prebentzio-zerbitzu

1
prebentzio-zerbitzu > Servicio de Prevención (2 testuinguru)
eu testuak es testuak
Aurreko ataletan adierazitakoa gorabehera, enpresaburuak presentzia espresuki esleitu ahal izango die enpresako langile bati edo batzuei, nahiz eta prebentzio-zerbitzukoak edota izendatutako langileak ez izan, baldin eta 1. atalean zehazten diren jarduera edo prozesuetan beharrezko ezaupideak, kualifikazioa eta esperientzia badituzte eta gutxienez oinarrizko mailako funtzioei dagokien prebentzio-prestakuntza badute. No obstante lo señalado en los apartados anteriores, el empresario podrá asignar la presencia de forma expresa a uno o varios trabajadores de la empresa que, sin formar parte del Servicio de Prevención Propio ni ser Trabajadores Designados, reúnan los conocimientos, la cualificación y la experiencia necesarios en las actividades o procesos mencionados con anterioridad y cuenten con la formación preventiva correspondiente, como mí­nimo, a las

Materiala: Laneko osasunari eta segurtasunari buruzko legeriaSegurtasun praktikoa eraikuntza-obretan

Enpresak hitzartutako kanpoko prebentzio-zerbitzuetako kide bat edo batzuk. Uno o varios miembros del o los Servicios de Prevención Ajenos concertados por la empresa.

Materiala: Laneko osasunari eta segurtasunari buruzko legeriaSegurtasun praktikoa eraikuntza-obretan

prebentzio-zerbitzu > servicio de prevención (27 testuinguru)
eu testuak es testuak
Prebentzio-zerbitzua diziplinartekoa izango da, eta bere baliabideek bere funtzioetarako egokiak izan behar dute. El servicio de prevención tendrá carácter interdisciplinario, debiendo sus medios ser apropiados para cumplir sus funciones.

Materiala: Laneko osasunari eta segurtasunari buruzko legeria

Lan-arriskuen prebentzioaren betebeharra betez, enpresaburuak langile bat edo batzuk izendatuko ditu jarduera horretaz arduratzeko, prebentzio-zerbitzu bat eratuko du edo zerbitzu hori enpresaz kanpoko entitate espezializatu batekin hitzartuko du. En cumplimiento del deber de prevención de riesgos profesionales, el empresario designará uno o varios trabajadores para ocuparse de dicha actividad, constituirá un servicio de prevención o concertará dicho prevención de riesgos profesionales, el empresario designará uno o varios trabajadores para ocuparse de dicha actividad, constituirá un servicio" target="_blank">prevención de riesgos profesionales, el empresario designará uno o varios trabajadores para ocuparse de dicha actividad, constituirá un servicio con una entidad especializada ajena a la empresa.

Materiala: Laneko osasunari eta segurtasunari buruzko legeria

Berme hori prebentzio-zerbitzua osatzen duten langileei ere dagokie, enpresak, hurrengo artikuluaren arabera, hori eratzea erabakitzen duenean. Esta garantía alcanzará también a los trabajadores integrantes del servicio de prevención, cuando la empresa decida constituirlo de acuerdo con lo dispuesto en el artí­culo siguiente.

Materiala: Laneko osasunari eta segurtasunari buruzko legeria

Era berean, indarrean jarraituko dute enpresako zerbitzu medikoen xedapen arautzaileak, lege honetako prebentzio-zerbitzuei buruzko aurreikuspenak erregelamenduz garatzen diren bitartean. Igualmente, continuarán vigentes las disposiciones reguladoras de los servicios médicos de empresa hasta tanto se desarrollen reglamentariamente las previsiones de esta Ley sobre servicios de prevención.

Materiala: Laneko osasunari eta segurtasunari buruzko legeria

Lege hau indarrean jartzen den datan zerbitzu horietan aritzen den pertsonala dagozkion enpresetako prebentzio-zerbitzuetan integratuko da zerbitzu horiek eratzen direnean, esleituta dauzkaten eta prebentzio-zerbitzuarenak ez diren funtzioak betetzen jarraitzeari utzi gabe. El personal perteneciente a dichos servicios en la fecha de entrada en vigor de esta Ley se integrará en los servicios de prevención de las correspondientes empresas, cuando éstos se constituyan, sin perjuicio de que continúen efectuando aquellas funciones que tuvieren atribuidas distintas de las propias del servicio de prevención.

