kontingentzia arrunt Bilatu kontingentzia arrunt testuinguru gehiagotan

1
kontingentzia arrunt > contingencia común (63 testuinguru)
eu testuak es testuak
Zaragozako 2008ko Nazioarteko Erakusketan parte hartzen duten nazioarteko erakunde eta herrialdeek, horiek ordezkatzen dituzten pertsona juridikoek (helbidea Espainian dutenek) eta 2008ko Expoagua Zaragoza antolatzen duten erakundeek % 100eko hobaria izango dute kontingentzia arruntengatiko, langabeziarako, lanbide-prestakuntzarako eta Soldatak Bermatzeko Funtserako kuotan, La cuota por contingencias comunes, desempleo, formación profesional y Fondo de Garantía Salarial de los paí­ses y organizaciones internacionales participantes en la Exposición Internacional Zaragoza 2008 y las personas jurí­dicas que los representen, que cuenten con un domicilio en España, así­ como la entidad organizadora Expoagua Zaragoza 2008, tiene una bonificación del 100% r

Materiala: Nominak eta Gizarte Segurantza

Ikerketa eta garapeneko nahiz berrikuntza teknologikoko jardueretan diharduten enpresek % 40ko hobaria izan dezakete Gizarte Segurantzari ordaindu beharreko kontingentzia arruntengatiko enpresa-kuotetan, Erregimen Orokorreko 1, 2, 3 eta 4 kotizazio-taldeetako langile ikertzaileak kontratatzen dituztenean, baldin eta langile ikertzaile horiek, esklusiboki eta enpresan egiten duten lanaldi osoan, arestian aipatutako jarduera horietan ||La empresa dedicada a actividades de investigación y desarrollo e innovación tecnológica puede ser beneficiaria de una bonificación deI 40% en las cuotas empresariales a la Seguridad Social por contingencias comunes respecto del personal investigador incluido en los grupos 1, 2, 3 o 4 de cotización al Régimen General que, con carácter exclusivo y por la totalidad de su t

Materiala: Nominak eta Gizarte Segurantza

Prestakuntza-bidean dauden ikertzaileak kontratatzen dituzten enpresek % 30eko hobaria izango dute, urtebetez, kontingentzia arruntengatiko enpresa-kuotan, langileari Gizarte Segurantzako Erregimen Orokorrean alta eman eta hurrengo hilaren lehen egunetik kontatzen hasita. La cuota empresarial por contingencias comunes relativa al personal investigador en formación tiene una bonificación del 30% durante el perí­odo de un año, contado desde el día primero del mes siguiente al del alta de dicho personal en el Régimen General de la Seguridad Social.

Materiala: Nominak eta Gizarte Segurantza

Kuota-murrizketak enpresariari nahiz langileari egin dakizkioke, baina kontingentzia arruntei dagokienez bakarrik. Las reducciones de la cuota se pueden producir tanto respecto del empresario como del trabajador pero solamente respecto de las contingencias comunes.

Materiala: Nominak eta Gizarte Segurantza

Arestian aipatutako kasu horietan, enpresek langile horiek berriz ere lanean hartzen badituzte, % 50eko murrizketak egin ahal izango dituzte Gizarte Segurantzari ordaindu beharreko kontingentzia arruntengatiko enpresa-kuotetan, 2 urtez. Las readmisiones que lleven a efecto las empresas, en los supuestos previstos anteriormente, darán derecho a reducciones del 50% de la cuota patronal de la Seguridad Social correspondiente a las contingencias comunes durante un perí­odo de 2 años.

Materiala: Nominak eta Gizarte Segurantza

Langile ezinduekin lanaldi osoko praktika-aldiko kontratuak egiten dituzten enpresek % 50eko murrizketa egiteko eskubidea izango dute, kontratuak irauten duen bitartean, Gizarte Segurantzari ordaindu beharreko kontingentzia arruntengatiko enpresa-kuotetan. Las empresas que celebren contratos en prácticas a tiempo completo con trabajadores con discapacidad tendrán derecho a una reducción, durante la duración del contrato, del 50% de la cuota empresarial de la Seguridad Social correspondiente a las contingencias comunes.

