babes kolektibo Bilatu babes kolektibo testuinguru gehiagotan

1
babes kolektibo > protección colectiva (15 testuinguru)
eu testuak es testuak
Babes kolektiboa Protección colectiva

Materiala: Segurtasuna ibilgailuen mantentze-lanetan

Norbera babesteko ekipoak erabili beharko dira arriskuak saihestezinak direnean edo babes kolektiboko baliabide teknikoez behar adina murriztu ezin direnean. Los equipos de protección individual deberán utilizarse cuando los riesgos no se puedan evitar o no puedan limitarse suficientemente por medios técnicos de protección colectiva.

Materiala: Segurtasuna ibilgailuen mantentze-lanetan

Beti babestu behar dira langileak, bai norbera babesteko ekipoez, bai babes kolektiborako ekipoez. Siempre se debe intentar proteger a los trabajadores tanto con equipos de protección individual como con equipos de protección colectiva.

Materiala: Segurtasuna ibilgailuen mantentze-lanetan

Babes kolektiboa hau da: La protección colectiva es:

Materiala: Segurtasuna ibilgailuen mantentze-lanetan

Babes kolektiboa Protección colectiva............................................................................

Materiala: Segurtasuna ibilgailuen mantentze-lanetan

Erresistentzia txikia izango balitz eta, beraz, korronte elektrikoa igarotzea arriskutsua, babes kolektiborako neurriak hartu beharko lirateke. Si la resistencia fuese pequeña y, por tanto, el paso de la corriente eléctrica peligrosa, se deberá recurrir a medidas de protección colectiva.

Materiala: Segurtasuna ibilgailuen mantentze-lanetan

Pintatze-kabina edo -labea babes kolektiborako elementutzat har al daiteke? ¿Se puede considerar la cabina de pintado u horno de pintado como un elemento de protección colectiva?

Materiala: Segurtasuna ibilgailuen mantentze-lanetan

Zer dira babes kolektiboak? Se entiende como protección colectiva a:

Materiala: Segurtasuna ibilgailuen mantentze-lanetan

Babes kolektiboa da pertsona guztiak, eta ez arriskuaren eraginpean dagoena soilik, arrisku batetik babes ditzakeena. Por protección colectiva se entiende todo aquello que puede evitar un riesgo a todas las personas y no sólo al que esté expuesto al riesgo.

Materiala: Segurtasuna ibilgailuen mantentze-lanetan

Babes kolektiboaz, norbera babesteko ekipoen erabilera ahalik gehiena murriztuko dugu eta, horrela, arriskuaren eraginpean dauden pertsonen erosotasuna eta segurtasuna areagotuko ditugu. Mediante la protección colectiva evitaremos el uso de protecciones personales al máximo, aumentando, de esta forma, la comodidad y seguridad de las personas expuestas al riesgo.

Materiala: Segurtasuna ibilgailuen mantentze-lanetan

babes kolektibo > protección colectiva (2 testuinguru)
eu testuak es testuak
Norbera babesteko ekipamenduak erabili beharko dira arriskuak saihestu ezin direnean edo babes kolektiboko baliabide teknikoez edota lan-antolamenduaren neurri, metodo edo prozedurez behar adina murriztu ezin direnean. Los equipos de protección individual deberán utilizarse cuando los riesgos no se puedan evitar o no puedan limitarse suficientemente por medios técnicos de protección colectiva o mediante medidas, métodos o procedimientos de organización del trabajo.

Materiala: Laneko osasunari eta segurtasunari buruzko legeria

Babes kolektiboa indibidualaren aurretik jartzen duten neurriak hartzea Adoptar medidas que antepongan la protección colectiva a la individual

Materiala: Laneko osasunari eta segurtasunari buruzko legeria

babes kolektibo > protección colectiva (13 testuinguru)
eu testuak es testuak
Babesik gabeko guneetara sartu beharra dagoenean, dela babesik ez dagoelako edo babes kolektiboak kendu egin direlako, puntu sendo batera lotutako segurtasun-arnesa erabili behar da beti, edo bestela, gerriko bat, erorikoa saihesten baldin badu. Cuando haya que acceder a zonas que no se encuentren protegidas, ya sea porque no existan o porque se hayan retirado las protecciones colectivas, siempre se utilizará un arnés de seguridad o un cinturón si se evita la caí­da, sujeto a un punto fuerte (fig. 503).

