salud laboral

1
lan-osasun > salud laboral (3 testuinguru)
eu testuak es testuak
Horretarako, laneko legedia betetzeaz gain, harago joan behar da prestakuntzan, lan-osasunean, informazioan eta parte-hartzean, eskubide sozialetan eta ordainketan, besteak beste. Para ello, además de cumplir la legislación laboral hay que ir más allá en cuestiones como la formación, la salud laboral, la información y la participación, los derechos sociales y la retribución.

Materiala: RSCCAST (Giza baliabideak eta erantzukizun sozial korporatiboa)

Horretarako, laneko legedia bete behar da, eta harago joan behar da prestakuntzan, lan-osasunean, informazioan eta parte-hartzean, eskubide sozialetan eta ordainketan, besteak beste. Para ello es necesario cumplir la legislación laboral e ir más allá en cuestiones como la formación, la salud laboral, la información y la participación, los derechos sociales y la retribución.

Materiala: RSCCAST (Giza baliabideak eta erantzukizun sozial korporatiboa)

laneko bizi-kalitatea hobetzea da jomuga, zenbait kontu hobetuz: ordainsariak, lanaren eta familiaren arteko bateragarritasuna, segurtasuna, lan-osasuna, ingurumen-inpaktua eta parte-hartzea. se centra en mejorar la calidad de vida laboral, aumentando la retribución, la conciliación, la seguridad, la salud laboral, el impacto medioambiental y la participación.

Materiala: RSCCAST (Giza baliabideak eta erantzukizun sozial korporatiboa)

lan-osasun > salud laboral (2 testuinguru)
eu testuak es testuak
Lan-osasunari dagokionez, Administrazio Publiko eskudunen ekintzak apirilaren 25eko Osasuneko 14/1986 Lege Orokorraren I. Tituluko IV. kapituluan adierazitako ekintzen bitartez eta horko alderdiak eta Legea garatzeko emandako xedapenak kontuan hartuta gauzatuko dira. Las actuaciones de las Administraciones públicas competentes en materia sanitaria referentes a la salud laboral se llevarán a cabo a través de las acciones y en relación con los aspectos señalados en el capí­tulo IV del Tí­tulo I de la Ley 14/1986, de 25 de abril, General de Sanidad, y disposiciones dictadas para su desarrollo.

Materiala: Laneko osasunari eta segurtasunari buruzko legeria

Lan-osasunaren prebentzioari eta sustapenari dagokienez, baimendutako prebentzio-zerbitzuetan pertsonal sanitarioak jaso beharreko prestakuntza gainbegiratzea. La supervisión de la formación que, en materia de prevención y promoción de la salud laboral, deba recibir el personal sanitario actuante en los servicios de prevención autorizados.

Materiala: Laneko osasunari eta segurtasunari buruzko legeria