suministrador

1
hornitzaile > suministrador (8 testuinguru)
eu testuak es testuak
Fabrikatzaile, inportatzaile eta hornitzaileen betebeharrak Obligaciones de los fabricantes, importadores y suministradores

Materiala: Laneko osasunari eta segurtasunari buruzko legeria

41. artikulua: Fabrikatzaile, inportatzaile eta hornitzaileen betebeharrak Artí­culo 41: Obligaciones de los fabricantes, importadores y suministradores

Materiala: Laneko osasunari eta segurtasunari buruzko legeria

Makineria, ekipo, produktu eta lanabesen fabrikatzaile, inportatzaile eta hornitzaileen betebeharra da langileentzat arriskutsuak izan ez daitezen ziurtatzea haiek gomendatutako kondizioetan, moduan eta helburuetarako instalatu eta erabiltzen diren guztietan. Los fabricantes, importadores y suministradores de maquinaria, equipos, productos y útiles de trabajo están obligados a asegurar que éstos no constituyan una fuente de peligro para el trabajador, siempre que sean instalados y utilizados en las condiciones, forma y para los fines recomendados por ellos.

Materiala: Laneko osasunari eta segurtasunari buruzko legeria

Lanean erabiltzeko produktu eta gai kimikoen fabrikatzaile, inportatzaile eta hornitzaileak behartuta daude horiek ontziratu eta etiketatzeko halako moldez, non segurtasun-baldintzak betez gorde eta manipulatzea eta horien edukia eta langileen segurtasunerako edo osasunerako izan ditzaketen arriskuak argi eta garbi identifikatzea ahalbidetu beharko baitute. Los fabricantes, importadores y suministradores de productos y sustancias quí­micas de utilización en el trabajo están obligados a envasar y etiquetar los mismos de forma que se permita su conservación y manipulación en condiciones de seguridad y se identifique claramente su contenido y los riesgos para la seguridad o

Materiala: Laneko osasunari eta segurtasunari buruzko legeria

Langileak babesteko elementuen fabrikatzaile, inportatzaile eta hornitzaileek produktuen eraginkortasuna ziurtatzeko betebeharra dute, betiere haiek gomendatutako moduan eta kondizioetan instalatzen eta erabiltzen diren guztietan. Los fabricantes, importadores y suministradores de elementos para la protección de los trabajadores están obligados a asegurar la efectividad de los mismos, siempre que sean instalados y usados en las condiciones y de la forma recomendada por ellos.

Materiala: Laneko osasunari eta segurtasunari buruzko legeria

Fabrikatzaileek, inportatzaileek eta hornitzaileek enpresaburuei beharrezko informazioa eman beharko diete eta enpresaburuek haiengandik eskuratu, makineria, ekipo, produktu, lehengai eta lanabesen erabilera eta manipulazioa langileen segurtasunerako eta osasu Los fabricantes, importadores y suministradores deberán proporcionar a los empresarios, y éstos recabar de aquéllos, la información necesaria para que la utilización y manipulación de la maquinaria, equipos, productos, materias primas y útiles de trabajo se produzca sin riesgos para la seguridad y la salud de los

Materiala: Laneko osasunari eta segurtasunari buruzko legeria

Horretaz gain, fabrikatzaile, inportatzaile eta hornitzaileentzat ezartzen diren beharrak bete beharko dira, baita langile autonomoentzat sor litezkeen eskubide eta betebeharrak ere. Ello sin perjuicio del cumplimiento de las obligaciones especí­ficas que se establecen para fabricantes, importadores y suministradores, y de los derechos y obligaciones que puedan derivarse para los trabajadores autónomos.

Materiala: Laneko osasunari eta segurtasunari buruzko legeria

VI. kapituluan makineria, ekipo, produktu eta lanabesen fabrikatzaile, inportatzaile eta hornitzaileei dagozkien betebeharrak arautu ondoren, zeinak erabiltzaileentzat segurtasunik handiena duten produktuak eta ekipoak merkaturatu ahal izateko barne-merkatuko komunitate-araudiarekin lotzen baitira, Legeak, VII. kapituluan, beteko dela bermatu behar duten erantzukizunak eta zigorrak arautzen ditu, eta leg Tras regularse en el capí­tulo VI las obligaciones básicas que afectan a los fabricantes, importadores y suministradores de maquinaria, equipos, productos y útiles de trabajo, que enlazan con la normativa comunitaria de mercado interior dictada para asegurar la exclusiva comercialización de aquellos productos y equipos que ofrezcan los mayores niveles de

