prebentzio-ordezkari

1
prebentzio-ordezkari > delegado de prevención (37 testuinguru)
eu testuak es testuak
Hogeita hamaika eta berrogeita bederatzi langile bitarteko enpresetan, pertsonalaren ordezkariek beren artean hautatuko duten prebentzio-ordezkari bat egongo da. En las empresas de treinta y uno a cuarenta y nueve trabajadores habrá un Delegado de Prevención que será elegido por y entre los Delegados de Personal.

Materiala: Laneko osasunari eta segurtasunari buruzko legeria

Lantokietara lan-arriskuen prebentzioari buruzko araudia betetzen den egiaztatzeko egiten dituzten bisitetan, Laneko eta Gizarte Segurantzako Ikuskariak bere presentziaren berri emango dio enpresaburuari edo bere ordezkariari edo ikuskatutako pertsonari, Segurtasun eta Osasun Batzordeari, prebentzio-ordezkariari edo, halakorik ez badago, langileen En las visitas a los centros de trabajo para la comprobación del cumplimiento de la normativa sobre prevención de riesgos laborales, el Inspector de Trabajo y Seguridad Social comunicará su presencia al empresario o a su representante o a la persona inspeccionada, al Comité de Seguridad y

Materiala: Laneko osasunari eta segurtasunari buruzko legeria

Prebentzio-ordezkariek lege honetan aurreikusitako funtzioak betetzeko erabiltzen duten denbora ordezkaritza-funtziotzat hartuko da, Langileen Estatutuaren 68. artikuluko e) letran zehazten den hileko ordaindutako ordu-kreditua erabiltzearen ondorioetarako. El tiempo utilizado por los Delegados de Prevención para el desempeño de las funciones previstas en esta Ley será considerado como de ejercicio de funciones de representación a efectos de la utilización del crédito de horas mensuales retribuidas previsto en la letra e) del citado artí­culo 68 del Estatuto de los Trabajadores.

Materiala: Laneko osasunari eta segurtasunari buruzko legeria

Pertsonalaren ordezkariek beren artean izendatuko dituzte prebentzio-ordezkariak aurreko artikuluan jasotzen diren arauetan zehaztutako ordezkaritza-organoetan, eskala honen arabera: Los Delegados de Prevención serán designados por y entre los representantes del personal, en el ámbito de los órganos de representación previstos en las normas a que se refiere el artí­culo anterior, con arreglo a la siguiente escala:

Materiala: Laneko osasunari eta segurtasunari buruzko legeria

Langileek pertsonalaren ordezkaritzarako hauteskundeetan hautesleak edo hautagaiak izateko behar bezainbesteko antzinatasunik ez dutelako langileen ordezkaririk ez dagoen lantokietan, langileek prebentzio-ordezkariaren eskumenak beteko dituen langile bat hautatu ahal izango dute gehiengoz, zeinak ordezkari horien ahalmenak, bermeak eta isilpekotasun profesionaleko obligazioak izango baititu. En los centros de trabajo que carezcan de representantes de los trabajadores por no existir trabajadores con la antigüedad suficiente para ser electores o elegibles en las elecciones para representantes del personal, los trabajadores podrán elegir por mayoría a un trabajador que ejerza las competencias del Delegado de Prevención, quién tendrá las facultades, garantías y

Materiala: Laneko osasunari eta segurtasunari buruzko legeria

Hala badagokio aurreko ataleko hitzarmen kolektiboetan zehazten diren lan-arriskuen prebentzioko langileen berariazko ordezkaritza-organoek, lege honen 36. eta 37. artikuluetan ezarritako gutxienezko edukia errespetatzen duen eskumen-, ahalmen- eta berme-erregimena dutenek, alegia, beren funtzioak betetzen jarraitu ahal izango dute prebentzio-ordezkarien ordez, langileen legezko ordezkaritza-organoak, 35. ar Los órganos especí­ficos de representación de los trabajadores en materia de prevención de riesgos laborales que, en su caso, hubieran sido previstos en los convenios colectivos a que se refiere el apartado anterior y que estén dotados de un régimen de competencias, facultades y garantías que respete el contenido mí­nimo establecido en los artí­culos 36 y 37 de esta

