eskema elektriko

1
eskema elektriko > esquema eléctrico (9 testuinguru)
eu testuak es testuak
Horri esker, eskema elektrikoetan hizkuntza komun bat erabiltzen da, munduko edozein bazterretako langile kalifikatuek ulertzen dutena. Esto permite que un esquema eléctrico sea un lenguaje global, entendible por personal cualificado de cualquier parte del mundo.

Materiala: Automatismoak

Liburu honetan, kontaktu-lengoaia erabiltzen da, kontaktoreak eta erreleak dituzten eskema elektrikoen antzekoa delako. El lenguaje de contactos es el empleado en este libro, por su similitud a los esquemas eléctricos con contactores y relés.

Materiala: Automatismoak

Automatismoen bi eskema elektriko kontaktu-lengoaiara (LD) nola transkribatu erakusten da hemen. Aquí­ se muestra cómo transcribir dos esquemas eléctricos de automatismos a lenguaje de contactos (LD).

Materiala: Automatismoak

Automatetarako eskemetara transkribatutako eskema elektrikoen bi adibide. Dos ejemplos de esquemas eléctricos transcritos en esquemas para autómatas.

Materiala: Automatismoak

Egin itzazu behar dituzun eskema elektrikoak, kontsultatu itzazu fabrikatzaileen katalogoak, eta egin ezazu gutxi gorabeherako aurrekontu bat. Realiza los esquemas eléctricos que consideres oportunos, consulta catálogos de fabricantes y realiza un presupuesto aproximado.

Materiala: Automatismoak

Eskema elektrikoak eta dokumentu teknikoak gordetzeko balio du. Sirve para alojar los esquemas eléctricos y la documentación técnica.

Materiala: Automatismoak

Motorraren aireztatze-zirkuitu baten eskema elektrikoa. Esquema eléctrico de un circuito de ventilación del motor.

Materiala: Motorraren sistema osagarriak

4.49 irudiko a atalean ikusten da eskema elektrikoa; b atalean, berriz, eraikuntza-adibide bat, non aire-masaren neurgailu beraren bi aldeak ageri diren. En la sección a de la figura 4.49 vemos el esquema eléctrico y en la sección b apreciamos un ejemplo de construcción donde se pueden ver las dos caras del mismo medidor de masa de aire.

Materiala: Motorraren sistema osagarriak

Tximeleta-etengailu baten eskema elektrikoa. Esquema eléctrico de un interruptor de mariposa.

Materiala: Motorraren sistema osagarriak

eskema elektriko > esquema eléctrico (26 testuinguru)
eu testuak es testuak
Eskema elektrikoari jarraiki, egiazta ezazu aginte-kommutadorea, fusiblea, erresistentzia-kaxa edo erreostatoa edo elikatu motor elektrikoa zuzenean. Siguiendo el esquema eléctrico, verifica el conmutador de mando, fusible, caja de resistencias o reostato o alimenta el motor eléctrico directamente.

Materiala: Erosotasun- eta segurtasun-sistemak

f. Aurkitu ezazu ibilgailuaren eskema elektrikoa eta asma ezazu zer fusibleri esker lan egiten duen haizagailuak, baita abiadurak erregulatzeko zer sistema dagoen ere. f. Localiza el esquema eléctrico del vehí­culo y averigua a través de qué fusible trabaja el ventilador y su sistema de regulación de velocidades.

Materiala: Erosotasun- eta segurtasun-sistemak

Desmunta ezazu ibilgailu baten erradiadore elektrikoa, eta bere eskema elektrikoa lagungarri duzula neurtu erresistentzien ohmen balioa. Desmonta el radiador eléctrico de un vehí­culo y con la ayuda de su esquema eléctrico mide el valor óhmico de sus resistencias.

Materiala: Erosotasun- eta segurtasun-sistemak

e) Aztertu, eskema elektrikoaren bitartez, elektrohaizagailua ongi dabilen, zenbat abiadura dituen, abiadura horiek zer tenperaturatan edo presiotan aktibatzen diren, eta kontrol-unitatez aparteko zentraltxo elektroniko bati jarraiki ote dabilen. e) Averigua, a través del esquema eléctrico, el funcionamiento del electroventilador, cuántas velocidades tiene, a qué temperatura o presión son activadas y si funciona con una centralita electrónica independiente de la unidad de control.

