argi-intentsitate Bilatu argi-intentsitate testuinguru gehiagotan

1
argi-intentsitate > intensidad luminosa (6 testuinguru)
eu testuak es testuak
Argi-intentsitatea - I Intensidad luminosa - I

Materiala: Ibilgailuen zirkuitu elektriko osagarriak

Argi-intentsitate deritzo norabide jakin batean angelu solidoaren unitateko igorritako argi-fluxuari. Se denomina intensidad luminosa, al flujo luminoso emitido por unidad de ángulo sólido en una dirección concreta.

Materiala: Ibilgailuen zirkuitu elektriko osagarriak

Izpi intzidentea perpendikularra bada, gainazal bateko argi-intentsitatea (E) murriztu egiten da argi-iturrirako distantziaren karratuarekin (2.4b irudia). Distantzia jakin batera dagoen iturri batek gainazal batean zer argi-intentsitate duen neurtzeko, adierazpen hau erabiltzen da: Si el rayo incidente es perpendicular, la intensidad luminosa sobre una superficie (E) disminuye con el cuadrado de la distancia respecto a la fuente luminosa (fig. 2.4b), podemos determinar la intensidad luminosa sobre una superficie a una distancia dada de la fuente mediante la expresión:

Materiala: Ibilgailuen zirkuitu elektriko osagarriak

I = argi-intentsitatea I = intensidad luminosa

Materiala: Ibilgailuen zirkuitu elektriko osagarriak

Izpi intzidentea ez bada pantailarekiko perpendikularra, eta angeluren bat badu, argi-intentsitatea zuzenki proportzionala da iturriaren intentsitatearekiko eta eraso-angeluaren kosinuarekiko, eta alderantziz proportzionala iturriaren eta pantailaren arteko distantziaren karratuarekiko. Si el rayo incidente no es perpendicular a la pantalla, si no que tiene un cierto ángulo la intensidad luminosa es directamente proporcional a la es perpendicular a la pantalla, si no que tiene un cierto ángulo la intensidad" target="_blank">es perpendicular a la pantalla, si no que tiene un cierto ángulo la intensidad de la fuente y al coseno del ángulo de incidencia e inversamente proporcional al cuadrado de la distancia entre fuente y pantalla.

Materiala: Ibilgailuen zirkuitu elektriko osagarriak

Diodo baten antzera funtzionatzen du; zuzenean polarizatzean, korronteari igarotzen uzten dio; tentsio-maila jakin batetik aurrera, argia igortzen hasten da, eta, korronte hori handitzen den heinean, argi-intentsitatea ere handitu egiten da. El funcionamiento es similar al de un diodo; al polarizarlo directamente, deja pasar la corriente y a partir de cierto umbral de tensión, comienza a emitir luz, aumentando la intensidad luminosa, al aumentar dicha corriente.

Materiala: Ibilgailuen zirkuitu elektriko osagarriak

argi-intentsitate > intensidad luminosa (4 testuinguru)
eu testuak es testuak
Kuantifikazioari dagokionez, digitalizazio-sistemak ezin du argi-intentsitatearen balioen tarte amaigaberik gorde, tarte mugatuak baizik. En cuanto a la cuantificación, el sistema de digitalización no puede almacenar un rango infinito de valores de intensidad luminosa, sino un rango limitado.

Materiala: Sistemen integrazioa

Kate horrek eskaintzen dituen konbinazioak erabilgarri dauden argi-intentsitatearen gris-mailen multzoa da. Las combinaciones que proporciona dicha cadena son el conjunto de niveles de gris disponibles de intensidad luminosa.

Materiala: Sistemen integrazioa

Adibidez, argi-intentsitatekobiteko bereizmena dagoenean, kodetu daitezkeen 256 gris-maila daude eskura (zuria barne). Por ejemplo, 8 bits de resolución de intensidad luminosa equivalen a disponer de 256 niveles de gris codificables (incluyendo el blanco).

Materiala: Sistemen integrazioa

Egoera batzuetan, ez da emaitza hoberik lortzen pixelen bereizmen eta argi-intentsitate handiagoekin, maila jakin batetik aurrera. Determinadas situaciones no ofrecen mejores resultados con mayores resoluciones de píxeles e intensidad luminosa a partir de cierto nivel

Materiala: Sistemen integrazioa

argi-intentsitate > intensidad luminosa (12 testuinguru)
eu testuak es testuak
Irudi digitala hainbat lauki txiki eta oinarrizkotan deskonposa daiteke, eta lauki bakoitzean argi-intentsitatea eta kolorea ageri dira. La imagen digital se puede descomponer en una serie de cuadrí­culas minúsculas y elementales, y en cada cuadrí­cula esta representada tanto su intensidad luminosa como su color.

