murrizketa Bilatu murrizketa testuinguru gehiagotan

1
murrizketa > restricción (6 testuinguru)
eu testuak es testuak
b) Murrizketa horren berri ROACi eman behar zaiola b) Comunicar esta restricción al ROAC

Materiala: Kontu-ikuskaritza

Hori dela-eta, funtsak existitzen direla, egiazkoak direla eta jabetzakoak direla zehaztu behar da (hutsik eta murrizketarik ez dela egon egiaztatuta), eta, halaber, finantza-egoerak modu uniformean eta oro har onartutako kontabilitate-printzipioei jarraikiz prestatu direla. por lo que debe determinarse tanto la existencia, autenticidad y propiedad de los fondos (comprobando que no se hayan producido omisiones ni restricciones) como que los estados financieros hayan sido preparados uniformemente y de acuerdo con los principios contables generalmente aceptados.

Materiala: Kontu-ikuskaritza

Saldo guztiak erregistratuta dauden eta erabilgarritasuna mugatzen duen murrizketarik baden. Si todos los saldos están registrados y no existen restricciones que limiten su disponibilidad.

Materiala: Kontu-ikuskaritza

Saldoak finantza-egoeretan ondo deskribatuta eta sailkatuta dauden (murrizketak, hipotekatuak, kargatuak eta abar). Si los saldos están debidamente descritos y clasificados en los estados financieros (restricciones, hipotecados, gravados, etc.).

Materiala: Kontu-ikuskaritza

Diruzaintzak berehala erabiltzeko aktibo likidoak jasotzen ditu, murrizketarik gabe; enpresako aktiboetan likidoena denez eta erraz manipula daitekeenez, eskudirua lortzeko asmoz legez kanpoko ekintzak egiteko tentazio handia eragiten du. Hori horrela, barne-kontroleko sistemak berebiziko garrantzia du. La tesorería es un activo lí­quido en la que su principal caracterí­stica es su disponibilidad inmediata sin restricciones y al ser el más lí­quido de los activos de la empresa y puede ser fácilmente manipulado, provocando una gran tentación de cometer acciones ilegales con la intención de apoderarse del efectivo, lo que origina que el sistema

Materiala: Kontu-ikuskaritza

Lan-prozeduretako zereginek eta prozedurek duten irismenean agertzen diren murrizketak oso adierazgarriak direnean eta enpresak ezarritzakoak direnean, normalean, kontu-ikuskariak uko egiten dio finantza-egoera horien gaineko iritziari. Cuando las restricciones en el alcance de las tareas y procedimientos de trabajo son muy significativas e impuestas por la empresa, el auditor generalmente debe denegar su opinión sobre los estados financieros.

Materiala: Kontu-ikuskaritza