kontserbazio

1
kontserbazio > conservación (9 testuinguru)
eu testuak es testuak
Mantentzerik eta kontserbaziorik eza, hau da, denboraren joanari eta eragile meteorologikoei merezi duten garrantzia eta intzidentzia ez onartzea. Mantentze-programa zehatza eta egokia prestatu behar da, estalkiaren atal guztietan egin beharreko jardunak bilduko dituena. Falta de Mantenimiento y Conservación; no conceder al paso del tiempo y agentes meteorológicos la importancia e incidencia que éstos tienen, con la falta o inexistencia de un programa de Mantenimiento donde se reflejen las actuaciones necesarias en los distintos componentes de la cubierta.

Materiala: Eraikinaren estalkia

Gainera, Legearen IV. Tituluko 22. artikuluak "Kontserbazioaren betebeharra" jasotzen du, honela jaso ere: Asimismo, la Ley en su Tí­tulo IV, artí­culo 22, expresa literalmente del "Deber de la Conservación" con el siguiente contenido:

Materiala: Eraikinaren estalkia

Bizigarritasun- edo ustiapen-egoera ezin hobean kontserbatzeko moduan erabili behar dira eraikinak, baita segurtasuneko, kontserbazioko edo mantentzeko egoera ezin hobean ere, Eraikinaren Liburuan bildutako arauak eta denborak aurrera egin ahala unean-unean aplikatzekoak direnak betez. Los edificios deberán utilizarse de forma que se conserven en perfecto estado de habitabilidad o explotación, así­ como de seguridad, conservación y mantenimiento, sujetos a las normas que estén contenidas en el "Libro del Edificio" y a aquellas que con el transcurso del tiempo sean aplicables.

Materiala: Eraikinaren estalkia

2/1999 Legea argitaratu izanak Eraikinen Kontserbazioari, Birgaitzeari eta Aurri-egoerari buruzko Udal Ordenantza indartu du (45. BOCM, 1999ko otsailaren 23koa), eta azken horren 3. kapituluan Eraikinen Ikuskapen Teknikoa (EIT) jaso da. La Publicación de la Ley 2/1999, viene a apoyar a la Ordenanza Municipal de "Conservación, Rehabilitación y Estado Ruinoso de las Edificaciones" (BOCM nº 45, de 23 de febrero de 1999) y que en su Capí­tulo 3 contempla la Inspección Técnica de las Edificaciones, conocida como la ITE.

Materiala: Eraikinaren estalkia

EITaren edukiaren arabera, oinarrizko eraikuntza-elementu horiek egiturak, fatxadak, estalkiak eta saneamendua dira, baina esan beharra dago barneko erosotasunerako instalazio eta ekipamenduek ere kontserbazio eta mantentze programatuen beharra dutela. Estos elementos constructivos básicos y comunes los define la ITE en su contenido como Estructuras, Fachadas, Cubiertas y Saneamiento, aunque las instalaciones y equipamientos para el confort interior precisan también de una conservación y mantenimiento programados.

Materiala: Eraikinaren estalkia

Estalkiaren kontzeptuaren barnean bi azpikontzeptu hartzen dira, estalki inklinatua eta estalki laua, % 5etik gorako maldei eta % 5etik azpiko maldei dagozkienak, hurrenez hurren, oso akabera-material desberdinak dituztenak, eta, ondorioz, kontserbazioa eta mantentzea ere oso desberdinak dituztenak. En el concepto de Cubierta existen dos subconceptos, como son los de Cubierta Inclinada y Cubierta Plana, con pendientes superiores al 5 % o inferiores al 5 % respectivamente, en donde los materiales de acabado son muy distintos y en consecuencia la conservación / mantenimiento de los mismos.

Materiala: Eraikinaren estalkia

Estalkirako sarbidea debekatuta egongo da, halaber, kontserbazioaz edo mantentzeaz arduratzen ez den ororentzat, salbu eta estalkia igarotzeko diseinatzen bada, esekitokiak estalkiko karelean betiere ezartzen dituzten eraikin jakin batzuetan esaterako; nolanahi ere, estalkian sartzeko arrazoi justifikaturik izan ezean, debekua erabatekoa izango da. El acceso a ella estará igualmente prohibido a toda persona que no sea de conservación o mantenimiento, a excepción de que la cubierta se diseñe para ser transitada, éste es el caso de algunos edificios que instalan tendederos siempre en el peto de cubierta, pero si no existe un motivo justificado para acceder a ella, la prohibición será total.

