tentsio-maila Bilatu tentsio-maila testuinguru gehiagotan

1
tentsio-maila > nivel de tensión (13 testuinguru)
eu testuak es testuak
Sarreretan sortutako zirkuitu batetik abiatuta, tentsio-maila jakin batek korronteak zirkulatzea eragiten du, zirkuitua ixten duen sentsore- edo aginte-elementu batekin, PLCko CPUari aktibatuta dagoen edo ez adierazteko. A partir de un circuito creado en las entradas un nivel de tensión determinado genera circulación de corriente con un elemento sensor o de mando que cierra el circuito para indicar su activación o no a la CPU del PLC

Materiala: Sistemen integrazioa

Aldea barneko elektronikaren diseinua da, PNP konfigurazioaren kontrako tentsio-mailak emateko egina baitago. Era horretan, aktibazioa dagoenean, intentsitateak aurkako noranzkoan zirkulatuko du. La diferencia es que la electrónica interna está diseñada para aportar niveles de tensión opuestos a la configuración PNP, de modo que la intensidad circulará en el otro sentido cuando haya activación.

Materiala: Sistemen integrazioa

Sarrera analogikoko gailuek magnitude hori aldatu eta erresistentzia-maila aldakor eta jarraitu, tentsio-maila edo intentsitate-fluxu bihurtzen dute. Esta magnitud es transformada por dispositivos de entrada analógica en un nivel variable y continuo de resistencia es transformada por dispositivos de entrada analógica en un nivel" target="_blank">es transformada por dispositivos de entrada analógica en un nivel de tensión o un flujo de intensidad

Materiala: Sistemen integrazioa

Adibidez, termopare batek 0 eta 20 mV arteko tentsio-maila eman dezake, baina PLCko sarrera analogikoak onartzen duen tartera egokitu beharko da, 0 eta 10 V artekoa baita. Por ejemplo, puede tenerse un termopar que aporte un nivel de tensión entre 0 y 20 mV, pero habrá que adecuar el rango a entre 0 y 10 V que acepta la entrada analógica del PLC

Materiala: Sistemen integrazioa

Adibidez, argi-igorgailu aldakor batek gailu jakin bat beharko du, irteera analogiko baten tentsio-mailak aldatu eta argi-iturrian egokiak diren tentsio-maila edo potentzia-intentsitate bihurtzen dituena. Por ejemplo, un emisor de luz variable requerirá un dispositivo que transforme los niveles de tensión de una salida analógica a emisor de luz variable requerirá un dispositivo que transforme los niveles de tensión o intensidad de potencia adecuados en la fuente de luz

Materiala: Sistemen integrazioa

Aldi bakoitzean tentsio kantitate handi samarra galtzen bada seinale-kablearen bitartez (esate baterako, kable beltzak 21 V eman ditzake, elikadurako 24 V-en ordez), baliteke elikadura aurrerago jasotzen duen sentsorea ongi ez ibiltzea edo, are baliteke sarrerara konektatutako seinale-kablearen tentsio-maila funtzionatzeko aski ez izatea. Si cada vez, por el cable de señal se pierde una cantidad importante de tensión (el cable negro proporciona, por ejemplo, 21 V en lugar de los 24 V de alimentación , el sensor alimentado aguas abajo puede no funcionar correctamente o incluso el nivel de tensión en el último cable de señal conectado a la entrada puede no proporcionar tensión suficiente para su funcionamiento

Materiala: Sistemen integrazioa

Bigarren kasuan, mezua serie- edo bus-protokolo batera egokitzen duten interfazeak izango dira, seinalea garraiorako molda dezaketenak (tentsio-mailak, etab.). En este segundo caso, serán interfaces que adecuan el mensaje a un protocolo serie o de bus y que pueden acondicionar la señal para el transporte (niveles de tensión etc.).

Materiala: Sistemen integrazioa

Potentzia-sistema elektroniko bat. Korronte alternoko motor baten momentua eta biraketa-abiadura kontrolatzeko erabiltzen da; horretarako, tentsio-maila zirkulatzen duten intentsitateak eta motorrari elikatzeko tentsio-uhinaren maiztasuna aldatzen dira elikaduran Sistema electrónico de potencia para el control del par y de la velocidad rotacional de un motor de corriente alterna manipulando en su alimentación el nivel de tensión las intensidades circulantes y la frecuencia de la onda de tensión de alimentación suministrada al motor

Materiala: Sistemen integrazioa

Irteera-zirkuitua muntatzen bada zeharkako agintearekin (borne-erreleen bateria baten bidez , gogoan eduki behar da bateragarritasuna ia-ia ziurtatuta dagoela; izan ere, errele baten potentzia-kontaktu bakoitza komun bereizi baten modura dabil, kontaktu horiek intentsitate altua onartzen dute (6 A) eta, gainera, ia edozein korronte mota (korronte zuzena edo korronte alternoa) eta tentsio-maila balia daitezke. Hay que recordar que, en caso de montar un circuito de salidas con mando indirecto (empleando una batería de relés borna , la compatibilidad está prácticamente garantizada, pues cada contacto de potencia de relé se constituye como un común independiente, dichos contactos admiten alta intensidad (6 A) y, además, permiten prácticamente cualquier tipo de corriente (CC o CA) y nivel de tensión

Materiala: Sistemen integrazioa

Elikatze-korronte motak eta tentsio-mailek aukera ugari dakartzate. El tipo de corriente de alimentación junto con los niveles de tensión genera muchísimas posibilidades.

