biztanleria Bilatu biztanleria testuinguru gehiagotan

1
biztanleria > población (10 testuinguru)
eu testuak es testuak
Eskaera potentziala dela jakiten da edo eratzen da, beren ezaugarriak kontuan izanik, eskatzeko potentzialki gai diren biztanleria-taldeen bitartez. Se sabe o construye una demanda potencial a través de grupos de población que, dadas sus caracterí­sticas, son potencialmente aptos para solicitarla.

Materiala: Bizikidetza-unitateei arreta ematea

Biztanleria jakin baten neurri normalei buruzko banaketa estatistiko bat duten taulak dira hazkunde-taulak. Las tablas de crecimiento son unas tablas con una distribución estadí­stica de medidas normales pertenecientes a una población determinada.

Materiala: Autonomia pertsonala eta osasuna

Mendeko pertsonek dituzten ezaugarri kronikoak eta etorkizunean berriro erortzeko duten joera direla eta, profesionalentzat oso zaila izaten da biztanleria horren ebaluaketa eta jarraipena egitea. Debido a las caracterí­sticas de cronicidad y de tendencia a las futuras recaí­das que presentan las personas que sufren adicciones, la evaluación y el seguimiento de esta población resulta muy difí­cil para el profesional.

Materiala: Bizikidetza-unitateei arreta ematea

Etorkinen biztanleriak heziketari dagokionez duen problematika ebaluatu eta baloratzean, hau nabarmendu daiteke: Al evaluar y valorar la problemática que presenta la población inmigrante respecto la educación se puede destacar lo siguiente:

Materiala: Bizikidetza-unitateei arreta ematea

Bertako biztanleriak emakume horiei buruzko aurreiritzi sozialak ditu ("prostitutak dira", "zikinak daude", "ezin zara horiekin fidatu, ziur zerbait nahi dutela" eta abar). La población autóctona tiene prejuicios sociales hacia ellas ("son prostitutas", "están sucias", "no te puedes fiar de ellas, seguro que quieren algo", etc.)

Materiala: Bizikidetza-unitateei arreta ematea

Seme-alaben heziketak esfortzu pedagogikoa eskatzen du hizkuntza arazoak eta kultura- eta familia-giroa direla eta. Eskolaratzea bultzatu behar da, eta heziketa-sisteman sartzean berdintasun-baldintzak bermatu, eta ikasle etorkinen eta harrera-biztanleriaren arteko harremana sustatu behar da. La educación de los hijos requiere esfuerzos pedagógicos a causa de los problemas de idioma y del ambiente cultural familiar, apoyando la integración escolar, garantizando las condiciones de igualdad en la incorporación al sistema educativo y favoreciendo la interrelación entre el alumnado inmigrante y la población de acogida.

Materiala: Bizikidetza-unitateei arreta ematea

Adina eta mendekotasuna elkarri lotuta daude, eta gauza bera gertatzen da ezintasunarekin ere; ildo horretatik, aurreko kapituluan mendekotasunarekin lotuta aipatutako argudio gehienek indarra dute biztanleria ezinduaren kasuan. De la misma manera que edad y dependencia van ligadas, lo mismo ocurre con la discapacidad; en este sentido, la mayor parte de los argumentos relacionados con la dependencia enunciados en el capí­tulo anterior tienen vigencia para la población discapacitada.

Materiala: Bizikidetza-unitateei arreta ematea

Eskala hori adineko biztanleriarentzat diseinatu zen bereziki, horiek instituzionalizatuta egon ala ez egon. EBTJk egiteko uneko gaitasun edo mendekotasun-mailen arabera, gaitasun funtzionalak ebaluatzea zen eskalaren helburua. Esta escala fue diseñada especí­ficamente para la población anciana, estuviese o no institucionalizada, con la finalidad de evaluar las capacidades funcionales según los diferentes niveles de competencia o dependencia, en la realización de las (AVDI).

Materiala: Bizikidetza-unitateei arreta ematea

Beraz, etxez etxeko laguntza-zerbitzuak behar-egoeretan jarduten du, eta familiako dinamika normalizatzen saiatzen da honelako egoeretan dauden biztanleria-sektore guztietan: gabezia, minusbaliotasuna, mendetasuna edo autosufizientzia falta. El SAD, por lo tanto, actúa sobre situaciones de necesidad intentando normalizar la dinámica familiar en todos aquellos sectores de población en situación de carencia, discapacidad, dependencia o falta de autosuficiencia.

Materiala: Bizikidetza-unitateei arreta ematea

Esate baterako, biztanleria zahartua dagoen auzo batean bizi den adinekoak, ziur aski, gizarte-baliabide gehiago izango ditu auzoan bertan (eguneko zentroak, esperientziak eta laguntza partekatzeko adin bereko adiskide taldeak eta abar), biztanle gehienak heldu aktibo diren hiri handi batean eta lotarako baino ez den auzo batean bizi bada baino. Por ejemplo, una persona mayor que viva en un barrio donde la población esté envejecida tendrá, probablemente, más recursos sociales (centros de día, grupos de amigos de su misma edad para compartir experiencias y ayuda, etc.) y, además en su propio barrio, que si vive en un barrio dormitorio de una gran ciudad donde la mayoría de los habitantes sean adultos activos.

