lan-istripu Bilatu lan-istripu testuinguru gehiagotan

1
Erik Henningsenen Langile zauritua.
Erik Henningsenen Langile zauritua.
lan-istripu > accidente laboral (1 testuinguru)
eu testuak es testuak
Arriskuak prebenitzeko politika hobetzea, langileen trebakuntzan eta haientzako segurtasun-elementu gehiago eta hobeetan inbertituz; izan ere, justifikatutako abstentzio gehiena lan-istripu edo gaixotasun profesional batek eragiten du. Mejorar la polí­tica de prevención de riesgos, invirtiendo en formación y en más y mejores elementos de seguridad para los trabajadores, puesto que gran parte de las ausencias justificadas se deben a accidente laboral o enfermedad profesional.

Materiala: RSCCAST (Giza baliabideak eta erantzukizun sozial korporatiboa)

lan-istripu > accidente de trabajo (10 testuinguru)
eu testuak es testuak
Genero-desparekotasunek badute eragina gizonen lan-arriskuen esposizioan ere; adibidez, lesio gehiago izaten dituzte lan-istripuen ondorioz eta hein handiagoan bizitzen dituzte lanaldi luzeekin lotutako arriskuak Las desigualdades de género también condicionan la exposición a los riesgos laborales de los hombres; por ejemplo, presentan una mayor incidencia de lesiones por accidente de trabajo y sufren en mayor medida los riesgos asociados a largas jornadas de trabajo

Materiala: Sistemen integrazioa

Prebentzio-neurrien helburuak mota guztietako arrisku-faktoreekiko esposizioa gutxitzea izan behar du, aintzat hartuta bai arrisku psikosozialak bai ergonomikoak eta higienikoak, ez soilik laneko istripuak Las medidas preventivas tienen que ir dirigidas a reducir la exposición a los diferentes tipos de factores de riesgo tanto psicosociales como ergonómicos e higiénicos, y no centrarse exclusivamente en los accidentes de trabajo

Materiala: Sistemen integrazioa

Berez, lortzen dena da stock handiak sortzea, eta stock horiek lanerako lekua kentzen dute, traba egiten dute lan-eremuetan barrena ibiltzeko, modu desegokian erabiltzen dira noizean behin izaten diren arazoak konpontzeko, lan-istripuak eragiten dituzte... Realmente, lo que se consigue es generar grandes stocks que quitan espacio de trabajo" target="_blank">trabajo estorban en la circulación por las áreas de trabajo" target="_blank">trabajo se utilizan de forma inadecuada para solucionar problemas puntuales, generan accidentes de trabajo

Materiala: Sistemen integrazioa

Indarrean dauden xedapenei jarraikiz, gertatutako lan-istripuen eta aitortutako lanbide-gaixotasunen berri ez ematea lan-agintaritza eskudunari dagokion moduan eta epean betiere horiek arintzat hartzen direnean. No rendir cuentas en tiempo y forma a la autoridad laboral competente, conforme con las disposiciones vigentes, de los accidentes de trabajo acaecidos y de las enfermedades profesionales declaradas cuando tengan la calificación de leves.

Materiala: Sistemen integrazioa

Indarrean dauden xedapenei jarraikiz, gertatutako lan-istripuen eta aitortutako lanbide-gaixotasunen berri ez ematea lan-agintaritza eskudunari betiere horiek astun, oso astun edo hilgarritzat hartzen direnean. No rendir cuentas a la autoridad laboral, conforme a las disposiciones vigentes, de los accidentes de trabajo acaecidos y de las enfermedades profesionales declaradas cuando tengan la calificación de graves, muy graves o mortales.

Materiala: Sistemen integrazioa

Lan-arloko epaitegiek eskatutako txostenak egitea, epaitegi horietan lan-istripuen eta lanbide-gaixotasunen prozeduren ondoriozko demandetan. Elaborar los informes solicitados por los Juzgados de lo Social en las demandas deducidas ante los mismos por procedimientos de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales

Materiala: Sistemen integrazioa

Lan-istripu hilgarrien, oso larrien edo larrien berri ematea lan-agintaritzari, baita beste lan-istripu batzuena ere, horien ezaugarriak edo istripua izan duten pertsonak direla medio, txosten hori beharrezkotzat joz gero. Informar a la autoridad laboral sobre los accidentes de trabajo mortales, muy graves o graves, y sobre aquellos otros en que, por sus características o por los sujetos afectados, se considere necesario dicho informe