Materiala: Sistemen integrazioa

tentsio-maila > nivel de tensión (17 testuinguru)
eu testuak es testuak
Sentsore horietako bakoitzak, atea ala leihoak irekita badaude, tentsio-maila altua ematen du irteeran; itxita badaude, berriz, tentsio-maila baxua emango du. Estos sensores entregan a su salida un nivel de tensión alto si la puerta o la ventana correspondiente están abiertas, en caso contrario el nivel de tensión será bajo.

Materiala: Logika digitala eta mikroprogramagarria

Transistoreak bi egoera izan ditzake: etendura- eta eroapen-egoera. Horregatik, erabat bereizitako 2 tentsio-maila eman ditzake (L eta H edo 0 eta 1). El transistor presenta dos estados, el de corte y el de conducción, por lo que es capaz de entregar 2 niveles de tensión claramente diferenciados (L y H o 0 y 1).

Materiala: Logika digitala eta mikroprogramagarria

VOH eta VOL, ate logikoaren irteerako bat eta zeroaren tentsio-mailak dira, hurrenez hurren. VOH y VOL son los niveles de tensión del uno y el cero respectivamente para la salida de la puerta lógica.

Materiala: Logika digitala eta mikroprogramagarria

Osagai fotosentikorrak dituen matrize bat du; osagai horiek argi-aldaketa txikiak atzemateko eta tentsio-maila desberdinak sortzeko gai dira, jasotzen duten argi-intentsitatearen arabera (zuriuneek argi-kopuru handiagoa islatzen dute). Está compuesto por una matriz de elementos fotosensibles capaces de detectar pequeños cambios de luz y producir distintos niveles de tensión en función de la intensidad de la luz que reciben (los espacios en blanco reflejan más cantidad de luz).

Materiala: Ekipo mikroinformatikoak eta telekomunikabide-terminalak

Tentsio-mailaren eta egoera logikoen arteko lotura hau da: La correspondencia entre los niveles de tensión y estado lógico es:

Materiala: Informatika-ekipoen eta -sistemen arkitektura

Tentsio-maila batek goiko maila (HIGH) eta beste tentsio batek beheko maila (LOW) adieraztea egokiena izan litekeen arren, errealitatean ez da hala gertatzen; izan ere, maila altua, fabrikatzaileak definitutako maximo eta minimo baten arteko edozein tentsio-balio izan daiteke, eta gauza bera gertatzen da beheko mailarekin ere. Aunque lo ideal sería que un nivel de tensión representara el sería que un nivel" target="_blank">sería que un nivel alto (HIGH) y otro sería que un nivel" target="_blank">sería que un nivel de tensión representara el sería que un nivel" target="_blank">sería que un nivel bajo (LOW), en la realidad no sucede así­, ya que un sería que un nivel" target="_blank">sería que un nivel alto puede ser cualquier valor de tensión comprendido entre un máximo y un mí­nimo que especifica el fabricante y lo mismo sucede con el sería que un nivel" target="_blank">sería que un nivel bajo.

Materiala: Informatika-ekipoen eta -sistemen arkitektura

Seinale digitalak egoera batetik bestera aldatuz doazen tentsio-mailak dira (goiko mailatik behekora, eta alderantziz), eta pultsu-trena deritzona osatzen dute. Las señales digitales son niveles de tensión que varían entre los estados alto y bajo, formando lo que se denomina tren de impulso.

Materiala: Informatika-ekipoen eta -sistemen arkitektura

"bat logikoa" adierazten du, eta tentsio-maila altuenari dagokio. Representa el "uno lógico" y corresponde al nivel de tensión más elevado.

Materiala: Informatika-ekipoen eta -sistemen arkitektura

"zero logikoa" adierazten du, eta tentsio-maila baxuenari dagokio. Representa el "cero lógico" y corresponde al nivel de tensión más bajo.

Materiala: Informatika-ekipoen eta -sistemen arkitektura

Tentsio-mailen araberako seinalearen transmisio-sistema klasikoaren bidez, esaterako, sistema transmisoreak seinalearen maila bi balio edo egoeren artean aldatzea eragiten du. Mediante un sistema clásico de transmisión de señal, por niveles de tensión, por ejemplo, el sistema transmisor hace variar los sistema clásico de transmisión de señal, por niveles de señal entre dos valores o estados.

Materiala: SCADA sistemak