kotizazio Bilatu kotizazio testuinguru gehiagotan

1
kotizazio > cotización (16 testuinguru)
eu testuak es testuak
Azken hiruhileko batez besteko kotizazioa Cotización media último trimestre

Materiala: Kontu-ikuskaritza

c. Burtsako kotizazioa? c ¿Cotización bursátil?

Materiala: Kontu-ikuskaritza

Enpresak ez du aseguru-estaldurarik dibisen kotizazioetan izan daitezkeen halako aldaketetarako. La empresa no tiene cobertura de seguros para los cambios (variaciones) que se puedan producir en las cotizaciones de las divisas.

Materiala: Kontu-ikuskaritza

1. kanbioaren kotizazioa 20X0-09-01ean Cotización cambio 1-9-20X0

Materiala: Kontu-ikuskaritza

Kanbio-kotizazioa 20X0-12-31n Cotización cambio al 31-12-20X0

Materiala: Kontu-ikuskaritza

Kanbio-tasen aldaketak direla-eta (monetaren kotizazioa) tresnaren balioa jaisteko aukera Posibilidad de que el valor del instrumento disminuya debido a las variaciones en los tipos de cambio (cotización de la moneda).

Materiala: Kontu-ikuskaritza

a) Kostu historikoa b) Merkatuko balioa edo kotizaziokoa a) El coste histórico b) El valor de mercado o de cotización

Materiala: Kontu-ikuskaritza

Estatuko bonu horien kotizazioa azken hiruhilekoan % 97koa izan zen, eta azken egunekoa % 99koa. Enpresak idazpen hauek egin zituen: La cotización de estos bonos del Estado el último trimestre fue del 97% y la del último día del 99% Realizando la empresa los siguientes asientos

Materiala: Kontu-ikuskaritza

Ekitaldiko azken eguneko kotizazioa Cotización último día del ejercicio

Materiala: Kontu-ikuskaritza

Ekitaldi-itxieran, Beta akzioak % 175ean kotizatzen dira, eta azken hiruhilekoan batez besteko kotizazioa % 182koa izan zen. Al cierre del ejercicio las acciones de Beta cotizan al 175% y durante el último trimestre su cotización media fue del 182%.

Materiala: Kontu-ikuskaritza