Materiala: Laneko osasunari eta segurtasunari buruzko legeria

Lege honen 36. eta 37. artikuluetan prebentzio-ordezkarien eskumen, ahalmen eta bermeei dagokienez xedatzen denak ez die kalterik egiten langileek lan-arriskuen prebentzioan dituzten informazio-, kontsulta- eta partaidetza-eskubideak erabiltzeko xedapen aldekoenei, zeinak indarrean sartzen diren datan indarrean dauden hitzarmen kolektiboetan zehazten baitira. Lo dispuesto en los artí­culos 36 y 37 de esta Ley en materia de competencias, facultades y garantías de los Delegados de Prevención se entenderá sin perjuicio del respeto a las disposiciones más favorables para el ejercicio de los derechos de información, consulta y participación de los trabajadores en la prevención de

Materiala: Laneko osasunari eta segurtasunari buruzko legeria

Lege honen 35. artikuluan araututako prebentzio-ordezkariak izendatzeko prozedura, soldatapeko langilerik ez duten elkarte kooperatiboetan, beren Estatutuetan aurreikusi beharko da edota Batzar Nagusian erabaki beharko da. El procedimiento para la designación de los Delegados de Prevención regulados en el artí­culo 35 de esta Ley en las sociedades cooperativas que no cuenten con asalariados deberá estar previsto en sus Estatutos o ser objeto de acuerdo en Asamblea General.

Materiala: Laneko osasunari eta segurtasunari buruzko legeria

Beren lan pertsonala eskaintzen duten bazkideez gain soldatapeko langileak daudenean, bi kolektiboak 35. artikuluaren 2. zenbakian xedatutakoaren arabera hartuko dira kontuan. Kasu honetan, prebentzio-ordezkariak batera izendatuko dituzte lana eskaintzen duten bazkideek eta soldatapeko langileek edo, hala badagokio, langile horien ordezkariek. Cuando, además de los socios que prestan su trabajo personal, existan asalariados se computarán ambos colectivos a efectos de lo dispuesto en el número 2 del artí­culo 35. En este caso, la designación de los Delegados de Prevención se realizará conjuntamente por los socios que prestan trabajo y los trabajadores asalariados o, en su caso, los representantes de éstos.

Materiala: Laneko osasunari eta segurtasunari buruzko legeria

Prebentzio-ordezkariak izendatzea kasu berezietan. Designación de Delegados de Prevención en supuestos especiales.

Materiala: Laneko osasunari eta segurtasunari buruzko legeria

prebentzio-ordezkari > delegado de prevención (4 testuinguru)
eu testuak es testuak
eta betearaztea Prebentzio Zerbitzuaren nahiz prebentzio-ordezkarien, obraburuaren eta arduradunen bitartez; horrela, organo bakoitzarekin elkarlanean arituko da prebentzio-lanetan eta zigorra jaso dezake neurri horiek bete ezean. Cumplir y hacer cumplir todas las medidas preventivas indicadas por el empresario a través del Servicio de Prevención de Riesgos Laborales, de los Delegados de Prevención, Jefes de Obra y Encargados; cooperando con cada uno de estos órganos en las labores preventivas, pudiendo ser sancionados por el incumplimiento de estas medidas.

Materiala: Segurtasun praktikoa eraikuntza-obretan

Epresariak adierazitako prebentzio-neurri guztiak betetzea eta betearaztea Prebentzio Zerbitzuaren eta prebentzio-ordezkarien bitartez; horietako organo bakoitzarekin elkarlanean arituko da prebentzio-lanetan. Cumplir y hacer cumplir todas las medidas preventivas indicadas por el empresario a través del Servicio de Prevención, y Delegados de Prevención; cooperando con cada uno de estos órganos en las labores preventivas.

Materiala: Segurtasun praktikoa eraikuntza-obretan

Prebentzio-alorrean ordezkatu behar dituzten langileak hautatzea, hau da, prebentzio-ordezkariak eta Segurtasun eta Osasun batzordeak. Elegir a los trabajadores que los deben representar en materia preventiva, esto es, los Delegados de Prevención, Comité de Seguridad y Salud.

Materiala: Segurtasun praktikoa eraikuntza-obretan

atzeman ditzaketen arriskuen berri ematea (berehalakoak izanik edo ez) Prebentzio Zerbitzuari edo prebentzio-ordezkariei eta egoki deritzoten neurriak proposatzea. Informar de aquellos riesgos (graves e inminentes, o no) que pudiesen apreciar durante el desempeño de sus labores, a los Delegados de Prevención y al Servicio de Prevención; proponiendo las medidas aplicables que consideren oportunas.

Materiala: Segurtasun praktikoa eraikuntza-obretan