master Bilatu master testuinguru gehiagotan

1
master > master (7 testuinguru)
eu testuak es testuak
Azpitaldeen kommutadoreak lana errazte aldera master bakarrean akoplatu nahi diren kanalak hautatzea ahalbidetzen dute. Conmutadores de subgrupos: permiten seleccionar los canales que se quieran acoplar en un único master para facilitar el trabajo

Materiala: Medios_tecnicos_audiovisuales

In line motako edo estudioko mahaia pista anitzeko grabazioen nahasketa-mahai bat da, zenbait modulu dauzkana (hala nola sarrera/irteera, masterra monitorizazioa eta komunikazio Mesa tipo In line o de estudio es un dispositivo de mezclas de grabaciones multipista que consta de una serie de módulos como son entrada/salida, master monitorización y comuni­cación.

Materiala: Medios_tecnicos_audiovisuales

Master gamma potentziometroa gamma-kurba doitzeko operazioak egiteko balio du. Potenciómetro de master gamma: permite realizar las operaciones para realizar el ajuste sobre la curva de gamma.

Materiala: Medios_tecnicos_audiovisuales

Beltzen masterra bideoaren irteera-seinalearen beltz-maila lantzeko erabiltzen da. Master de negros: permite trabajar sobre el nivel de negro de la señal de salida de vídeo

Materiala: Medios_tecnicos_audiovisuales

A/B Roll edizioan berriz, edizio-kontsola bat eta zenbait magnetoskopio erabiltzen dira amaierako produktua editatzeko. Magnetoskopioetako bat erreprodukziokoa edo iturrietakoa da, eta beste bat masterra langileak hartzen dituen edizio-erabakiak jasotzen dituena. Laneko VTR guztiek urrutitik maneiatzeko moduan egon behar dute, kontsolaren bidez jardun ahal izateko. Otro procedimiento es la edición A/B Roll, que consiste en el montaje del producto final mediante el empleo de una consola de edición y varios magnetoscopios uno de reproducción o de fuentes y otro master que es el que recoge las decisiones de edición que realiza el operario Todos los VTR de trabajo tienen que estar en remoto para operar con ellos mediante la consola.

Materiala: Medios_tecnicos_audiovisuales

Masterra. Master.

Materiala: Medios_tecnicos_audiovisuales

Master klipa. Master clip.

Materiala: Medios_tecnicos_audiovisuales

maisu > master (188 testuinguru)
eu testuak es testuak
Buru maisua kanal aktiboan Cabezal master en el canal activo.

Materiala: CNC 8070 - Programaziorako eskuliburua

Buru askoko sistema batean buru maisua esango zaio kanaleko buru printzipalari, eta buru jakin bat zehazten ez denean berari zuzentzen zaizkio aginduak. En un sistema multicabezal, se denomina cabezal master al cabezal principal del canal, aquel al que se dirigen las ordenes cuando no se especifica un cabezal en concreto.

Materiala: CNC 8070 - Programaziorako eskuliburua

Buru bakarreko kanalean, bera izango da beti buru maisua. En un canal con un solo cabezal, éste será siempre el cabezal master.

Materiala: CNC 8070 - Programaziorako eskuliburua

Buru askoko sistema batean buru maisua esaten zaio buru printzipalari, eta buru jakin bat zehazten ez denean, berari zuzentzen zaizkio aginduak. En un sistema multicabezal, se denomina cabezal master al cabezal principal, aquel al que se dirigen las ordenes cuando no se especifica un cabezal en concreto.

Materiala: CNC 8070 - Programaziorako eskuliburua

Buru bakarreko sisteman, bera izango da beti buru maisua. En un sistema con un solo cabezal, éste será siempre el cabezal master.

Materiala: CNC 8070 - Programaziorako eskuliburua

V.SP.DRIVEID Buru maisua. V.SP.DRIVEID Cabezal master.

Materiala: CNC 8070 - Programaziorako eskuliburua

V.SP.AXISEXCH Buru maisua. V.SP.AXISEXCH Cabezal master.

Materiala: CNC 8070 - Programaziorako eskuliburua

SREVM05 Buru maisua. SREVM05 Cabezal master.

Materiala: CNC 8070 - Programaziorako eskuliburua

STEPOVR Buru maisua. STEPOVR Cabezal master.

Materiala: CNC 8070 - Programaziorako eskuliburua

MAXOVR Buru maisua. MAXOVR Cabezal master.

Materiala: CNC 8070 - Programaziorako eskuliburua

2
master > máster (6 testuinguru)
eu testuak es testuak
(Master burua ezkerretara abiatuko da) (El cabezal máster arranca a izquierdas)

Materiala: CNC 8070 - Programaziorako eskuliburua

Ez bada bururik zehazten, master buruari aplikatuko zaio. Si no hace referencia a ningún cabezal, se aplica al cabezal máster.

Materiala: CNC 8070 - Programaziorako eskuliburua

Aurrez ez bada buruaren erreferentzia-bilaketarik egin eta master buruarekin lan egiten bada, G33 funtzioak bilaketa automatiko bat egingo du. Si no se ha realizado una búsqueda de referencia del cabezal, la primera G33 la realizará automáticamente si se trabaja con el cabezal máster.

Materiala: CNC 8070 - Programaziorako eskuliburua

Burua ez bada master burua eta aurrez ez bada erreferentzia-bilaketarik egin, makinak warning bat erakutsiko du. Si el cabezal no es el máster y no se ha realizado la búsqueda de referencia, se mostrará un warning.

Materiala: CNC 8070 - Programaziorako eskuliburua

Hariztaketa elektronikoa edozein bururekin egin daiteke, baina ez bada master burua erabiltzen, kasuan kasuko buruak sinkronizatuta egon behar du master buruarekin. Se pueden realizar roscados electrónico con cualquier cabezal, pero si no se utiliza el cabezal máster, el cabezal utilizado deberá estar sincronizado con él.

Materiala: CNC 8070 - Programaziorako eskuliburua

(Master burua geldituko du) (Detiene el cabezal máster)

Materiala: CNC 8070 - Programaziorako eskuliburua