soldata

1
soldata > salario (7 testuinguru)
eu testuak es testuak
Beraz, lehenengo urratsa familia-nukleoaren sarrera guztiak denbora jakin batean zenbatekoak diren jakitea izango da, esaterako, hilean (soldatak, errentak, laguntzak, akzioak eta abar sartuta). Por lo tanto, el primer paso estará en conocer todos los ingresos posibles del núcleo familiar en un periodo concreto, por ejemplo, mensualmente( aquí­ se incluyen salarios, rentas, ayudas, acciones, etc.).

Materiala: Bizikidetza-unitateei arreta ematea

Soldata: Salario:

Materiala: Bizikidetza-unitateei arreta ematea

Askotan, ezkutuko ekonomian topatzen dute lana eta lan ordu asko izan ohi dira oso soldata baxuaren truke. En muchos casos se consiguen trabajos en la economía sumergida en los cuales trabajan muchas horas por un salario í­nfimo.

Materiala: Bizikidetza-unitateei arreta ematea

Lanbide arteko gutxieneko soldataren (SMI) %50 baino txikiagoa den errenta pertsonala jasotzen dutenak. Renta personal inferir al 50% del salario mí­nimo interprofesional (SMI).

Materiala: Bizikidetza-unitateei arreta ematea

Erretiratua; lanbide arteko gutxieneko soldataren pareko pentsioa. Jubilado, pensión igual al Salario Mí­nimo interprofesional.

Materiala: Bizikidetza-unitateei arreta ematea

soldata, errentak, laguntzak eta abar. salario, rentas, ayudas, etc.

Materiala: Bizikidetza-unitateei arreta ematea

Adibidez, lehen gizarte industrialetan, haurrek lan egitea gauza arrunta zen, eta haurren helburua beren soldataz familiaren ekonomian laguntzea zen. Ingurune horretan, ahalik eta denbora eta leku gutxien eskaintzen zitzaion jolasari, eta, gizartean ere, gaizki ikusia zegoen jolasa, produktiboa ez zelako. Por ejemplo, en las primeras sociedades industriales el trabajo infantil era una práctica común y la finalidad de los niños era contribuir con su salario a la economía familiar, en ese entorno, las horas y espacios dedicados al juego eran mí­nimos, incluso socialmente el juego podía estar mal considerado debido a su

Materiala: Jolasaren metodologia

soldata > salario (2 testuinguru)
eu testuak es testuak
Langileak kontratatzeko, kontratu motak zehazteko, soldatak eta pizgarriak ezartzeko eta egin beharreko funtzioak banatzeko irizpide idatziak ezartzea. Establecimiento de criterios escritos, respecto a la contratación del personal, tipos de contratos, fijación de salarios e incentivos y funciones a realizar.

Materiala: Kontu-ikuskaritza

Soldata eta alokairuak Sueld y Salarios

Materiala: Kontabilitatea eta fiskalitatea

alokairu > sueldo (11 testuinguru)
eu testuak es testuak
Kapitala Enpresaren kargurako G. S. Soldata eta alokairuak Capital S.S.cargo empresa Sueldos Salarios

Materiala: Kontabilitatea eta fiskalitatea

Soldata eta alokairuak Sueldos y Salarios

Materiala: Kontabilitatea eta fiskalitatea

Soldata eta alokairuak. Sueldos y Salarios.

Materiala: Kontabilitatea eta fiskalitatea

Soldata eta alokairuak Salmenten g. deskontuak, g. ord. Bankuzerbitzuak eta antz. Sueldos Salarios Dto s/compra.p.p.p Servicios ban.simil.

Materiala: Kontabilitatea eta fiskalitatea

Soldata eta alokairuak Sueldos Salarios

Materiala: Kontabilitatea eta fiskalitatea

640.- SOLDATA ETA ALOKAIRUAK. 640.- SUELDOS Y SALARIOS.

Materiala: Kontabilitatea eta fiskalitatea

Soldatak eta alokairuak (640) Enpresaren kargurako Gizarte Segurantza (642) Sueldos y salarios (640) Seguridad Social a cargo de la

Materiala: Kontu-ikuskaritza

Soldatak eta alokairuak (640) Bankuak, k/k (572) Sueldos y salarios (640) a Bancos c/c (572)

Materiala: Kontu-ikuskaritza

Ekitaldian enplegatutako pertsonen batez besteko kopurua, kategoriaka azalduta. Horrez gain, pertsonal-gastuak ere adieraziko dira, soldaten eta alokairuen zenbatekoak eta karga sozialenak banakatuta; pentsioak estaltzen dituztenak aparte aipatuko dira, Galdu- irabazien Kontuan hala kontsignatuta ez daudenean. El número medio de personas empleadas en el curso del ejercicio, expresado por categorías, así­ como los gastos de personal, desglosando los importes relativos a los sueldos y salarios y los referidos a cargas sociales, con mención separada de los que cubren las pensiones, cuando no estén así­ consignadas en la Cuenta de Pérdidas y Ganancias.