Materiala: Bizikidetza-unitateei arreta ematea

biztanleria > población (62 testuinguru)
eu testuak es testuak
Indiako Ozeanoko kostaldea merkataritzagune aktiboa izan da iragan mendeetan; horren lekuko dira jatorri islamiarreko hiri zaharrak, biztanleria hindua, eraikin kolonialak... Gaur egun, turismoak ere kostalde hori aukeratu du atsedenerako, kirol-arrantzarako eta harea zurizko hondartzak babesten dituen koral-arrezifean urpekaritza egiteko. La costa del Océano índico , ha sido un activo centro comercial durante los siglos pasados como atestiguan antiguas ciudades de origen islámico, la población hindú , las edificaciones coloniales..., Aunque hoy el turismo , también ha elegido este litoral para el descanso y la práctica de la pesca deportiva y el submarinismo en el arrecife coralino que defiende sus playas de

Materiala: Estatuko eta nazioarteko turismo produktuak eta lekuak

Urrunago daudenak, berriz, urtez urte biztanleria galtzen ari dira eta biziraupenezko nekazaritza, abeltzaintza eta arrantza tradizionala dituzte jarduera ekonomiko nagusi. El resto más distantes, pierden población año tras año y centran su actividad económica en la agricultura de subsistencia, ganadería y la pesca tradicional.

Materiala: Estatuko eta nazioarteko turismo produktuak eta lekuak

Guztiek ez dute erabilera eta garapen-maila bera. Gurutzaldiak porturatzen direnetan eta kontinentearekin komunikazio ona dutenetan biztanleria egonkorra bizi da, hirugarren sektorea da nagusi eta turismoak garrantzi handia du ekonomian. No todas tienen el mismo uso y grado de desarrollo, en aquellas donde recalan los cruceros y donde las comunicaciones con el continente son frecuentes se asienta una población estable con predominio del sector terciario en sus economías muy apoyadas en el turismo.

Materiala: Estatuko eta nazioarteko turismo produktuak eta lekuak

Landa-ingurunearen garapen endogenoa eta iraunkorra bultzatzea, ekonomia indartzea eta dibertsifikatzea, biztanleria mantentzea, biztanleen errentak eta gizarte-ongizatea handitzea, eta natura-baliabideei eta -espazioei eustea. Los objetivos son el desarrollo endógeno y sostenido del medio rural, el fortalecimiento y diversificación de su economía, el mantenimiento de su población, la elevación de las rentas y el bienestar social de sus habitantes, y la conversación del espacio y de los recursos naturales.

Materiala: Tokiko eta eskualdeko turismo produktuen diseinua eta merkaturatzea

XIX. mendearen amaieran sortu zen garraio mota hau, baina 1908tik aurrera hedatu zen biztanleriari zuzendutako ibilgailu herrikoitzat, Forden T modelo famatua merkaturatu zenean. Sus comienzos se remontan a fines del siglo XIX, pero fue a partir de 1908 con el lanzamiento del famoso modelo T de Ford, cuando este medio de transporte se concibió como un vehí­culo popular dirigido a amplias capas de la población.

Materiala: Turismo-zerbitzuen produkzioa eta salmenta bidaia-agentzietan

Ipar-ekialdean, Po ibaiak sortutako haranaren lautada dago, Italiako lautadarik zabalena, eta inguru horretan biztanleria osoa handia da, industria-garapenaren eraginez. Al noreste se encuentra la llanura del valle del rí­o Po, que destaca por su alta densidad de población y su elevado desarrollo industrial, resultado de ser la llanura más extensa del paí­s.

Materiala: Nazioarteko produktuak

Biztanleria: tanzaniar gehienak bantuak dira, eta 120 bat etniatan banatuta daude. Población: los tanzanos son en su mayoría de origen bantú, subdivididos en cerca de 120 etnias.

Materiala: Nazioarteko produktuak

Biztanleria: Namibiako biztanleria 11 etniatako jendeak osatzen du; ugarienak ovambo etniakoak dira, % 47,4; kavango etniakoak, % 8,8; damara etniakoak, % 7,1; herero etniakoak, % 7,1; eta beste batzuk. Población: el pueblo namibio está compuesto por 11 etnias; los más numerosos son los ovambo (47,4%), los kavango (8,8%), los damara (7,1%), los herero (7,1%) y otros.

Materiala: Nazioarteko produktuak

Erlijioa: biztanleriaren erdiak Afrikako kultu tradizionalak praktikatzen ditu, baina kristauak nagusi dira hegoaldean, eta musulmanak iparrean. Religión: la mitad de la población practica cultos africanos tradicionales, aunque los cristianos predominan en el sur y los musulmanes en el norte.

Materiala: Nazioarteko produktuak

aztertuko dugun biztanleria-taldeari deritzo. Arazo jakin bat planteatu, eta ikerketa egiteko datuak jasoko ditugu. Se entiende al conjunto de población al que nos dirigimos, sobre el que se plantea el análisis de un problema determinado y del que se extraerán los datos para la realización del estudio.

Materiala: Tokiko eta eskualdeko turismo produktuen diseinua eta merkaturatzea