burtsa Bilatu burtsa testuinguru gehiagotan

1
burtsa > bolsa (6 testuinguru)
eu testuak es testuak
. Oso atari erabilgarria da; atal interesgarri asko ditu: kontabilitateko nazioarteko arauak, kontabilitateko sistematizazioa, ICACen ebazpenak, zerga-arloa, aseguruak, finantza- eta inbertsio-tresnak, burtsa eta abar. www.abanfin.com, portal muy útil ya que integra una gran cantidad de secciones con muchos apartados interesantes: normas internacionales de contabilidad, sistematización de la contabilidad, resoluciones del ICAC, fiscalidad, seguros, instrumentos de financiación y de inversión, bolsa, etc.

Materiala: Kontu-ikuskaritza

- Azken hiruhilekoan Burtsan izandako batez besteko kotizazioa. - Cotización media en Bolsa del último trimestre.

Materiala: Kontu-ikuskaritza

- Burtsan kotizatzen duten enpresetan, dibidenduen ordainketa-adierazleekin egiazta daitezke. - en empresas que cotizan en Bolsa, se pueden comprobar con los anuncios de pagos de dividendos y

Materiala: Kontu-ikuskaritza

Enpresa nagusiak % 20ko partaidetza edo handiagoa du, baina % 50 baino txikiagoa (edo kapital sozialaren % 3 baino handiagoa, Burtsan kotizatzen badu). La sociedad matriz tiene una participación mayor o igual al 20% pero menor al 50% (o > 3% del capital social si cotiza en Bolsa).

Materiala: Kontu-ikuskaritza

Enpresa nagusiak % 20 baino partaidetza txikiagoa du, (kapital sozialaren % 3 baino handiagoa, Burtsan kotizatzen badu). La sociedad matriz tiene una participación menor al 20% (> 3% del capital social si cotiza en Bolsa.

Materiala: Kontu-ikuskaritza

Errenta aldakorreko titulu-zorroa osatzen dute taldeko enpresetan, elkartuetan edo partaidetuetan, finantza-inbertsio iraunkortzat lortutako akzioek, baita aldi baterako akzioek ere (burtsan kotizatutakoak edo ez), errentagarritasuna (edo galera) aurrez zehaztu gabe dagoenean. La cartera de tí­tulos de renta variable está integrada por acciones adquiridas como inversiones financieras permanentes en empresas del grupo, asociadas o participadas y acciones, estén o no cotizadas en bolsa, de forma temporal donde la rentabilidad (o pérdida) no está predeterminada.

Materiala: Kontu-ikuskaritza