incapacidad temporal

1
ezintasun iragankor > incapacidad temporal (52 testuinguru)
eu testuak es testuak
Gaixotasun arruntek edo lanekoa ez den istripu batek eragiten dituzten ezintasun iragankorren kudeaketan beren borondatez laguntzen duten enpresek 0,055eko koefiziente murriztailea aplikatuko dute lankidetzarik izan ezean ordaindu beharko luketen kuotaren gainean. Las empresas que prestan colaboración voluntaria en la gestión de la incapacidad temporal por enfermedad común o accidente no laboral aplicarán el coeficiente reductor de 0,055 sobre la cuota que les correspondería satisfacer de no existir la colaboración.

Materiala: Nominak eta Gizarte Segurantza

Likidazioak egiteko, "kotizazio-buletina" (TC-1) eta "langileen izen-zerrenda" (TC-2) izeneko inprimaki ofizialak erabiltzen dira. Lehenengoak kotizazioaren oinarriak, kuotak eta tasak jasotzen ditu, eta bigarrenak, aldiz, langileen izen-abizenak, horien afiliazio-zenbakia, alta-data, lanbide-kategoria, kotizazio-oinarria eta kontratu mota zehazten ditu. En ||Las liquidaciones se efectúan en impresos oficiales denominados "boletí­n de cotización (TC-l), que recoge las bases, cuotas y tipos de cotización, y "relación nominal de trabajadores" (TC-2), destinado a reflejar el nombre y apellidos de los trabajadores, su número de afiliación, fecha de alta, categoría profesional, base de cotización y tipo de

Materiala: Nominak eta Gizarte Segurantza

EZINDUEN EZINTASUN IRAGANKORRAGATIKO BAJAK ORDEZKATZEKO BITARTEKO KONTRATUAK CONTRATOS DE INTERINIDAD CON LOS QUE SE SUSTITUYAN BAJAS POR INCAPACIDAD TEMPORAL DE DISCAPACITADOS

Materiala: Nominak eta Gizarte Segurantza

Ezintasun iragankorragatik beren lan-kontratua etenda duten langile ezinduak egoera horrek irauten duen denboraz ordezkatzearren pertsona minusbaliatu langabeei bitarteko kontratuak egiten bazaizkie, % 100eko hobaria jasotzeko eskubidea izango da Gizarte Segurantzari ordaindu beharreko enpresa-kuotetan, lan-istripuen eta gaixotasun profesionalen kuotak ere barne, baita Los contratos de interinidad que se celebren con personas minusválidas desempleadas, para sustituir a trabajadores y trabajadoras minusválidos que tengan suspendido su contrato de trabajo por incapacidad temporal durante el perí­odo que persista dicha situación, darán derecho a una bonificación del 100% de las cuotas empresariales de la

Materiala: Nominak eta Gizarte Segurantza

Ohiko lanbiderako ezgaitasun iraunkor partzialeko egoeran deklaratutako langileek honako kalte-ordaina jasoko dute: ezgaitasun iraunkor partziala sorrarazi duen ezintasun iragankorragatiko prestazio ekonomikoa kalkulatzeko erabili den oinarri arautzailearen 24 hilekoren baliokidea den zenbateko bat, oroharreko prezioan emana. Los trabajadores declarados en situación de incapacidad permanente parcial para la profesión habitual percibirán una cantidad a tanto alzado equivalente a 24 mensualidades de la base reguladora que haya servido para determinar la prestación económica de trabajadores declarados en situación de incapacidad" target="_blank">trabajadores declarados en situación de incapacidad temporal de la que se deriva la trabajadores declarados en situación de incapacidad" target="_blank">trabajadores declarados en situación de incapacidad permanente parcial.

Materiala: Nominak eta Gizarte Segurantza

1.800 egun kotizatu izana, ezgaitasun iraunkor partziala sorrarazi duen ezintasun iragankorra amaitu den egunaren aurreko 10 urteetan. Haber cubierto un perí­odo de cotización de 1.800 días en los 10 años inmediatamente anteriores a la fecha en la que se haya extinguido la incapacidad temporal de la que se derive la incapacidad permanente parcial.

Materiala: Nominak eta Gizarte Segurantza

Langileak 21 urte baino gutxiago baldin baditu, eskatu beharreko gutxieneko kotizazio-aldia honela kalkulatuko da: langileak 16 urte bete dituen egunetik ezintasun iragankorra hasi den egunera arte igarotako egunen erdiak 18 hilabeteri (ezintasun iragankorra, luzapena barne) gehituz. Si el trabajador es menor de 21 años, el perí­odo mí­nimo exigible es el resultado de sumar a 18 meses (incapacidad temporal incluida prórroga), la mitad de los días transcurridos entre la fecha de cumplimiento de 16 años y la fecha de inicio de la incapacidad temporal.

Materiala: Nominak eta Gizarte Segurantza

Prestazioak hobetu nahi dituzten enpresek horren berri eman beharko diote Gizarte Segurantzako Institutu Nazionalari, prestazio horiek homologatu ahal izateko, ezintasun iragankorraren hobekuntza bat direnean izan ezik, halakoetan ez baitago homologazioaren beharrik. Las empresas que deseen conceder una mejora de las prestaciones lo pondrán en conocimiento del Instituto Nacional de la Seguridad Social a los efectos de su homologación, salvo que se trate de mejora de la incapacidad temporal, que no la requiere.

Materiala: Nominak eta Gizarte Segurantza

Gizarte Segurantzaren ekintza babeslearen hobekuntzatzat jotzen dira ezintasun iragankorragatik, amatasunagatik, haurdunaldiko arriskuagatik, ezgaitasun iraunkorragatik, erretiroagatik, heriotza eta biziraupenagatik eta langabezia partzialagatik jasotzen diren prestazioen gehigarriak edo osagarriak. Mejoras de la acción protectora de la Seguridad Social son las ampliaciones o los complementos de las prestaciones por incapacidad temporal, maternidad, riesgo durante el embarazo, incapacidad permanente, jubilación, muerte y supervivencia y desempleo parcial.

Materiala: Nominak eta Gizarte Segurantza

5.1. EZINTASUN IRAGANKORRA 5.1. INCAPACIDAD TEMPORAL

Materiala: Nominak eta Gizarte Segurantza