convenio colectivo

1
hitzarmen kolektibo > convenio colectivo (79 testuinguru)
eu testuak es testuak
Enpresariak hobari gisa jaso ditzakeen prestakuntza teorikoko ordu horiek ez dute gaindituko hitzarmen kolektiboan aurreikusitako gehieneko lanaldiaren % 15; enpresariak 9 euro jasoko ditu ordu eta ikasle bakoitzeko, prestakuntza presentziala denean, eta 5,5 euro ordu eta ikasle bakoitzeko, urrutiko prestakuntza denean. Las horas de formación teórica cuyo coste puede bonificarse no pueden superar el 15% de la jornada máxima prevista en convenio colectivo, o, en su defecto, de la jornada máxima legal. siendo esa bonificación de 9 euros hora/alumno en la modalidad presencial y 5,5 euros hora/alumno en la modalidad a distancia.

Materiala: Nominak eta Gizarte Segurantza

Bulego eta Despatxuen Hitzarmen kolektiboa Convenio colectivo de Oficinas y Despachos.

Materiala: Nominak eta Gizarte Segurantza

Hitzarmen Kolektiboak Convenios Colectivos

Materiala: Nominak eta Gizarte Segurantza

ERABAKIA, 2007ko abuztuaren 24koa, Justizia, Lan eta Gizarte Segurantza Saileko Funtzioko Gipuzkoako Lurralde ordezkariena. Honen bidez ebazten da 2006-09rako Gipuzkoako Bulego eta Despatxuen hitzarmen kolektiboa erregistratu, gordailu egin eta argitaratzea (hitzarmen kodea zk. 2000915). RESOLUCION de 24 de agosto de 2007, del Delegado Territorial de Gipuzkoa en Funciones del Departamento de Justicia, Empleo y Seguridad Social, por la que se dispone el registro, publicación y depósito del Convenio Colectivo de Oficinas y Despachos de Gipuzkoa de 2006-09 (código de convenio n.º 2000915).

Materiala: Nominak eta Gizarte Segurantza

|Langileen Estatutu Legearen 90.2 artikuluak, martxoaren 24ko 1/1995 Errege Dekretu Legegilea (1995-3-29ko Estatuko Aldizkari Ofiziala) aurreikusten duen eskuduntza lan agintaritza honi dagokio, urriaren 18ko 315/2005 Dekretuko 24.1.g artikuluak Justizia, Lan eta Gizarte Segurantza Saileko egitura organika eta funtzionala ezartzen duena (2005-10-27ko Euskal Herriko Agintarit La competencia prevista en el art. 90.2 de la Ley del Estatuto de los Trabajadores, Real Decreto Legislativo 1/1995, de 24 de marzo (Boletí­n Oficial del Estado de 29-3-1995) corresponde a esta autoridad laboral de conformidad con el art. 24.1.g del Decreto 315/2005, de 18 de octubre (Boletí­n Oficial del Paí­s Vasco de 27-10-2005) por el que se establece la estructura orgánica y funcional del Departamento de Justicia, Empleo y Seguridad Social

Materiala: Nominak eta Gizarte Segurantza

Hitzarmen Kolektiboen Erregistroaren Gipuzkoako Lurralde Atalean inskribatu eta gordailu egiteko agintzea eta aldeei jakinaraztea. Ordenar su inscripción y depósito en la Sección Territorial de Gipuzkoa del Registro de Convenios Colectivos, con notificación a las partes.

Materiala: Nominak eta Gizarte Segurantza

Honako hitzarmen honek, lau urteko indarraldia izango du eragin guztietarako, 2006ko urtarrilaren 1etik aurrera sartuko da indarrean eta 2009. urteko abenduaren 31n amaituko da; eta 2009ko urriaren batetik aurrera automatikoki salatua geratuko da, data honetatik aurrera 2010erako hitzarmen kolektiboaren negoziazioei ekin ahal izango zaie. El presente Convenio Colectivo tiene una vigencia de cuatro años, iniciando sus efectos el 1 de enero de 2006 y hasta el 31 de diciembre de 2009. Quedará automáticamente denunciado a partir del 1 de octubre de 2009, pudiéndose iniciar desde esta fecha las negociaciones del Convenio Colectivo para 2010.

Materiala: Nominak eta Gizarte Segurantza

Arau, hitzarmen kolektibo edo lan-kontratu bidezHelburu partikularretarako Por norma, convenio colectivo o contrato de trabajo Para fines particulares

Materiala: Nominak eta Gizarte Segurantza

Arau, hitzarmen kolektibo edo lan-kontratuek behartzen ez dutenean No debidos por norma, convenio colectivo o contrato de trabajo

Materiala: Nominak eta Gizarte Segurantza

Gauzaz emandako soldataz kanpoko ordainsaritzat jotzen da ondasunak, eskubideak edo zerbitzuak helburu partikularretarako erabiltzea, kontsumitzea edo lortzea, doan edo merkatuko ohiko preziotik behera, baldin eta enpresek arau, hitzarmen kolektibo edo lan-kontratu bati jarraiki ematen ez badituzte, eta laguntza-izaerako gauzazko ordainsariak ez badira. Constituyen percepciones en especie de carácter no salarial la utilización, consumo u obtención para fines particulares de bienes, derechos o servicios de forma gratuita o por precio inferior al normal de mercado, cuando su entrega por parte de las empresas no sea debida en virtud de norma, c

Materiala: Nominak eta Gizarte Segurantza

hitzarmen kolektibo > convenio colectivo (3 testuinguru)
eu testuak es testuak
Lan-arriskuen prebentzioaren arloko urraketak dira laneko segurtasunari eta osasunari dagozkion hitzarmen kolektiboetako legezko arauak, erregelamenduzkoak eta arau-klausulak urratzen dituzten subjektu erantzuleen ekintzak edo ez-egiteak, lege honen araberako erantzukizunak badituzte. Son infracciones laborales en materia de prevención de riesgos laborales las acciones u omisiones de los diferentes sujetos responsables que incumplan las normas legales, reglamentarias y cláusulas normativas de los convenios colectivos en materia de seguridad y salud en el trabajo sujetas a responsabilidad conforme a esta ley.

Materiala: Laneko osasunari eta segurtasunari buruzko legeria

Artikulu honetan xedatutakoa gorabehera, hitzarmen kolektiboetan prebentzio-ordezkariak izendatzeko bestelako sistemak ezarri ahal izango dira, izendatzeko ahalmena pertsonalaren ordezkariei edo langileei beraiei dagokiela bermatuta betiere. No obstante lo dispuesto en el presente artí­culo, en los convenios colectivos podrán establecerse otros sistemas de designación de los Delegados de Prevención, siempre que se garantice que la facultad de designación corresponde a los representantes del personal o a los propios trabajadores.

Materiala: Laneko osasunari eta segurtasunari buruzko legeria

Lege honetako eta haren erregelamendu-arauetako lan-xedapenak gutxieneko lan-eskubide xedaezina izango dira, eta hitzarmen kolektiboetan hobetu eta garatu ahal izango dira. Las disposiciones de carácter laboral contenidas en esta Ley y en sus normas reglamentarias tendrán en todo caso el carácter de Derecho necesario mí­nimo indisponible, pudiendo ser mejoradas y desarrolladas en los convenios colectivos.

Materiala: Laneko osasunari eta segurtasunari buruzko legeria