Materiala: Laneko osasunari eta segurtasunari buruzko legeria

Gizarte Segurantzaren Lan Istripuen eta Lan Gaixotasunen Mutualitateen kudeaketaren soberakinetatik datozen Prebentzio eta Errehabilitazio Funtsaren baliabideak, Lan eta Gizarte Segurantzaren Lege Orokorraren testu bateratuaren 73. artikuluan adierazten direnak, prebentzio-zerbi Los recursos del Fondo de Prevención y Rehabilitación procedentes del exceso de excedentes de la gestión realizada por las Mutuas de Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales de la Seguridad Social a que se refiere el artí­culo 73 del Texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social se destinarán en la cuantía que se determine reglamentariamente, a las actividades que puedan desarrollar como

Materiala: Laneko osasunari eta segurtasunari buruzko legeria

Bere funtzioak betetzeko beharrezko lan-baldintzei buruzko dokumentuak eta txostenak ezagutzea eta, hala badagokio, prebentzio-zerbitzuaren jardueratik iristen direnak ere ezagutzea. Conocer cuantos documentos e informes relativos a las condiciones de trabajo sean necesarios para el cumplimiento de sus funciones, así­ como los procedentes de la actividad del servicio de prevención, en su caso.

Materiala: Laneko osasunari eta segurtasunari buruzko legeria

Osasuna babesteko jardueren eta enpresako arrisku profesionalak prebenitzeko jardueren antolamendua eta garapena, jarduera horietaz arduratzen diren langileak izendatzea edo kanpoko prebentzio-zerbitzu batera jotzea barne. La organización y desarrollo de las actividades de protección de la salud y prevención de los riesgos profesionales en la empresa, incluida la designación de los trabajadores encargados de dichas actividades o el recurso a un servicio de prevención externo.

Materiala: Laneko osasunari eta segurtasunari buruzko legeria

Prebentzio-zerbitzu gisa aritu ahal izateko, Lan-administrazioak ziurtatu beharko ditu entitate espezializatuak, erregelamenduaren arabera ezartzen diren eskakizunak betetzen dituztela egiaztatuz, eta osasun-alderdiei dagokienez, osasun administrazioak onartu eta gero. Para poder actuar como servicios de prevención, las entidades especializadas deberán ser objeto de acreditación por la Administración laboral, mediante la comprobación de que reúnen los requisitos que se establezcan reglamentariamente y previa aprobación de la Administración sanitaria en cuanto a los aspectos de carácter sanitario.

Materiala: Laneko osasunari eta segurtasunari buruzko legeria

Gizarte Segurantzaren lan-istripuen eta gaixotasun profesionalen mutualitateek beraiei atxikitako enpresentzat prebentzio-zerbitzuei dagozkien funtzioak bete ahal izango dituzte, 31. artikuluaren 5. atalean xedatutakoari jarraiki. Las Mutuas de Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales de la Seguridad Social podrán desarrollar para las empresas a ellas asociadas las funciones correspondientes a los servicios de prevención, con sujeción a lo dispuesto en el apartado 5 del artí­culo 31.

Materiala: Laneko osasunari eta segurtasunari buruzko legeria

prebentzio-zerbitzu > Servicio de Prevención (10 testuinguru)
eu testuak es testuak
Hasierako arriskuak ebaluatzea eta haiek berrikustea enpresaren zentro guztietan edo kanpoko prebentzio-zerbitzuarekin elkarlanean. Realización de las Evaluaciones de riesgos iniciales y revisión de las mismas de todos los centros con que cuente la empresa o cooperación con el Servicio de Prevención ajeno.

Materiala: Segurtasun praktikoa eraikuntza-obretan

1627/1997 Errege Dekretuaren arabera, laneko segurtasun- eta osasun-plana oinarrizko tresna da Laneko Arriskuak Prebenitzeko Legeak eta Prebentzio-zerbitzuen Araudiak aipatzen dituzten prebentzio-jarduerako identifikazio-, ebaluazio- eta planeamendu-jarduerak antolatzeko. Según el RD 1627/1997, el Plan de Seguridad y Salud en el trabajo es el instrumento básico para ordenar las actividades de identificación, evaluación y planificación de la actividad preventiva a las que se refiere la Ley de Prevención de Riesgos Laborales y el Reglamento de los Servicios de Prevención.

