lan-arrisku

1
lan-arrisku > riesgo laboral (3 testuinguru)
eu testuak es testuak
lan-arriskuak prebenitzeko plan zabal bat ezarri duten enpresek laneko istripu eta gaixotasun gutxiago izaten dute; hori dela eta, absentismo-indize txikiagoa izaten dute. las empresas que han desarrollado un amplio plan de prevención de riesgos laborales tienen un menor número de accidentes y enfermedades profesionales, lo que redunda en unos menores í­ndices de absentismo.

Materiala: RSCCAST (Giza baliabideak eta erantzukizun sozial korporatiboa)

Laneko segurtasuna eta higienea bermatzea, eta lan-arriskuak prebenitzeko neurriak hartzea. Garantizar la seguridad e higiene en el trabajo, adoptando medidas de prevención de riesgos laborales.

Materiala: RSCCAST (Giza baliabideak eta erantzukizun sozial korporatiboa)

Laneko osasuna eta lan-arriskuen prebentzioa. La salud laboral y prevención de riesgos laborales.

Materiala: RSCCAST (Giza baliabideak eta erantzukizun sozial korporatiboa)

lan-arrisku > riesgo profesional (4 testuinguru)
eu testuak es testuak
Lan-arriskuen prebentzioaren betebeharra betez, enpresaburuak langile bat edo batzuk izendatuko ditu jarduera horretaz arduratzeko, prebentzio-zerbitzu bat eratuko du edo zerbitzu hori enpresaz kanpoko entitate espezializatu batekin hitzartuko du. En cumplimiento del deber de prevención de riesgos profesionales, el empresario designará uno o varios trabajadores para ocuparse de dicha actividad, constituirá un servicio de prevención o concertará dicho servicio con una entidad especializada ajena a la empresa.

Materiala: Laneko osasunari eta segurtasunari buruzko legeria

30. artikulua: Lan-arriskuen babesa eta prebentzioa Artí­culo 30: Protección y prevención de riesgos profesionales

Materiala: Laneko osasunari eta segurtasunari buruzko legeria

Izendatutako langileek ezin izango dute inolako kalterik jasan enpresako lan-arriskuen babes- eta prebentzio-lanak egiteagatik. Los trabajadores designados no podrán sufrir ningún perjuicio derivado de sus actividades de protección y prevención de los riesgos profesionales en la empresa.

Materiala: Laneko osasunari eta segurtasunari buruzko legeria

Horretarako, lege honek printzipio orokorrak ezartzen ditu segurtasuna eta osasuna babesteko lan-arriskuen prebentzioari dagokionez, lanak eragiten dituen arriskuak ezabatu edo murrizteari dagokionez, informazioari, kontsultari eta partaidetza orekatuari dagokienez eta langileak prebentzioan prestatzeari dagokionez, xedapen honetan adierazten denaren arabera. A tales efectos, esta Ley establece los principios generales relativos a la prevención de los riesgos profesionales para la protección de la seguridad y de la salud, la eliminación o disminución de los riesgos derivados del trabajo, la información, la consulta, la participación equilibrada y la formación de los trabajadores en

Materiala: Laneko osasunari eta segurtasunari buruzko legeria

lan-arrisku > riesgo laboral (48 testuinguru)
eu testuak es testuak
Lan-arriskuen prebentzioari buruzko araudia osatzen dute lege honek, haren garapen-xedapenek edo xedapen osagarriek eta beste hainbat arau legezkok edo konbentzionalek, betiere lan-eremuan prebentzio-neurriak hartzeari buruzko aginduak badituzte edo eremu horretan sor baditzakete. La normativa sobre prevención de riesgos laborales está constituida por la presente Ley, sus disposiciones de desarrollo o complementarias y cuantas otras normas, legales o convencionales, contengan prescripciones relativas a la adopción de medidas preventivas en el ámbito laboral o susceptibles de producirlas en dicho ámbito.

Materiala: Laneko osasunari eta segurtasunari buruzko legeria

Lan-arriskuen prebentzioa sustatzeko, aholkularitza teknikoa emateko eta lege honen 7., 8., 9. eta 11. artikuluek jasotzen dituzten zaintza- eta kontrol-zereginetarako Administrazio publikoek egiten dituzten jarduerak ezagutuko ditu Batzordeak, eta jarduera horiei dagozkien proposamenak egin eta jakinarazi ahal izango ditu, bereziki, hauei dagokienez: La Comisión conocerá las actuaciones que desarrollen las Administraciones públicas competentes en materia de promoción de la prevención de riesgos laborales, de asesoramiento técnico y de vigilancia y control a que se refieren los artí­culos 7, 8, 9 y 11 de esta Ley y podrá informar y formular propuestas en relación con dichas actuaciones, especí­ficamente en lo referente a:

Materiala: Laneko osasunari eta segurtasunari buruzko legeria

Lan-arriskuen prebentzioaren arloko urraketak dira laneko segurtasunari eta osasunari dagozkion hitzarmen kolektiboetako legezko arauak, erregelamenduzkoak eta arau-klausulak urratzen dituzten subjektu erantzuleen ekintzak edo ez-egiteak, lege honen araberako erantzukizunak badituzte. Son infracciones laborales en materia de prevención de riesgos laborales las acciones u omisiones de los diferentes sujetos responsables que incumplan las normas legales, reglamentarias y cláusulas normativas de los convenios colectivos en materia de seguridad y salud en el trabajo sujetas a responsabilidad conforme a esta ley.

