osasun-laguntza

1
Osasun-laguntza Vietnamen.
Osasun-laguntza Vietnamen.
osasun-laguntza > asistencia sanitaria (6 testuinguru)
eu testuak es testuak
b) Gaixotasun arruntek, lanekoa ez den istripu batek, haurdunaldiko arriskuek, edoskitze naturaleko arriskuek, amatasunak eta aitatasunak eragindako osasun-laguntza b) Asistencia sanitaria por enfermedad común, accidente no laboral, riesgo durante el embarazo, riesgo durante la lactancia natural, maternidad y paternidad

Materiala: Nominak eta Gizarte Segurantza

Enpresariak nahitaez kotizatu beharko du Gizarte Segurantzan, prestakuntza bat eskaintzeko asmoz kontratatu dituen gazteei eskaini beharreko gizarte-babesaren barruan sartzen diren honako kontzeptuengatik: lan-istripu eta gaixotasun profesionalen kontingentziak, kontingentzia arruntengatiko eta amatasunagatiko osasun-laguntza, arrisku arruntek eta amatasunak eragindako ezintasun iragankorra eta El empresario vendrá obligado a cotizar a la Seguridad Social por las contingencias de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales, asistencia sanitaria por contingencias comunes y maternidad, incapacidad temporal derivada de riesgos comunes y maternidad, y pensiones que integran la protección social dispensada a los jóvenes contratados para la

Materiala: Nominak eta Gizarte Segurantza

Gaixotasun edo istripu baten ondorioz, aldi batez lanerako ezgaitasun-egoeran aurkitzen den eta Gizarte Segurantzaren osasun-laguntza jaso behar duen langilearen egoerari esaten zaio ezintasun iragankorra. Por incapacidad temporal se entiende aquella situación en que se encuentra el trabajador que, por causa de enfermedad o accidente, está imposibilitado con carácter temporal para el trabajo y precisa asistencia sanitaria de la Seguridad Social.

Materiala: Nominak eta Gizarte Segurantza

Kontingentzia hauek estaltzen dituzten prestazioen artean ditugu osasun-laguntza (medikua, sendagaiak eta errehabilitazioa) eta prestazio ekonomikoak (subsidioak, pentsioak eta kalte-ordainak). Estas contingencias están cubiertas con prestaciones tales como la asistencia sanitaria (médica, farmacéutica y rehabilitadora) y prestaciones económicas (subsidios, pensiones e indemnizaciones).

Materiala: Nominak eta Gizarte Segurantza

a) Osasun-laguntza amatasun kasuetan, gaixotasun arrunt edo profesionalen kasuan nahiz istripuetan, lanekoak izan edo ez. a) Asistencia sanitaria en los casos de maternidad, de enfermedad común o profesional y de accidentes, sean o no de trabajo.

Materiala: Nominak eta Gizarte Segurantza

Prestakuntzako langileak jasotzeko eskubidea izan dezakeen Gizarte Segurantzaren prestazio ekonomikoen oinarri arautzailea kalkulatzeko (LI eta GParen kontingentziak, kontingentzia arruntengatiko eta amatasunagatiko osasun-laguntza, arrisku arruntengatiko eta amatasunagatiko ezintasun iragankorra, pentsioak eta Soldatak A efectos de determinar la base reguladora de las prestaciones económicas de la Seguridad Social a las que el trabajador en formación pueda tener derecho (contingencias de AT y EP, asistencia sanitaria por contingencias comunes y maternidad, incapacidad temporal derivada de riesgos comunes y maternidad, pensiones y

Materiala: Nominak eta Gizarte Segurantza