Materiala: Proiektuak

Aurreko ataletan adierazitakoa gorabehera, enpresaburuak presentzia espresuki esleitu ahal izango die enpresako langile bati edo batzuei, nahiz eta prebentzio-zerbitzukoak edota izendatutako langileak ez izan, baldin eta 1. atalean zehazten diren jarduera edo prozesuetan beharrezko ezaupideak, kualifikazioa eta esperientzia badituzte eta gutxienez oinarrizko mailako funtzioei dagokien prebentzio-prestakuntza badute. No obstante lo señalado en los apartados anteriores, el empresario podrá asignar la presencia de forma expresa a uno o varios trabajadores de la empresa que, sin formar parte del Servicio de Prevención Propio ni ser Trabajadores Designados, reúnan los conocimientos, la cualificación y la experiencia necesarios en las actividades o procesos mencionados con anterioridad y cuenten con la formación preventiva correspondiente, como mí­nimo, a las

Materiala: Laneko osasunari eta segurtasunari buruzko legeriaSegurtasun praktikoa eraikuntza-obretan

Prebentzio-zerbitzuen araudiari buruzko 39/97 EDa eta eraikuntza-obrei buruzko 1627/97 EDa aldatzen dituen 604/06 EDan adierazitakoaz gain, orientazio gisa, prebentzio-baliabideen presentziari buruzko irizpide teknikoa erantsi da, Lan eta Gizarte Segurantzako Ikuskaritzak hala eskatuta. Además de lo indicado en el R.D. 604/06 que modifica el R.D. 39/97, Reglamento de los Servicios de Prevención y el R.D. 1627/97 sobre obras de construcción, a tí­tulo indicativo se aporta el criterio técnico sobre la presencia de Recursos Preventivos a requerimiento de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social.

Materiala: Segurtasun praktikoa eraikuntza-obretan

Enpresak hitzartutako kanpoko prebentzio-zerbitzuetako kide bat edo batzuk. Uno o varios miembros del o los Servicios de Prevención Ajenos concertados por la empresa.

Materiala: Laneko osasunari eta segurtasunari buruzko legeriaSegurtasun praktikoa eraikuntza-obretan

Hitzartutako kanpoko prebentzio-zerbitzuek beren kontratuak betetzen dituztela zaintzea. Vigilar que los Servicios de Prevención Externos concertados, cumplan con sus contratos.

Materiala: Segurtasun praktikoa eraikuntza-obretan

Kanpoko prebentzio-zerbitzuekin etengabeko kontaktua eta lankidetza izatea. Contacto y cooperación permanente con los Servicios de Prevención Ajenos.

Materiala: Segurtasun praktikoa eraikuntza-obretan

Urteroko osasun-azterketak antolatzea kanpoko prebentzio-zerbitzuko teknikariekin batera. Organizar, junto con los técnicos del Servicio de Prevención Ajeno, los reconocimientos médicos anuales.

Materiala: Segurtasun praktikoa eraikuntza-obretan

Azpikontratatutako enpresa guztiei behar den informazio oro eskatzea prebentzio-alorrean dagozkien betekizunak gauzatzen dituzten egiaztatzeko (arriskuen ebaluaketa espezifikoa eta obrara egokitua, osasuna zaintzea, kanpoko prebentzio-zerbitzuarekiko hitzarmena, prestakuntza espezifikoaren ziurtagiriak eta abar). Azpikontratatutako enpresei guretzat egingo dituzten obra guztietan prebentzio-alorrean aplikatu beharreko arrisku eta Solicitar a todas las empresas subcontratistas de toda la información necesaria para constatar el cumplimiento de sus obligaciones en materia preventiva (evaluación de riesgos especí­fica y adaptada a la obra, vigilancia de la salud, concierto con servicio de prevención ajeno, certificados de formación especí­fica, etc.)- Entrega a estas empresas subcontratistas de los

Materiala: Segurtasun praktikoa eraikuntza-obretan

Ondoren, ETOSAren organigrama eredu espezifiko bat aurkeztuko dugu. Kontuan hartu beharko da prebentzio-zerbitzuak zuzendaritzaren mende egon behar duela zuzen-zuzenean eta beste sailetatik independentea izan behar duela. A continuación se presenta un modelo de organigrama especí­fico de ETOSA. Habrá que tener en cuenta que el servicio de Prevención debe depender directamente de la Dirección de la empresa, de manera que sea "independiente" del resto de Departamentos.

Materiala: Segurtasun praktikoa eraikuntza-obretan