Materiala: Eraikinaren estalkia

Madrilgo Udalaren Ordenantzak 45. zenbakiko BOCAM, 2000ko otsailaren 23koa, eraikinen kontserbazioari, birgaitzeari eta aurri-egoerari buruzkoak, higiezinen parke osoa kontserbatzea du xede nagusitzat, ahal duen neurrian. La Ordenanza del Ayuntamiento de Madrid publicada en el B.O.C.A.M. nº 45 de 23 de febrero del año 2000 en referencia a la "Conservación, Rehabilitación y Estado Ruinoso de las Edificaciones", tiene por objeto regular en lo posible el deber de conservación, en toda su extensión, del parque inmobiliario.

Materiala: Eraikinaren estalkia

teknikari ikuskatzaileak memoria deskribatzaile bat idatziko du, honako hauen berri emango duena: eraikinaren morfologia eta kokapena, eraikuntza-sistema, bizigarritasuna, kontserbazioa, erosotasuna eta instalazioak. El técnico inspector redactará una Memoria descriptiva en donde se refleje la Morfología y Ubicación del edificio, Sistema constructivo, Habitabilidad, Conservación, Confort e Instalaciones.

Materiala: Eraikinaren estalkia

kontserbazio > conservación (7 testuinguru)
eu testuak es testuak
Hostorea ongi izotz daiteke, kontserbazioari dagokionez emaitza bikainekin, eta horrek lan-sistema egokia ahalbidetzen digu eskaera handiko egunetan; izan ere, plastoiak egin eta behar den unerako izotz ditzakegu. El hojaldre se presta perfectamente a la congelación con resultados de conservación excelentes lo que nos permite un sistema de trabajo muy apropiado para los días de gran demanda pudiendo elaborarse los plastones y congelándolos para el momento necesario.

Materiala: Gozogintza

OPILGINTZAKO ORE HARTZITUEN KONTSERBAZIOA.- Hartzidura kontrolatzeko/atzeratzeko modua ikusia dugunez (nolabait oreak edo piezak kontserbatzeko metodoa dena), IZOZTEA geratzen zaigu kontserbazio-baliabide gisa. Horretarako, errezetak osatzen dituzten lehengaiek ezaugarri jakin batzuk eduki behar dituzte, piezak lehengoratu behar ditugunean kalitatezkko produktua lortu nahi badugu. CONSERVACIÓN DE MASAS DE BOLLERíA FERMENTADAS.- Puesto que ya hemos estudiado la forma de controlar/retrasar la fermentación que de alguna forma es un método de conservar las masas o las piezas nos queda como medio de conservación la CONGELACIÓN y para la cual las materias primas que componen las recetas deben de guardas unas ca

Materiala: Gozogintza

Esnearen gantzak ore hartzituei elastikotasun handiagoa ematen die eta, beraz, bolumen handiagoa, mamiaren zulo uniformeagoak eta txikiagoak, eta pieza bukatuen kontserbazio freskoagoa, baina neurri batean hartzidura atzeratzen du. La grasa de la leche confiere a las masas fermentadas mayor elasticidad, por consiguiente mejor volumen; celdillas de la miga más uniformes y pequeñas; conservación más fresca de las piezas acabadas aunque retrasa en parte la fermentación.

Materiala: Gozogintza

Esne-hautsa erabiltzeak kontserbazio eta freskotasun ezin hobea eskaintzen die piezei. La utilización de la leche en polvo ofrece una excelente conservación y frescura a las piezas.

Materiala: Gozogintza

Kasu batzuetan, lanaren eskakizunak, puntu gogorrak, kontserbazio-denbora, etab. direla-eta xarabeari, prestaketaren hasieran, kristaltzearen kontrako edo zigor bat gehitu behar diogu; hori gertatzen da fondant, likor-xarabe, apaingarrietako karamelo, hainbat merenge, etab.en kasuan. En algunos casos, cuando por exigencias de la labor, puntos fuertes, tiempo de conservación, etc. se hace necesario añadir al jarabe, al principio de la preparación, un anticristalizante o castigo, como ocurre en el caso del fondant, jarabes de licores, caramelo para decoraciones, algunos merengues, etc.

