repetidores.

Materiala: Industria komunikazioak