riesgo profesional

1
lan-arrisku > riesgo profesional (4 testuinguru)
eu testuak es testuak
Lan-arriskuen prebentzioaren betebeharra betez, enpresaburuak langile bat edo batzuk izendatuko ditu jarduera horretaz arduratzeko, prebentzio-zerbitzu bat eratuko du edo zerbitzu hori enpresaz kanpoko entitate espezializatu batekin hitzartuko du. En cumplimiento del deber de prevención de riesgos profesionales, el empresario designará uno o varios trabajadores para ocuparse de dicha actividad, constituirá un servicio de prevención o concertará dicho servicio con una entidad especializada ajena a la empresa.

Materiala: Laneko osasunari eta segurtasunari buruzko legeria

30. artikulua: Lan-arriskuen babesa eta prebentzioa Artí­culo 30: Protección y prevención de riesgos profesionales

Materiala: Laneko osasunari eta segurtasunari buruzko legeria

Izendatutako langileek ezin izango dute inolako kalterik jasan enpresako lan-arriskuen babes- eta prebentzio-lanak egiteagatik. Los trabajadores designados no podrán sufrir ningún perjuicio derivado de sus actividades de protección y prevención de los riesgos profesionales en la empresa.

Materiala: Laneko osasunari eta segurtasunari buruzko legeria

Horretarako, lege honek printzipio orokorrak ezartzen ditu segurtasuna eta osasuna babesteko lan-arriskuen prebentzioari dagokionez, lanak eragiten dituen arriskuak ezabatu edo murrizteari dagokionez, informazioari, kontsultari eta partaidetza orekatuari dagokienez eta langileak prebentzioan prestatzeari dagokionez, xedapen honetan adierazten denaren arabera. A tales efectos, esta Ley establece los principios generales relativos a la prevención de los riesgos profesionales para la protección de la seguridad y de la salud, la eliminación o disminución de los riesgos derivados del trabajo, la información, la consulta, la participación equilibrada y la formación de los trabajadores en

Materiala: Laneko osasunari eta segurtasunari buruzko legeria