Materiala: Sistemen integrazioa

Administrazio-organo eskudunari prestazio ekonomikoen errekarguari dagokion aitorpena eskatu ahal izango diote, baldin eta laneko segurtasun- eta higiene-neurririk ez izateagatik lan-istripu bat edo lanbide-gaixotasun bat gertatzen bada. Instar del órgano administrativo competente la declaración del recargo de las prestaciones económicas en caso de accidente de trabajo o enfermedad profesional causados por falta de medidas de seguridad e higiene

Materiala: Sistemen integrazioa

Lan-istripuen eta lanbide-gaixotasunen aseguramendu-primen errekarguak edo murriztapenak proposatu ahal izango dituzte. Proponer recargos o reducciones en las primas de aseguramiento de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales

Materiala: Sistemen integrazioa

Gizarte Segurantzako lan-istripu eta lanbide-gaixotasunen ondoriozko kontingentzien babesean sartzen diren prestazio ekonomikoak eta osasun-laguntzak kudeatzea, errehabilitazioa barne, baita babes-ekintzak eskaintzen dituen kontingentzien inguruko prebentzio-jarduerak kudeatzea ere. La gestión de las prestaciones económicas y de la asistencia sanitaria, incluida la rehabilitación comprendidas en la protección de las contingencias de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales de la Seguridad Social, así como de las actividades de prevención de las mismas contingencias que dispensa la acción protectora

Materiala: Sistemen integrazioa

lan-istripu > accidente laboral (6 testuinguru)
eu testuak es testuak
MARTXOAREN 20AN, LANGILEAK LAN-ISTRIPU BAT IZAN ZUEN, ETA, HORREN ONDORIOZ, BAJAN EGON ZEN HILAREN AMAIERA ARTE. EL DIA 20 DE MARZO, EL TRABAJADOR TIENE UN ACCIDENTE LABORAL, POR LO CUAL ESTARí DE BAJA HASTA FIN DE MES.

Materiala: Nominak eta Gizarte Segurantza

Lan-jardueratik eratorritako lan-istripu edo erantzukizun zibileko aseguruengatik ordaindutakoak hortik kanpo geratzen dira. Se exceptúan las de seguro de accidente laboral o de responsabilidad civil derivada de la actividad laboral.

Materiala: Nominak eta Gizarte Segurantza

f) Lan-jardueratik eratorritako lan-istripu edo erantzukizun zibileko aseguru kontratuen ondorioz enpresak ordaintzen dituen primak edo kuotak. f) Las primas o cuotas satisfechas por la empresa en virtud de contratos de seguro de accidente laboral o de responsabilidad civil derivada de la actividad laboral.

Materiala: Nominak eta Gizarte Segurantza

Lehen mailako ofizialaren kategoria duen ENEKO LAPITZ ALDUCIN langileak lan-istripua izan zuen, eta 2008ko ekainaren 6an baja hartu zuen. 2008ko ekainaren 17ra arte egoera horretan jarraitu zuen, eta data horretan alta eman zioten. El trabajador ENEKO LAPITZ ALDUCIN con categoría de oficial de primera sufre un accidente laboral causando baja el día 6 de junio de 2008, situación en la que permanece hasta el 17 de junio de 2008, en la que es dado de alta.

Materiala: Nominak eta Gizarte Segurantza

Lanaldi partzialeko kontratua duen Aitor Martincorena Aldaz langileak lan-istripu bat izan zuen, eta baja hartu zuen 2008ko azaroaren 6an. 2008ko azaroaren 17ra arte egoera horretan jarraitu zuen, eta data horretan alta eman zioten. El trabajador Aitor Martincorena Aldaz contratado a tiempo parcial sufre un accidente laboral causando baja el 6 de noviembre de 2008, situación en la que permanece hasta el 17 de noviembre de 2008, en la cual es dado de alta.

Materiala: Nominak eta Gizarte Segurantza

e) Aseguru-kontratu baten edo antzeko beste baten arabera enpresak ordaindutako primak edo kuotak, lan-istripuen aseguruak edo erantzukizun zibilekoak kenduta. e) Las primas o cuotas satisfechas por la empresa en virtud de contrato de seguro u otro similar, salvo las de seguro de accidente laboral o de responsabilidad civil.