Materiala: Segurtasun praktikoa eraikuntza-obretan

Lehenago adierazi dugun moduan, obraren edozein fasetan babes kolektiboak erabiltzea ezinezko egiten duten egoerak egoten dira, eta babestu beharreko arrisku mota jakin batzuk sortzen dira: altueratik erortzea, askatutako objektuak erortzea eta abar. Como comentábamos anteriormente, en cualquier fase de obra existen situaciones en las que no es posible utilizar protecciones colectivas, lo que dan lugar a la aparición de determinados riesgos (caí­da de altura, caí­da de objetos desprendidos, etc..) que son necesarios proteger.

Materiala: Segurtasun praktikoa eraikuntza-obretan

Edozein lan puntualetan (balkoietako lanak, mantentze-lanak...) ezin bada babes-barandarik, segurtasunsarerik edo antzeko babes kolektiborik erabili, debekatuta dago lan horiek dagozkion babes indibidualak erabili gabe egitea. En cualquier trabajo puntual (trabajos en balcones, operaciones de mantenimiento, etc.), donde no sea posible utilizar protecciones colectivas tales como barandillas de protección o redes de seguridad, se prohibe realizar estos trabajos sin utilizar las trabajo puntual (trabajos en balcones, operaciones de mantenimiento, etc.), donde no sea posible utilizar protecciones individuales pertinentes.

Materiala: Segurtasun praktikoa eraikuntza-obretan

Sistemak obraren edozein zonatan lanak gauzatzeko ainguratze-puntu gisa jardun dezake, babes kolektiboak egon zein ez. El sistema, puede actuar como punto de anclaje para realizar trabajos en cualquier zona de la obra, existan o no protecciones colectivas.

Materiala: Segurtasun praktikoa eraikuntza-obretan

Kasu honetan, babes kolektibo gisa erabiltzean datza. Es la de su utilización como protección colectiva.

Materiala: Segurtasun praktikoa eraikuntza-obretan

2 eta 3 metro arteko altueretan lanak egitea babes kolektiborik edo indibidualik erabili gabe. Realizar trabajos en altura entre 2 y 3 metros sin utilizar una protección colectiva o una protección individual.

Materiala: Segurtasun praktikoa eraikuntza-obretan

Babesteko elementu gisa erabiltzen da laneko segurtasuna nahiz osasuna mehatxatu dezakeen arriskurik egonez gero, beste moduren batean saihestu edo nahiko mugatu ezin izan direnean, adibidez, babes kolektiboen bitartez. Se emplea como elemento de protección de uno o varios riesgos que puedan amenazar la seguridad o salud en el trabajo y que no han podido evitarse o limitarse suficientemente por otros medios, por ejemplo con protecciones colectivas.

Materiala: Segurtasun praktikoa eraikuntza-obretan

Babes kolektiboa Protección colectiva.

Materiala: Segurtasun praktikoa eraikuntza-obretan

Ez erabiltzea babes kolektiborik (adibidez, babes-barandak eta segurtasun-sareak) edo babes indibidualik (segurtasun-arnesa puntu sendo bati lotua) 3 metrotik gorako altueretan egiten diren lanetan. No utilizar protecciones colectivas (por ejemplo barandillas de protección, redes de seguridad) o protecciones individuales (arnés de seguridad sujeto a un punto fuerte) en trabajos a partir de 3 metros de altura.

Materiala: Segurtasun praktikoa eraikuntza-obretan

Makina, aparatu, tresna, substantzia, lan- nahiz garraio-ekipamendu eta babes kolektibo eta indibidualerako ekipamendu guztiak erabili, jarri, mantendu eta zaintzea. Gainera, oro har beren jardunean erabili dituzten baliabideak ere ekoizleak edo hornitzaileak nahiz Prebentzio Zerbitzuak emandako jarraibide eta aholkuen arabera erabili beharko ditu. Utilizar, colocar, mantener y cuidar todas las máquinas, aparatos, herramientas, sustancias, equipos de trabajo y transporte, equipos de protección colectiva e individual y, en general, todos aquellos medios con los que desarrollen su actividad según las instrucciones y consejos del fabricante o suministrador, as

Materiala: Segurtasun praktikoa eraikuntza-obretan