cascada Bilatu cascada testuinguru gehiagotan

1
kaskada > cascada (26 testuinguru)
eu testuak es testuak
Bi 74160 kontagailuak kaskadan konektatuz, zirkuituak zenbaketa zuzena egingo du 59ra iritsi arte. Sarrerako pultsuen igoera-saihetsean (hamarrekoak), bigarren kontagailuak ez du 6ra pasa behar, horren ordez 0n hasi behar du berriz. Beraz, hamarrekoen kontagailuan 6 balioa agertzeak bigarren kontagailuan reset-egoera sorrarazi behar du, SR* sarrera 0 egoerara eramanez. Horretara Conectando dos 74160 en cascada, el circuito realizará la cuenta de forma correcta hasta el 59. En el siguiente flanco de subida de los pulsos de entrada el segundo contador (decenas), no debe pasar a 6, si no que debe iniciarse de nuevo en 0. Por tanto, la aparición del 6 en el contador de las decenas, debe provocar la condición de reset en el segundo contador, llevando la entrada SR* a 0. Esto se consigue con una puerta NAND que d

Materiala: Logika digitala eta mikroprogramagarria

Kontagailuak kaskadan muntatzen dira, kontagailuen modulua handitzeko. El montaje de contadores en cascada se utiliza para aumentar el módulo de los contadores.

Materiala: Logika digitala eta mikroprogramagarria

RCO erlojuaren hedapen-irteera kontagailuak kaskadan konektatzeko erabiltzen da. Ikus dezagun adibide bat: La salida de propagación del reloj RCO, se utiliza para realizar las conexiones en cascada de contadores de la forma que se indica en siguiente ejemplo:

Materiala: Logika digitala eta mikroprogramagarria

Bi 74160 kontagailu erabiltzea proposatzen dugu, kaskadan konektatuta. Se propone la utilización de dos contadores 74160, conectados en cascada.

Materiala: Logika digitala eta mikroprogramagarria

Kontagailuak kaskadan konektatzea errazten du RCO irteerak (Ripple Clock Output). La salida RCO (Ripple Clock Output) facilita la conexión en cascada de contadores.

Materiala: Logika digitala eta mikroprogramagarria

Kontagailuak kaskadan muntatzea. Montaje de contadores en cascada.

Materiala: Logika digitala eta mikroprogramagarria

Lehenengo PCak PIC bakarra zuen, 8 periferiko kudeatzeko gaitasuna zuena hain zuzen (PIC maisua); 80286an (PC-AT) beste PIC bat gehitu zen, eta PIC hori kaskadan lotu zitzaion lehenengoari (PIC morroia) IR Q2 lerroaren bidez. Taulan ikus daiteke bigarren etendura-kontrolagailura sartzeko bidea dela IRQ2-a, eta bide horretan konektatzen direla IRQ8-tik IRQ15-era. El primer PC disponía de un solo PIC que podía gestionar hasta 8 periféricos (PIC maestro), en el 80286 (PC-AT) se añadió otro PIC que se conectó en cascada al primero (PIC esclavo) a través de la lí­nea IRQ2. En la tabla se observa que la IRQ2 es una vía de acceso al segundo controlador de interrupciones donde se conectan desde IRQ8 a IRQ 15.

Materiala: Industria komunikazioak

Gainera, PIC-ak hiru lerro ditu, CAS0, CAS1 eta CAS2, hain zuzen, eta, lerro horien bidez, 8 PIC konekta daitezke kaskadan; PCetan bi PIC konektatzen dira maisu/morroi ezarpenean, PIC1en IRQ2 lerroaren bidez. El PIC dispone además de tres lí­neas CAS0, CAS1 y CAS2 que permiten conectar hasta 8 PICS en cascada, en los PC se conectan dos PIC en una configuración maestro, esclavo a través de la lí­nea IRQ2 del PIC1.

Materiala: Industria komunikazioak

5.16 irudia. Bi PIC kaskadan. Figura 5.16. Dos PIC en cascada.

Materiala: Industria komunikazioak

Tenperatura-kontrola kaskadan Control en cascada de temperatura

Materiala: Neurketa- eta erregulazio-sistemen garapena I