antzinatasun Bilatu antzinatasun testuinguru gehiagotan

1
antzinatasun > antigüedad (9 testuinguru)
eu testuak es testuak
Antzinatasuna 1.500 Antigüedad 1.500

Materiala: Kontu-ikuskaritza

Berdinkatzea aztertzea ez da zehaztasun aritmetikoa lortzea soilik; izan ere, arreta handiz aztertu behar dira partiden antzinatasuna, zenbatekoa eta jatorria. El análisis de la conciliación no trata sólo de obtener la exactitud aritmética, sino que debe examinar con detenimiento aspectos como la antigüedad, el importe y naturaleza de las partidas.

Materiala: Kontu-ikuskaritza

Saldoaren antzinatasuna Antigüedad del saldo

Materiala: Kontu-ikuskaritza

Zuhurtziaren printzipioaren arabera, gomendatzekoa da kontuak balio garbi gauzagarriaren arabera baloratzea, eta inoiz ez zenbateko handiagoko baten arabera. Gauzatze-balioa nominala baino baxuagoa izango dela aurreikusteko kontingentziak daudenean, arriskuaren araberako hornidurak zuzkituko dira, eta saldoen kobratzeko aukera nahiz antzinatasuna egiaztatuko dira. El principio de prudencia aconseja que las cuentas se valoren por su valor neto realizable y nunca por un importe superior, y cuando existan contingencias estimadas que permiten estimar que el valor de realización sea inferior al nominal se dotarán las correspondientes provisiones en función del riesgo, comprobando la cobrabilidad y antigüedad de los saldos.

Materiala: Kontu-ikuskaritza

Saldoaren antzinatasuna (hilabetetan) Antigüedad del saldo (en meses)

Materiala: Kontu-ikuskaritza

Saldo-antzinatasunaren zerrendan oinarrituta, antzinatasunaren ehunekoak aurreko ekitaldiko datuekin konparatu behar dira, eta kredituen arduradunarekin berrikusi behar dira atzeratutako saldoak, ordaindu gabekoak nahiz motel kobratzen ari direnak kobratzeko aukerak. En base al listado de antigüedad de saldo, se debe comparar los porcentajes de antigüedad con los del ejercicio anterior, revisándose con el responsable de créditos las posibilidades para el cobro de los saldos atrasados, los no pagados y los de cobro lento.

Materiala: Kontu-ikuskaritza

Saldoen antzinatasuna zehatz-mehatz frogatzea, baita horri dagokionez lege-aholkulariek duten erantzuna ere. Comprobar la antigüedad de los saldos de forma detallada y la respuesta al respecto de asesores legales.

Materiala: Kontu-ikuskaritza

Kontabilitate sailekoa ez den norbaitek aztertuko du nola kontrolatzen diren zordun-kontuak, aldizka, zordunketaren antzinatasunari eta amaitutako saldoen berreskuragarritasunari dagokionez. Análisis por alguien independiente ajeno al departamento de contabilidad, de la función del control de las cuentas deudoras, sobre la antigüedad de los adeudos y sobre los estudios periódicos de la recuperabilidad de los saldos vencidos.

Materiala: Kontu-ikuskaritza

d) Emandako kredituen saldoen antzinatasuna aztertzea d) Revisar la antigüedad de los saldos de créditos concedidos

Materiala: Kontu-ikuskaritza