Materiala: Irudia

Argazki digitalean, irudirako sentsore solidoa da detektagailua, CCD deritzona (Charge Coupled Deviceren laburdura). Kamera digitalaren CCDak ehunka mila zelula fotosentikor txiki-txikiz osaturiko matrize bat du, eta zelula horiek irudien sekzio txikien argi-intentsitatea atzematen dute. En la fotografía digital, el detector es un sensor sólido de imagen, denominado CCD (abreviatura de "Charge Coupled Device") El CCD de una cámara digital tiene una matriz constituida por cientos de miles de minúsculas células fotosensibles que captan la intensidad luminosa de pequeñas secciones de imagen y así­ crea los pí­xeles.

Materiala: Irudia

Marrak objektu oso bat, objektu baten ingerada irudika dezake, edo, bestela, betegarriak sortzeko erabil daiteke, marrazturiko gainazalari argi-intentsitate handia eman diezaion; halaxe sortzen da kontrastearen narrazio-efektua. Ella misma puede representar un objeto completo, el contorno de un objeto o bien, se puede utilizar para crear el relleno, que dé más intensidad luminosa a una superficie dibujada y de esa forma crea el efecto narrativo del contraste.

Materiala: Irudia

1. Argiaren intentsitatea (I): iturri batek norabide jakin batean duen argi-erradiazioa da. Kandeletan edo bujietan neurtzen da. 1. Intensidad <. href="/term. s. ntensidad" target="_blank">luminosa (. : es <. href="/term. s. er" target="_blank">la radicación <. href="/term. s. ntensidad" target="_blank">luminosa de. na. uente <. href="/term. s. uente" target="_blank">en una. irección <. href="/term. s. irección" target="_blank">dada Se. ide <. href="/term. s. uente" target="_blank">en candelas <. href="/term. s. andela" target="_blank">o <. href="/term. s. uente" target="_blank">en bujías.

Materiala: Medios_tecnicos_audiovisuales

Kandela: gorputz beltz baten zentimetro karratu batek platinoaren urtze-tenperaturan gainazalera igortzen duen argi-intentsitatearen hirurogeirena da; hots, -2042 K. Candela: es la sexagésima parte de la intensidad luminosa emitida a su superficie por un centímetro cuadrado de un cuerpo negro a la temperatura de fusión del platino, es decir, -2042 K.

Materiala: Medios_tecnicos_audiovisuales

E luminantzia da; I argi-intentsitatea da, eta d iturriaren eta argiztatuko den gainazalaren arteko distantzia da. Siendo E la iluminancia I la intensidad luminosa y d la distancia de la fuente a la superficie a ilu­minar.

Materiala: Medios_tecnicos_audiovisuales

Argi-errendimendu handia dute; hau da, argi-intentsitate handia, kontsumo bererako. Alto rendimiento luminoso, es decir, una gran intensidad luminosa para el mismo consumo

Materiala: Medios_tecnicos_audiovisuales

Argi-intentsitate handia dute. Ofrecen una gran intensidad luminosa.

Materiala: Medios_tecnicos_audiovisuales

Argi-intentsitate handia dute. Producen una gran intensidad luminosa.

Materiala: Medios_tecnicos_audiovisuales

Argiztapen-mahaiekin, eszena jakin bateko lanpara guztien argi-intentsitatea kontrola daiteke. Kontsola hauek banaka edo taldean landu ditzakete iturriak, eta, era berean, iturrien intentsitatea mailakatzea, foku bat edo foku-multzo bat deuseztatzea eta fokuak itzali eta piztea ahalbidetzen dute. Erabileraren arabera, modelo ugari daude. Las mesas de iluminación permiten controlar la intensidad luminosa de todas las lámparas pre­sentes en una determinada escena Estas consolas son capaces de trabajar las diferentes fuentes de forma individual o en grupo, a la vez que permiten graduar su mesas de iluminación permiten controlar la intensidad" target="_blank">mesas de iluminación permiten controlar la intensidad memorizar actua­ciones como la adición, anulación de un foco o grupo de focos así como apagarlos y encender­los. Existen multitud de modelos en función del tipo de uso que se le dé.

Materiala: Medios_tecnicos_audiovisuales

argi-intentsitate > intensidad de luz (2 testuinguru)
eu testuak es testuak
Hots, argi-intentsitatea eta kolorea bereizteko gelaxka bakoitzarekin lotutako digitu bitarren kopurua. Es decir, por el número de dí­gitos binarios asociados a cada celda para distinguir intensidad de luz y color.

Materiala: Irudia

Eskalako puntu bakoitzak argi-intentsitate bat uzten du pasatzen, aurrekoaren erdia eta hurrengoaren bikoitza den intentsitatea. Cada punto de la escala deja pasar una intensidad de luz que es la mitad de la anterior y el doble que la siguiente.

Materiala: Irudia

argi-intentsitate > intensidad de luz (1 testuinguru)
eu testuak es testuak
Esan dezakegu makilek argi-intentsitatearen aurrean erreakzionatzen dutela, eta horiek direla argiztapen minimoko baldintzetan ikusi ahal izateaz arduratzen direnak (aurretik aipatutako katu beltzak). Podemos decir que los bastones reaccionan a la intensidad de luz y son los responsables de que podamos ver en condiciones de iluminación mí­nimas (los gatos pardos de lí­neas atrás).

Materiala: SCADA sistemak