enfermedad profesional

1
gaixotasun profesional > enfermedad profesional (12 testuinguru)
eu testuak es testuak
Gizarte Segurantzako Diruzaintza Orokorrak gerorapenak onar ditzake enpresa-kuotaren ordainketan (ez, ordea, lan-istripu, gaixotasun profesional edo langile-kuotengatiko kontingentziei dagokienez, horietan ez baita atzerapenik onartuko), baldin eta hori eskatu duen enpresak, diruzaintzan une jakin bateko zailtasunak dituelako, ezin badu arauzko epean likidazioa egin eta, horrekin batera, zorra erabat estaltzen duten |La Tesorería General de la Seguridad Social puede conceder aplazamientos de pago de la cuota patronal (no de las cuotas correspondientes a las contingencias de accidentes de trabajo, enfermedades profesionales ni de la cuota obrera, que no admiten demoras) si la empresa que ha solicitado se ve imposibilitada de hacer la liquidación de las mismas dentro del

Materiala: Nominak eta Gizarte Segurantza

Ezgaitasun iraunkor partziala istripu baten istripu hori lanean gertatu ala ez edo gaixotasun profesional baten ondorioa izan bada, ez da aldez aurreko inolako kotizazio-eperik eskatuko. No se exige perí­odo previo alguno de cotización cuando la incapacidad permanente parcial se derive de accidente, laboral o no, o de enfermedad profesional.

Materiala: Nominak eta Gizarte Segurantza

Gaixotasun profesionalaren kasuan, behaketa-aldiaren gehieneko iraupena 6 hilabetekoa izango da, eta epe hori beste 6 hilabetez luzatu ahal izango da, gaixotasunaren azterketa eta diagnostikoa egiteko beharrezko jotzen bada. En caso de enfermedad profesional la duración máxima del perí­odo de observación será de 6 meses, prorrogables por otros 6 cuando se estime necesario para el estudio y diagnóstico de la enfermedad.

Materiala: Nominak eta Gizarte Segurantza

Behaketa-aldi hori zenbatu egingo da, gaixotasun profesionalaren ondorioz duen ezintasun iragankor egoeraren gehieneko iraupenarenari begira. El perí­odo de observación computa a efectos de duración máxima de la situación de incapacidad temporal derivada de enfermedad profesional.

Materiala: Nominak eta Gizarte Segurantza

Gaixotasun edo istripu bategatik lanerako ezinduta badaude edo, gaixotasun profesionala behatu behar izateagatik, bajan badaude. Estar impedido para el trabajo por enfermedad o accidente o de baja por observación de enfermedad profesional.

Materiala: Nominak eta Gizarte Segurantza

Ezintasun iragankorra istripu baten istripu hori lanean gertatu ala ez edo gaixotasun profesional baten ondorioz gertatu denean, ez da aldez aurreko inolako kotizazio-eperik eskatuko. Cuando la incapacidad temporal sea consecuencia de un accidente, laboral o no, o de una enfermedad profesional no se exige perí­odo previo alguno de cotización.

Materiala: Nominak eta Gizarte Segurantza

21.2 GAIXOTASUN PROFESIONALAGATIK 21.2. POR ENFERMEDAD PROFESIONAL

Materiala: Nominak eta Gizarte Segurantza

Laneko istripu eta gaixotasun profesionaletarako kotizazio-primen tarifaren "a" sailkapenari lotua dago, eta beraz ABEagatik 0,65eko ehunekoa dagokio, eta EHBagatik berriz, 0,35ekoa. Está sujeto a la ocupación "a" de la tarifa de primas de cotización por accidentes de trabajo enfermedades profesionales, a la que corresponden los porcentajes de 0,65 por IT y 0,35 por IMS.

Materiala: Nominak eta Gizarte Segurantza

(5) Zenbatu egin behar dira laneko istripuen eta gaixotasun profesionalen kotizazio-oinarria eta aparteko orduen gaineko kotizazio osagarria osatzeko. (5) Deben computarse para formar la base de cotización a accidentes de trabajo, enfermedad profesional y cotización adicional sobre horas extraordinarias.

Materiala: Nominak eta Gizarte Segurantza

1) Gaixotasun profesional bat harrapatzeko arriskua duen lanpostu bat betetzeagatik aldez aurretik edo aldizka azterketa medikoa egitea: 1) Reconocimiento médico previo o periódico por la cobertura de un puesto de trabajo con riesgo de enfermedad profesional:

Materiala: Nominak eta Gizarte Segurantza

gaixotasun profesional > enfermedad profesional (4 testuinguru)
eu testuak es testuak
Lege honetan lan-arriskuen prebentzioari buruzko araudiaren baitan jasotzen diren definizioen erabileraz gain, lan-istripua, gaixotasun profesionala, lanekoa ez den istripua eta gaixotasun arruntaren kontzeptuen definizioa nahiz Gizarte Segurantzaren araudian horietarako ezarritako erregimen juridikoa aplikatuko dira, araudi horren arabera eta hor aurreikusitako Sin perjuicio de la utilización de las definiciones contenidas en esta Ley en el ámbito de la normativa sobre prevención de riesgos laborales, tanto la definición de los conceptos de accidente de trabajo, enfermedad profesional, accidente no laboral y enfermedad común, como el régimen jurí­dico establecido para estas contingencias en la normativa de

Materiala: Laneko osasunari eta segurtasunari buruzko legeria

Silikosiaren Institutu Nazionalak bihotz- eta arnas -sistemaren gaixotasun profesionalen osasun-prebentzio teknikoen erreferentziako gune nazional izaten jarraituko du. El Instituto Nacional de Silicosis mantendrá su condición de centro de referencia nacional de prevención técnicosanitaria de las enfermedades profesionales que afecten al sistema cardiorespiratorio.

Materiala: Laneko osasunari eta segurtasunari buruzko legeria

Lan-agintaritzari lan-istripu hilgarri, oso larri edo larriak jakinaraztea eta, beren ezaugarriak edo eragina izan duten subjektuak direla-eta komunikatzea beharrezkotzat jotzen direnak. Halaber, kalifikazio horiek dituzten gaixotasun profesionalei buruzko txostena egingo da eta, oro har, lan-arriskuen prebentzioaren lege-araudia betetzeari dagokionez, lan-aginteak eskatzen dituen kasuetan jakinaraziko da. Informar a la autoridad laboral sobre los accidentes de trabajo mortales, muy graves o graves, y sobre aquellos otros en que, por sus caracterí­sticas o por los sujetos afectados, se considere necesario dicho informe, así­ como sobre las enfermedades profesionales en las que concurran dichas calificaciones y, en general, en los supuestos en que aquélla lo solicite respecto del cumplimiento de la normativa legal en materia de

Materiala: Laneko osasunari eta segurtasunari buruzko legeria

Gaixotasun profesionalak kalifikatzeko prozedura, eta halaber, lanak eragindako kalteak agintaritza eskudunari komunikatzeko eta jakinarazteko prozedurak. Procedimiento de calificación de las enfermedades profesionales, así­ como requisitos y procedimientos para la comunicación e información a la autoridad competente de los daños derivados del trabajo.

Materiala: Laneko osasunari eta segurtasunari buruzko legeria