Materiala: Laneko osasunari eta segurtasunari buruzko legeria

Enpresaburuek lan-arriskuen prebentzioan dituzten obligazioak ez betetzeak erantzukizun administratiboak sortuko ditu eta, hala badagokio, erantzukizun penalak eta zibilak, ez-betetze horrek sor litzatekeen kalteengatik. El incumplimiento por los empresarios de sus obligaciones en materia de prevención de riesgos laborales dará lugar a responsabilidades administrativas, así­ como, en su caso, a responsabilidades penales y a las civiles por los daños y perjuicios que puedan derivarse de dicho incumplimiento.

Materiala: Laneko osasunari eta segurtasunari buruzko legeria

Lantokietara lan-arriskuen prebentzioari buruzko araudia betetzen den egiaztatzeko egiten dituzten bisitetan, Laneko eta Gizarte Segurantzako Ikuskariak bere presentziaren berri emango dio enpresaburuari edo bere ordezkariari edo ikuskatutako pertsonari, Segurtasun eta Osasun Batzordeari, prebentzio-ordezkariari edo, halakorik ez badago, langileen En las visitas a los centros de trabajo para la comprobación del cumplimiento de la normativa sobre prevención de riesgos laborales, el Inspector de Trabajo y Seguridad Social comunicará su presencia al empresario o a su representante o a la persona inspeccionada, al Comité de Seguridad y

Materiala: Laneko osasunari eta segurtasunari buruzko legeria

Lan-arriskuen prebentzioaren araudia betetzeari buruzko zaintza- eta kontrol-lana egitea. Ejercer una labor de vigilancia y control sobre el cumplimiento de la normativa de prevención de riesgos laborales.

Materiala: Laneko osasunari eta segurtasunari buruzko legeria

Lan-ingurunearen prebentzio-ebaluazioetan teknikariei eta, halaber, lege honen 40. artikuluan zehaztutako kondizioetan, Laneko eta Gizarte Segurantzako ikuskariei laguntzeko, lan-arriskuen prebentzioari buruzko araudia betetzen den egiaztatzeko lantokietara egiten dituzten bisitetan; haien aurrean egokitzat jotzen dituzten ohartarazpenak egingo dituzte. Acompañar a los técnicos en las evaluaciones de carácter preventivo del medio ambiente de trabajo, así­ como, en los términos previstos en el artí­culo 40 de esta Ley, a los Inspectores de Trabajo y Seguridad Social en las visitas y verificaciones que realicen en los centros de trabajo para comprobar el cumplimiento de la

Materiala: Laneko osasunari eta segurtasunari buruzko legeria

Lege honetan lan-arriskuen prebentzioari buruzko araudiaren baitan jasotzen diren definizioen erabileraz gain, lan-istripua, gaixotasun profesionala, lanekoa ez den istripua eta gaixotasun arruntaren kontzeptuen definizioa nahiz Gizarte Segurantzaren araudian horietarako ezarritako erregimen juridikoa aplikatuko dira, araudi horren arabera eta hor aurreikusitako Sin perjuicio de la utilización de las definiciones contenidas en esta Ley en el ámbito de la normativa sobre prevención de riesgos laborales, tanto la definición de los conceptos de accidente de trabajo, enfermedad profesional, accidente no laboral y enfermedad común, como el régimen jurí­dico establecido para estas contingencias en la normativa de

Materiala: Laneko osasunari eta segurtasunari buruzko legeria

Lan Arriskuen Prebentzio Zerbitzuak arautzen dituen erregelamendua onartu bitartean, Gizarte Segurantzako Lan Istripuen eta Gaixotasun Profesionalen Mutualitateek lege honen 31.5 artikuluan zehazten den eskakizuna betetzen dutela joko da. En tanto se aprueba el Reglamento regulador de los Servicios de Prevención de Riesgos Laborales, se entenderá que las Mutuas de Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales de la Seguridad Social cumplen el requisito previsto en el artí­culo 31.5 de la presente Ley.

Materiala: Laneko osasunari eta segurtasunari buruzko legeria

Hala badagokio aurreko ataleko hitzarmen kolektiboetan zehazten diren lan-arriskuen prebentzioko langileen berariazko ordezkaritza-organoek, lege honen 36. eta 37. artikuluetan ezarritako gutxienezko edukia errespetatzen duen eskumen-, ahalmen- eta berme-erregimena dutenek, alegia, beren funtzioak betetzen jarraitu ahal izango dute prebentzio-ordezkarien ordez, langileen legezko ordezkaritza-organoak, 35. ar Los órganos especí­ficos de representación de los trabajadores en materia de prevención de riesgos laborales que, en su caso, hubieran sido previstos en los convenios colectivos a que se refiere el apartado anterior y que estén dotados de un régimen de competencias, facultades y garantías que respete el contenido mí­nimo establecido en los artí­culos 36 y 37 de esta

Materiala: Laneko osasunari eta segurtasunari buruzko legeria