Materiala: Gozogintza

Irin arolegiak elastizitaterik gabeko ore hilak sortzen ditu, hostorea hautsi egiten da, ikusgarritasuna galtzen du, pí¬ezak ez dira garatzen edo bolumen txikia hartzen dute, kontserbazio-aldia laburragoa da eta ez du behar adinako hostorik. Una harina con poca fuerza produce masas muertas sin elasticidad, el hojaldre se rompe, pierde vistosidad, las piezas no desarrollan o tienen poco volumen, el periodo de conservación es más corto y carece de hojas suficientes.

Materiala: Gozogintza

Frutak azukretan egostea kontserbazio-metodo bat da berez; kontserbazio-mota horrek alterazioa eragozten du, azukre-kontzentrazio altua erabiltzen duelako. La cocción de frutas en azucares no deja de ser un método de conservación, este tipo de conservación evita su alteración al emplear una concentración alta de azúcar.

Materiala: Gozogintza

2
kontserbazio > conservación (10 testuinguru)
eu testuak es testuak
Fruituen kalitatea eta kontserbazioa Calidad de los frutos y conservación:

Materiala: Nekazaritza

Kontserbazioari dagokionez, zenbat eta hazi gehiago, ur galerak orduan eta urriago; era berean, umotzea homogeneoagoa da zenbat eta hazi gehiago izan. En cuanto a la conservación, las pérdidas de agua son menores cuanto mayor sea el número de semillas igualmente la maduración se alcanza de forma más homogénea con mayor cantidad de semillas

Materiala: Nekazaritza

Kontserbazioa: Conservación:

Materiala: Nekazaritza

Kontserbazioa: udazkenaren erdialdean Conservación Mitad de otoño

Materiala: Nekazaritza

Alderdi horiek guztiak eta tuberkuluaren konposizio kimikoa estuki lotuta daude. Tuberkuluaren konposizioa era berean, baldintza edafoklimatikoek eta produkzio nahiz kontserbazio teknikek baldintzatzen dute. Estos diferentes aspectos están en estrecha relación con la composición química del tubérculo, determinada por la variedad las condiciones edafoclimáticas y las técnicas de producción y de conservación.

Materiala: Nekazaritza

Ontzearen arazo nagusia, landarea lehortu bitartean euria egitea da, euriak, disolbagarrien garbiketa dela-eta, txikitu egiten baitu bazkaren nutrizio balioa eta, gainera, nabarmen zailtzen baitu kontserbazioa El principal problema de la henificación es la lluvia durante el secado de la planta que disminuye el valor nutritivo de este forraje por lavado de solubles y ademas dificulta mucho la conservación.

Materiala: Nekazaritza

belarra ontzeak baditu prozesuari berari dagozkion zailtasun batzuk; esaterako, une desegokian, belarra bildu aurretik, euria egitea, horrek kontserbazioa zailtzen baitu (usteltzeak), batez ere lekadunetan. Ondorioz bildutako belar onduaren nutrizio balioak behera egingo du. la henificación de la hierba esta sometida a las dificultades propias de este proceso es decir recibir una lluvia inoportuna antes de la recolección lo que dificulta su conservación (se generan pudriciones), especialmente de las leguminosas, lo que reducirá el valor nutritivo del heno recogido.

Materiala: Nekazaritza

Eginkizun garrantzitsua betetzen du, beraz, baliabide naturalen eta paisaia kulturalen kontserbazioan eta aurrebaldintza da landa eremuetan egiten diren gainerako jarduerak burutu ahal izateko. Desempeña pues una función importante en la conservación de los recursos naturales y los paisajes culturales y es una condición previa para las demás actividades humanas que tienen lugar en las zonas rurales.

Materiala: Nekazaritza

Laborantza tradizionalaren ordez, kontserbazio laborantza, gutxieneko laborantza edo zuzeneko ereintza egitea. Sustituir el laboreo tradicional por laboreo de conservación mínimo laboreo o siembra directa.

Materiala: Nekazaritza

Kontserbazio sistema honen bidez aurreko laborearen uztondoa lurzoruaren azalean gelditzen da. Es un sistema de conservación que deja sobre la superficie del suelo el rastrojo del cultivo anterior.

Materiala: Nekazaritza