Materiala: Nominak eta Gizarte Segurantza

lan-istripu > accidente de trabajo (35 testuinguru)
eu testuak es testuak
Enpresariak nahitaez kotizatu beharko du Gizarte Segurantzan, prestakuntza bat eskaintzeko asmoz kontratatu dituen gazteei eskaini beharreko gizarte-babesaren barruan sartzen diren honako kontzeptuengatik: lan-istripu eta gaixotasun profesionalen kontingentziak, kontingentzia arruntengatiko eta amatasunagatiko osasun-laguntza, arrisku arruntek eta amatasunak eragindako ezintasun iragankorra eta El empresario vendrá obligado a cotizar a la Seguridad Social por las contingencias de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales, asistencia sanitaria por contingencias comunes y maternidad, incapacidad temporal derivada de riesgos comunes y maternidad, y pensiones que integran la protección social dispensada a los jóvenes contratados para la

Materiala: Nominak eta Gizarte Segurantza

Gizarte Segurantzako Diruzaintza Orokorrak gerorapenak onar ditzake enpresa-kuotaren ordainketan (ez, ordea, lan-istripu, gaixotasun profesional edo langile-kuotengatiko kontingentziei dagokienez, horietan ez baita atzerapenik onartuko), baldin eta hori eskatu duen enpresak, diruzaintzan une jakin bateko zailtasunak dituelako, ezin badu arauzko epean likidazioa egin eta, horrekin batera, zorra erabat estaltzen duten |La Tesorería General de la Seguridad Social puede conceder aplazamientos de pago de la cuota patronal (no de las cuotas correspondientes a las contingencias de accidentes de trabajo, enfermedades profesionales ni de la cuota obrera, que no admiten demoras) si la empresa que ha solicitado se ve imposibilitada de hacer la liquidación de las mismas dentro del

Materiala: Nominak eta Gizarte Segurantza

Enplegu-zentro berezi batek kontratu mugagabe bat edo aldi baterako kontratu bat egiten duenean, % 100eko hobaria izango du Gizarte Segurantzari ordaindu beharreko enpresa-kuotan, eta barnean sartuko dira lan-istripuen eta gaixotasun profesionalen kuotak eta zerga-bilketa bateratuari dagozkion kuotak. En el supuesto de contratación indefinida o temporal por un centro especial de empleo, 100% de la cuota empresarial a la Seguridad Social, incluidas las de accidentes de trabajo y enfermedad profesional y las cuotas de recaudación conjunta.

Materiala: Nominak eta Gizarte Segurantza

Enplegu-emailea enplegu-zentro berezi bat denean, % 100eko hobaria izango du Gizarte Segurantzari ordaindu beharreko enplegu-kuotan, eta bertan sartuko dira lan-istripuei eta gaixotasun profesionalei dagozkien kuotak, eta zerga-bilketa bateratuko kuotak. 100 por 100 de la cuota empresarial a la Seguridad Social, incluidas las de accidentes de trabajo y enfermedad profesional y las cuotas de recaudación conjunta, cuando el empleador es un centro especial de empleo

Materiala: Nominak eta Gizarte Segurantza

Haurdunaldiko arrisku-aldietan eta amatasun, adopzio edo harreragatiko atsedenaldietan lan-kontratuak etenda dituzten pertsonak ordezkatzearren pertsona langabeei bitarteko lan-kontratuak egiteagatik eta ordezkatutako langileen kotizazioengatik, % 100eko hobaria jasotzeko eskubidea izango da Gizarte Segurantzari ordaindu beharreko enpresa-kuotetan, lan-istripuei Los contratos de interinidad que se celebren con personas desempleadas para sustituir a trabajadores que tengan suspendido su contrato de trabajo durante los perí­odos de riesgo durante el embarazo, de descanso por maternidad o por adopción y acogimiento, así­ como las cotizaciones de los propios trabajadores sustituidos, tendrán derecho a una

Materiala: Nominak eta Gizarte Segurantza

Ezintasun iragankorragatik beren lan-kontratua etenda duten langile ezinduak egoera horrek irauten duen denboraz ordezkatzearren pertsona minusbaliatu langabeei bitarteko kontratuak egiten bazaizkie, % 100eko hobaria jasotzeko eskubidea izango da Gizarte Segurantzari ordaindu beharreko enpresa-kuotetan, lan-istripuen eta gaixotasun profesionalen kuotak ere barne, baita Los contratos de interinidad que se celebren con personas minusválidas desempleadas, para sustituir a trabajadores y trabajadoras minusválidos que tengan suspendido su contrato de trabajo por incapacidad temporal durante el perí­odo que persista dicha situación, darán derecho a una bonificación del 100% de las cuotas empresariales de la

Materiala: Nominak eta Gizarte Segurantza

Baliaezintasun gabeko lesio iraunkorrak dira lan-istripuek edo gaixotasun profesionalek eragindako behin betiko lesio, gorputz-atalen mozketa eta deformazioak, berekin ezgaitasun iraunkorrik ekarri ez arren langilearen osotasun fisikoa murrizten edo eraldatzen dutenak eta baremo ofizialean izen horrekin azaltzen direnak. Se entiende por lesiones permanentes no invalidantes aquellas lesiones, mutilaciones y deformidades de carácter definitivo, causadas por accidentes de trabajo o enfermedades profesionales que, sin llegar a constituir una incapacidad permanente, supongan una disminución o alteración de la integridad fí­sica del trabajador y aparezcan recogidas, como tales, en el baremo oficial.