Materiala: Nominak eta Gizarte Segurantza

Beren seme-alabak, etxean jasotakoak edo senitartekoak zaintzeagatik eszedentzia-egoeran dauden langileak ordezkatzeko egiten diren bitarteko lan-kontratuek murrizketak aplikatzeko eskubidea emango dute Gizarte Segurantzari ordaindu beharreko kontingentzia arruntengatiko enpresa-kotizazioetan, baldin eta kontratatutako pertsona horiek urtebete baino gehiago badaramate langabezia-prestazioak jasotzen, zergei nahiz laguntzei dagokienez. Los contratos de interinidad que se celebren para sustituir al trabajador que esté en la situación de excedencia por cuidado de hijo, acogido o familiar, tendrán derecho a una reducción en las cotizaciones empresariales a la Seguridad Social por contingencias comunes, cuando dichos contratos se celebren con beneficiarios de prestaciones por desempleo, de

Materiala: Nominak eta Gizarte Segurantza

Haurdun dagoen edo bularra ematen ari den langileak bere egoerarekin bateragarria den beste lanpostu edo funtzio bat betetzen duen bitartean, enpresak % 50eko murrizketa izango du Gizarte Segurantzari ordaindu beharreko kontingentzia arruntengatiko enpresa-kotizazioan. La cotización mientras la trabajadora embarazada o lactante está en un nuevo puesto de trabajo o función diferente al que ha tenido que ser destinada por ser compatible con su estado tiene una reducción del 50% de la aportación empresarial en la cotización a la Seguridad Social por contingencias comunes.

Materiala: Nominak eta Gizarte Segurantza

Enpresan 4 urte edo gehiagoko antzinatasuna duten 59 urte edo gehiagoko langileen kontratu mugagabeek Gizarte Segurantzari ordaindu beharreko kontingentzia arruntengatiko enpresa-ekarpenetan % 40ko murrizketa izateko eskubidea dute, Enpresan 4 urte edo gehiagoko antzinatasuna duten 59 urte edo gehiagoko langileen kontratu mugagabeek Gizarte Segurantzari ordaindu beharreko kontingentzia" target="_blank">Enpresan 4 urte edo gehiagoko antzinatasuna duten 59 urte edo gehiagoko langileen kontratu mugagabeek Gizarte Segurantzari ordaindu beharreko kontingentzia horietatik eratorritako ezintasun iragankorragatikoan izan ezik, arestian aipatutako baldintzak betetzen diren datatik aurrera sortutako kuoten gainean. Los contratos de trabajo de carácter indefinido de los trabajadores de 59 o más años, con una antigüedad en la empresa de 4 o más años, dan derecho a la reducción del 40 % de la aportación empresarial en la cotización a la Seguridad Social por contingencias comunes, salvo por incapacidad temporal derivada de las mismas,

Materiala: Nominak eta Gizarte Segurantza

Enpresariek eta langileek ez dute Gizarte Segurantzan kontingentzia arruntengatik kotizatu beharrik izango, horietatik eratorritako ezintasun iragankorragatik izan ezik, besteren kontura lan egiten duten langileei edo lan-kontratu mugagabeak dituzten pareko langileei dagokienez, baldin eta behar bezala egiaztatzen badute 65 urte edo gehiago dituztela eta Gizarte Segurantzan 35 urte edo gehiago kotizatu dituztela. Los empresarios y trabajadores quedarán exentos de cotizar a la Seguridad Social por contingencias comunes, salvo por incapacidad temporal derivada de las mismas, respecto de aquellos trabajadores por cuenta ajena o asimilados con contratos de trabajo de carácter indefinido, en los que concurran las circunstancias de tener cumplidos 65 o más años de edad y acreditar 35 o más años de cotización

Materiala: Nominak eta Gizarte Segurantza