Materiala: Kontu-ikuskaritza

Soldatak eta alokairuak (640) Sueldos y salarios (640)

Materiala: Kontu-ikuskaritza

soldata > sueldo (13 testuinguru)
eu testuak es testuak
3.- Soldatengatik 540,91 euro ordaindu ditu, eta Gizarte Segurantzako kuotengatik, 180,30 euro. 3.- Paga por sueldos 540,91 € y en concepto de cuotas a la Seguridad Social 180,30 €.

Materiala: Kontabilitatea eta fiskalitatea

6.- Langileen soldatak ordaindu dituzte eskura: 540,91 euro. 6.- Paga en efectivo sueldos al personal por 540,91 €.

Materiala: Kontabilitatea eta fiskalitatea

2.- Langileen soldatak ordaindu eskura ordaindu ditu: 601,01 euro. 2.- Paga en efectivo sueldos por 601,01 €.

Materiala: Kontabilitatea eta fiskalitatea

Soldatak Sueldos

Materiala: Kontabilitatea eta fiskalitatea

7.- Langileen soldatak ordaindu ditugu: 3.365,67 euro. 7.- Pagamos sueldos a los trabajadores por 3.365,67 €.

Materiala: Kontabilitatea eta fiskalitatea

10.- Langileen soldatak ordaindu ditugu (7.212,15 euro), eta enpresari dagokion enpresakuota ordaindu dugu (1.123,89 euro). 10.- Liquidamos los sueldos a los trabajadores que importan 7.212,15 €, y pagamos la cuota patronal a cargo de la empresa que asciende a 1.123,89 €.

Materiala: Kontabilitatea eta fiskalitatea

Langileen soldatengatik 601,01 euro ordaindu ditugu eskudirutan. Pagamos por sueldos al personal 601,01 € en efectivo.

Materiala: Kontabilitatea eta fiskalitatea

1. Honako funtzio hauek banatuta al daude? Nominak prestatzea, soldatetan aldaketak egitea, nominetan izenak gehitu edo kentzea, eta nominak ordaintzea. 1 ¿Están separadas las funciones de: Preparación de nóminas. Efectuar cambios en los sueldos Incluir o eliminar nombres en la nómina. Pago de nominas?

Materiala: Kontu-ikuskaritza

14.- Soldatak ordaindu ditu bankuko kontu korrontearen bidez: 601,01 euro. 14.- Pagamos sueldos por 601,01 € a través de la c/c bancaria.

Materiala: Kontabilitatea eta fiskalitatea

Soldatei, dietei, lansariei, pentsioen gaineko obligazioei edo Administrazio Kontseiluko kideei eta goi zuzendaritzako langileei egindako bizitza-aseguruen primak ordaintzeari buruzko informazioa. Información relativa a sueldos, dietas, remuneraciones, obligaciones contraí­das en materia de pensiones o de pago de primas de seguros de vida a los miembros del Consejo de Administración y al personal de alta dirección.

Materiala: Kontu-ikuskaritza

2
soldata > retribución (12 testuinguru)
eu testuak es testuak
Jasotzen duten diferentzia ez da zergapetzen baldin eta bere zenbatekoa urtarrilaren 13ko 6/1995 Errege Dekretuak, atzerrian destinaturik dauden funtzionarioen soldata erregimena arautzekoak, 4., 5. eta 6. artikuluetan aipatutako helburuetarako erabiltzen bada edo, bestela, soldata berdinketak gainditzen ez baditu. No se gravará la diferencia que perciban en la medida que esas asignaciones tengan la misma finalidad que las contempladas en los artí­culos 4, 5 y 6 del Real Decreto 6/1995, de 13 de enero, por el que se regula el régimen de retribuciones de los funcionarios destinados en el extranjero o no exceda de las equiparaciones retributivas, respectivamente.