Materiala: Nominak eta Gizarte Segurantza

Bidezkoak diren kalte-ordainak INSSk edo Lan Istripuen eta Gaixotasun Profesionalen Mutualitateak ordainduko dizkio langileari, horien onuraduna bada. Las indemnizaciones que procedan serán satisfechas al trabajador, beneficiario de las mismas, por el INSS o Mutua de Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales.

Materiala: Nominak eta Gizarte Segurantza

Ezgaitasuna lan-istripu edo gaixotasun profesional baten ondorioa izan bada, langileak eskubide osoko afiliatutzat joko dira eta altan daudela iritziko da, enpresaburuak bere betebeharrak bete ez baditu ere. Cuando la incapacidad se derive de accidente de trabajo o enfermedad profesional, los trabajadores se considerarán de pleno derecho afiliados y en alta, aunque el empresario haya incumplido sus obligaciones.

Materiala: Nominak eta Gizarte Segurantza

Lan-istripu edo gaixotasun profesionalaren kasuan, INSSk edo, hala badagokio, Lan Istripuen eta Gaixotasun Profesionalen Mutualitateak. En caso de accidente de trabajo o enfermedad profesional, del INSS o, en su caso, Mutua de Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales.

Materiala: Nominak eta Gizarte Segurantza

lan-istripu > accidente de trabajo (15 testuinguru)
eu testuak es testuak
Enpresaburuen eta langileen ordezkariek eskubidea izango dute Gizarte Segurantzaren lan-istripuen eta gaixotasun profesionalen mutualitateen kudeaketaren kontrolean eta jarraipenean parte hartzeko aurreko paragrafoan zehazten diren funtzioetan, abenduaren 30eko 42/1994 Legeko 39. bost artikuluan neurri fiskal, administratibo eta sozialei buruzkoa zehazt Los representantes de los empresarios y de los trabajadores tendrán derecho a participar en el control y seguimiento de la gestión desarrollada por las Mutuas de Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales de la Seguridad Social en las funciones a que se refiere el párrafo anterior conforme a lo previsto en el artí­culo 39. cinco de la Ley 42/1994, de 30 de diciembre, de Medidas fiscales, administrativa

Materiala: Laneko osasunari eta segurtasunari buruzko legeria

Lege honetan lan-arriskuen prebentzioari buruzko araudiaren baitan jasotzen diren definizioen erabileraz gain, lan-istripua, gaixotasun profesionala, lanekoa ez den istripua eta gaixotasun arruntaren kontzeptuen definizioa nahiz Gizarte Segurantzaren araudian horietarako ezarritako erregimen juridikoa aplikatuko dira, araudi horren arabera eta hor aurreikusitako Sin perjuicio de la utilización de las definiciones contenidas en esta Ley en el ámbito de la normativa sobre prevención de riesgos laborales, tanto la definición de los conceptos de accidente de trabajo, enfermedad profesional, Ley en el ámbito de la normativa sobre prevención de riesgos laborales, tanto la definición de los conceptos de accidente" target="_blank">Ley en el ámbito de la normativa sobre prevención de riesgos laborales, tanto la definición de los conceptos de accidente no laboral y enfermedad común, como el régimen jurí­dico establecido para estas contingencias en la normativa de

Materiala: Laneko osasunari eta segurtasunari buruzko legeria

Lan Arriskuen Prebentzio Zerbitzuak arautzen dituen erregelamendua onartu bitartean, Gizarte Segurantzako Lan Istripuen eta Gaixotasun Profesionalen Mutualitateek lege honen 31.5 artikuluan zehazten den eskakizuna betetzen dutela joko da. En tanto se aprueba el Reglamento regulador de los Servicios de Prevención de Riesgos Laborales, se entenderá que las Mutuas de Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales de la Seguridad Social cumplen el requisito previsto en el artí­culo 31.5 de la presente Ley.