Materiala: Erosotasun- eta segurtasun-sistemak

Egiaztapen mekanikoetan bezalaxe, nahitaezkoa izango da fabrikatzaileak ibilgailu bakoitzean adierazten dituen balio teknikoak eta eskema elektrikoak esku artean edukitzea; gainera, segurtasun-arauak errespetatu beharko dira. Al igual que en las comprobaciones de tipo mecánico, será necesario disponer de los valores técnicos y esquemas eléctricos que el fabricante indique en cada vehí­culo, así­ como respetar las normas de seguridad.

Materiala: Erosotasun- eta segurtasun-sistemak

Zertan datza funtzioen araberako eskema elektriko bat? ¿En que consiste un esquema eléctrico por funciones?

Materiala: Ibilgailuen zirkuitu elektriko osagarriak

Eskema elektriko hauek erabiltzen dira gehien; izan ere, zirkuitu jakin baten (edo elkarrekin lotutako zenbaiten) instalazioa irudikatzean, argiago ikusten dira aparatuen konexio-bideak, eta, hala, errazago ulertzen da aztertutako zirkuituen funtzionamendua (1.7 irudia). Este tipo de esquemas eléctricos son los más utilizados, dado que al representar la instalación de un circuito en concreto (o varios interrelacionados), nos muestran con más claridad las vías de conexión de los aparatos, facilitando la comprensión del funcionamiento de los circuitos estudiados, (figura 1.7).

Materiala: Ibilgailuen zirkuitu elektriko osagarriak

1.7 irudia. Funtzioen araberako eskema elektrikoa (iturria: Fiat). Figura 1.7. Esquema eléctrico por funciones (fuente Fiat).

Materiala: Ibilgailuen zirkuitu elektriko osagarriak

ESKEMA ELEKTRIKOA ESQUEMA ELí‰CTRICO

Materiala: Ibilgailuen zirkuitu elektriko osagarriak

Matxurak topatzeko garaian kableen jarraipena errazteko, eskema elektrikoan kolore-kodeak irudikatzen dira elementuen loturetan eta konektoreen artean. Para facilitar el seguimiento de los cables en la localización de averías, sobre el esquema eléctrico se representan los códigos de colores en las uniones con los componentes y entre conectores.

Materiala: Ibilgailuen zirkuitu elektriko osagarriak

eskema elektriko > esquema eléctrico (3 testuinguru)
eu testuak es testuak
Eskema elektrikoak. Esquemas eléctricos.

Materiala: Neurketa- eta erregulazio-sistemen garapena I

Eskema elektrikoak; horiei esker instalazioaren puntu ahulak zein diren zehatz daiteke. Esquemas eléctricos, gracias a los cuales pueden determinarse los puntos débiles de la instalación.

Materiala: SCADA sistemak

Bistaratze-programek edozein motatako laguntza eman diezaiokete erabiltzaileari: alarma bat agertzea, haren kausa aurkitzea edo gertakari horretan eragina izan duen eskema elektrikoaren zatia aurkitzea. Los programas de visualización pueden presentar todo tipo de ayuda al usuario, desde la aparición de una alarma hasta la localización de la causa o la parte de esquema eléctrico implicada en la misma.

Materiala: SCADA sistemak

eskema elektriko > esquema eléctrico (6 testuinguru)
eu testuak es testuak
Oinarrizko zirkuitu elektrikoaren eskema gogoan baduzu, ikusiko dugu eskema elektriko honetan pilaren ordez bateria bat jarri dugula. Si recuerdas el esquema del circuito eléctrico elemental, observarás que en este esquema eléctrico hemos sustituido la pila por una batería.

Materiala: Ostalaritza

Elektrohaizagailuari eragiteko eskema elektrikoa. Esquema eléctrico de accionamiento del electroventilador.

Materiala: Ostalaritza

Auto-barneko argien eskema elektrikoa. Esquema eléctrico de la iluminación del habitáculo.

Materiala: Ostalaritza

Lainotako atzeko argien eskema elektrikoa. Esquema eléctrico de las luces antiniebla traseras.

Materiala: Ostalaritza

Atzera-martxako argien eskema elektrikoa balazta-argien berdin-berdina da: fusible bat, sakagailu bat eta bi argi izaten ditu. El esquema eléctrico de las luces de marcha atrás es idéntico al de las luces de freno con un fusible un pulsador y las dos lámparas.

Materiala: Ostalaritza

Klaxonaren eskema elektrikoa. Esquema eléctrico de la bocina

Materiala: Ostalaritza