Materiala: Nominak eta Gizarte Segurantza

(2) Likidatzen den hilabeteak duen egun natural kopurua agerrarazi beharko da (28, 29, 30 edo 31), langileak eguneko soldata jasotzen baldin badu. (2) Habrá que reflejar el número de días naturales que tiene el mes que se liquida (28, 29, 30 o 31), si el trabajador percibe retribución diaria.

Materiala: Nominak eta Gizarte Segurantza

Langileak soldata handiagoa jasotzen duen egoera horri "egoera onuragarriagoa" esaten zaio, eta kontzeptu horrengatik langileak jasotzen dituen kopuruak, berriz, "ad personam" osagarriak izenez ezagutzen dira. Esta situación de superior retribución salarial del trabajador es lo que se conoce con el nombre de "condición más beneficiosa", y las cantidades percibidas por el trabajador en este concepto reciben el nombre de complemento "ad personan".

Materiala: Nominak eta Gizarte Segurantza

Mugikortasun funtzionaleko gainerako kasuetan, langileak eskubidea izango du benetan egiten dituen lanei dagokien soldata jasotzeko. En los demás supuestos de movilidad funcional, el trabajador tiene derecho a la retribución correspondiente a las funciones que efectivamente realiza.

Materiala: Nominak eta Gizarte Segurantza

Enpresaburuak prestazio beraren truke balio bereko soldata ordaintzeko obligazioa du, zuzenean ordaindua izan nahiz zeharka ordaindua izan, eta horren izaera edozein delarik ere, hau da, soldatakoa edo soldataz kanpokoa, eta ezingo da, hortaz, bereizketarik egin sexu-arrazoiengatik horren elementu edo baldintza batean ere. El empresario está obligado a pagar por la prestación de un trabajo de igual valor la misma retribución, satisfecha directa o indirectamente, y cualquiera que sea la naturaleza de la misma, salarial o extrasalarial, sin que pueda producirse discriminación alguna por razón de sexo en ninguno de los elementos o condiciones de aquélla.

Materiala: Nominak eta Gizarte Segurantza

PETROMAX SA enpresako enpresaburuak behartu egin du langilea Gizarte Segurantzan alta emateari uko egiten diola bereziki esaten duen kontratu bat sinatzera; kontratu horren arabera, enpresan aplikatu beharreko hitzarmen kolektiboak finkatzen duena baino soldata baxuago baten truke zerbitzuak emateko konpromisoa hartzen du. El empresario de la empresa PETROMAX, S.A. impone al trabajador la firma de un contrato en el que renuncia expresamente a ser dado de alta en la Seguridad Social; y en el que se compromete, asimismo, a prestar sus servicios por una retribución inferior a la que establece el convenio colectivo de aplicación en la empresa.

Materiala: Nominak eta Gizarte Segurantza

Datu horiekin langileari dagokion hileko soldata kalkulatuko da lehenengo. Con estos datos calcular, en primer lugar, la retribución mensual que corresponde al trabajador.

Materiala: Nominak eta Gizarte Segurantza

HILEKO SOLDATA KALKULATZEA CíLCULO DE LA RETRIBUCIÓN MENSUAL

Materiala: Nominak eta Gizarte Segurantza

Banaketa enpresa guztien artean egingo da, bakoitzak ordaindutako soldataren arabera: La distribución se realizará entre todas las empresas en proporción a las retribuciones abonadas en cada una de ellas:

Materiala: Nominak eta Gizarte Segurantza

x 1.750 euro (soldata) x 1.750 euros (retribución)

Materiala: Nominak eta Gizarte Segurantza

3
soldata > nómina (2 testuinguru)
eu testuak es testuak
Konturako diru-sarrera horren zenbatekoa kenkari gisa aplikatuko da langilearen soldatan. El importe de dicho ingreso a cuenta deberá ser deducido de la cantidad dineraria satisfecha en la nómina del trabajador.

Materiala: Nominak eta Gizarte Segurantza

Sindikatu batean afiliatuta dauden langileen soldatatik sindikatu-kuota deskontatzeko ez da beharrezkoa izango sindikatuaren eta enpresaren artean hitzarmen kolektibo bat egitea, baldin eta halaxe adierazten badute, legegileak berariaz aitortzen duen sindikatuen eskubide bat baita hori. Obsérvese que no se exige el acuerdo de sindicato y empresa en convenio colectivo para que se proceda al descuento de la cuota sindical de la nómina de los trabajadores afiliados aun sindicato y que voluntariamente así­ lo manifiestan, pues es éste un derecho de los sindicatos expresamente reconocido por el legislador.

Materiala: Nominak eta Gizarte Segurantza