Materiala: Laneko osasunari eta segurtasunari buruzko legeria

Lege honetan zehaztutakoaren aurka ez dagoen guztian, eta 6. artikuluan zehazten diren erregelamenduak ematen ez diren bitartean, aplikatzen jarraituko da artikulu horretako gaien erregulazioa, zeinak Laneko Segurtasun eta Higieneko Ordenantza Orokorraren II. Tituluan edota gai horiei buruzko aurreikuspen zehatzak dituzten beste arau batzuetan jasotzen baitira. Halaber, aplikagarria izango da 1987ko abenduaren 16ko Lan Ministerioaren Agindua, En lo que no se oponga a lo previsto en esta Ley, y hasta que se dicten los Reglamentos a los que se hace referencia en el artí­culo 6, continuará siendo de aplicación la regulación de las materias comprendidas en dicho artí­culo que se contienen en el Tí­tulo II de la Ordenanza General de Seguridad e Higiene en el Trabajo o en otras normas que contengan previsiones especí­ficas sobr

Materiala: Laneko osasunari eta segurtasunari buruzko legeria

Gizarte Segurantzaren Lan Istripuen eta Gizarte Segurantzaren Lan Gaixotasunen Mutualitateen kudeaketaren soberakinetatik datozen Prebentzio eta Errehabilitazio Funtsaren baliabideak, Gizarte Segurantzaren Lan eta Gizarte Segurantzaren Lege Orokorraren testu bateratuaren 73. artikuluan adierazten direnak, prebentzio-zerbi Los recursos del Fondo de Prevención y Rehabilitación procedentes del exceso de excedentes de la gestión realizada por las Mutuas de Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales de la Seguridad Social a que se refiere el artí­culo 73 del Texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social se destinarán en la cuantía que se determine reglamentariamente, a las actividades que puedan desarrollar como

Materiala: Laneko osasunari eta segurtasunari buruzko legeria

Helburuak betetzeko, Prebentzio eta Errehabilitazio Funtsera zordundutako ondarea emango zaio fundazioari, hots, Lan eta Gizarte Segurantzaren Lan Istripuen eta Prebentzio eta Errehabilitazio Funtsera zordundutako ondarea emango zaio fundazioari, hots, Lan Gaixotasunen Mutualitateen kudeaketaren soberakinetatik datorren ondarea. Para el cumplimiento de sus fines se dotará a la fundación de un patrimonio con cargo al Fondo de Prevención y Rehabilitación procedente del exceso de excedentes de la gestión realizada por las Mutuas de Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales de la Seguridad Social.

Materiala: Laneko osasunari eta segurtasunari buruzko legeria

Aldi baterako laneko enpresen bidezko lan-harremanetan, enpresa erabiltzailea izango da lan-kondizioen arduraduna langileen segurtasunaren eta osasunaren babesari dagokion guztian; eta halaber, finka litezkeen Gizarte Segurantzaren prestazio ekonomikoen gainordainen arduraduna, bere lantokian kontratuaren indarraldian lan-istripua edo gaixotasun profesionala gertatzen bada eta horien kausa segurtasun- eta higiene-neurririk eza bada. En las relaciones de trabajo mediante empresas de relaciones de trabajo" target="_blank">relaciones de trabajo temporal, y sin perjuicio de las responsabilidades propias de éstas, la empresa usuaria será responsable de las condiciones de ejecución del relaciones de trabajo" target="_blank">relaciones de trabajo en todo lo relacionado con la protección de la seguridad y la salud de los trabajadores, así­ como del recargo

Materiala: Laneko osasunari eta segurtasunari buruzko legeria

32. artikulua: Lan-istripuen eta gaixotasun profesionalen mutualitateen prebentzio-jarduera Artí­culo 32: Actuación preventiva de las Mutuas de Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales

Materiala: Laneko osasunari eta segurtasunari buruzko legeria

Gizarte Segurantzaren lan-istripuen eta gaixotasun profesionalen mutualitateek beraiei atxikitako enpresentzat prebentzio-zerbitzuei dagozkien funtzioak bete ahal izango dituzte, 31. artikuluaren 5. atalean xedatutakoari jarraiki. Las Mutuas de Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales de la Seguridad Social podrán desarrollar para las empresas a ellas asociadas las funciones correspondientes a los servicios de prevención, con sujeción a lo dispuesto en el apartado 5 del artí­culo 31.

Materiala: Laneko osasunari eta segurtasunari buruzko legeria

Langileari lan-egun batetik gorako lan-ezintasuna eragin dioten lan-istripu eta gaixotasun profesionalen zerrenda. Relación de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales que hayan causado al trabajador una incapacidad laboral superior a un día de trabajo.

Materiala: Laneko osasunari eta segurtasunari buruzko legeria