Materiala: Laneko osasunari eta segurtasunari buruzko legeria

hornitzaile > suministrador (6 testuinguru)
eu testuak es testuak
Makina, aparatu, tresna, substantzia, lan- nahiz garraio-ekipamendu eta babes kolektibo eta indibidualerako ekipamendu guztiak erabili, jarri, mantendu eta zaintzea. Gainera, oro har beren jardunean erabili dituzten baliabideak ere ekoizleak edo hornitzaileak nahiz Prebentzio Zerbitzuak emandako jarraibide eta aholkuen arabera erabili beharko ditu. Utilizar, colocar, mantener y cuidar todas las máquinas, aparatos, herramientas, sustancias, equipos de trabajo y transporte, equipos de protección colectiva e individual y, en general, todos aquellos medios con los que desarrollen su actividad según las instrucciones y consejos del fabricante o suministrador, as

Materiala: Segurtasun praktikoa eraikuntza-obretan

Begiratzea ea makina, aparatu, tresna, substantzia, lan- nahiz garraio-ekipamendu, babes kolektibo zein indibidualerako ekipamendu guztiak erabili, jarri eta zaintzen diren eta mantentze-lanak egiten zaizkien. Eta oro har, langile guztiek beren jardunean erabiltzen dituzten baliabide guztiak ekoizleek edo hornitzaileek eta Prebentzio Zerbitzuak emandako jarrai Verificar que se utilizan, colocan, mantienen y cuidan todas las máquinas, aparatos, herramientas, sustancias, equipos de trabajo y transporte, equipos de protección colectiva e individual y, en general, todos aquellos medios con los que los trabajadores a su cargo desarrollen sus actividades, según las instrucciones y cons

Materiala: Segurtasun praktikoa eraikuntza-obretan

Enpresak erabiliko duen makina mota, laneko ekipamendu, esku-tresna, instalazio eta behar den gauza oro erostea eta hornitzaileari edo ekoizleari JARRAIBIDEEN, ERABILERAREN ETA MANTENTZE-LANEN ESKULIBURUA eta elementuaren CE ADOSTASUN-ZIURTAGIRIA eskatzea. Compra de cualquier tipo de máquina, equipo de trabajo, herramienta manual, instalación, etc., que sea utilizado por esta empresa solicitando al suministrador o fabricante el MANUAL DE INSTRUCCIONES, USO Y MANTENIMIENTO; así­ como el CERTIFICADO DE CONFORMIDAD "CE" del elemento en cuestión.

Materiala: Segurtasun praktikoa eraikuntza-obretan

Horrez gain, enpresak erabili beharreko produktu mota oro erostean (olioak, pinturak, koipe-kentzaileak eta abar) hornitzaileari edo ekoizleari SEGURTASUN-FITXA TEKNIKOA egiteko eskatu behar zaio (16 puntuz osatutako fitxa horretan zehazten dira ezaugarriak, erabiltzeko prozedura, erabilera debekatuak eta abar). Independientemente de esto, cuando se compre de cualquier tipo de producto (aceites, pinturas, desengrasantes, etc.) que sea utilizado por esta empresa, solicitar al suministrador o fabricante la FICHA Tí‰CNICA DE SEGURIDAD del producto (ficha compuesta por 16 puntos que definen sus caracterí­sticas, modo de empleo, usos prohibidos, etc.).

Materiala: Segurtasun praktikoa eraikuntza-obretan

Bestela, hornitzaile edo ekoizlearengana edota Erosketa Sailera jo beharko du dokumentazio hori eskatzeko. Halaber, Prebentzio Saileko ekipo bakoitzari gidaliburuaren kopia bat helarazi beharko dio berehala, prebentzio-alorreko dokumentazioaren erregistroan jasota geratu dadin. En caso contrario, deberá ponerse en contacto con el suministrador o fabricante de dicho equipo o bien con el Departamento de Compras, y solicitar esta documentación, debiendo trasladar inmediatamente una copia del manual de cada equipo al Servicio de Prevención para que entre a formar parte del registro de documentación en materia de prevención.

Materiala: Segurtasun praktikoa eraikuntza-obretan

Biltegira edozein produktu heltzen denean (olioak, pinturak, koipe-kentzaileak eta abar) SEGURTASUN-FITXA TEKNIKOA duela egiaztatzea. Bestela, hornitzaile edo ekoizlearengana edota Erosketa Sailera jo beharko du dokumentazio hori eskatzeko. Halaber, Prebentzio Saileko ekipo bakoitzari gidaliburuaren kopia bat helarazi beharko dio berehala, prebentzio-alorreko dokumentazioaren A la llegada al almacén de cualquier tipo de producto (aceites, pinturas, desengrasantes, etc.) comprobar que cuenta con la FICHA Tí‰CNICA DE SEGURIDAD; y en caso contrario, ponerse en contacto con el suministrador o fabricante del producto o bien con el Departamento de Compras y solicitar esta documentación, debiendo trasladar inmediatamente una copia de la fi

Materiala: Segurtasun praktikoa eraikuntza-obretan