orientabide

1
orientabide > orientación (12 testuinguru)
eu testuak es testuak
Dietako gantzen eguneroko beharrek ondorengo orientabideak bete behar dituzte: Las necesidades diarias de las grasas en la dieta deben seguir las siguientes orientaciones:

Materiala: Bizikidetza-unitateei arreta ematea

Lehenengo elkarrizketa horretako helburu nagusia ez da familiari informazioa eta orientabidea ematea; izan ere, bigarren elkarrizketan erabili ahal izango da hori hizketako gai gisa. No se debe tener como objetivo primordial dar información y orientación a la familia en esta primera entrevista, ya que eso podrá utilizarse perfectamente como tema de conversación en una segunda entrevista.

Materiala: Bizikidetza-unitateei arreta ematea

Edozein zentro edo erakundetan, familiekin lan egiten espezializatutako profesionalak prestatuta egon behar du ebaluaketak egiteko eta orientabideak emateko. En todo centro o institución, el profesional especializado en el trabajo con familias deberá estar formado para poder hacer evaluaciones y dar orientaciones.

Materiala: Bizikidetza-unitateei arreta ematea

Bakarkako elkarrizketak diziplina arteko taldeak egiten ditu prozesu terapeutiko guztian zehar; izan ere, alderdi zehatzetan orientabidea eskaintzen du: Las entrevistas individuales, las lleva a cabo todo el equipo interdisciplinar durante todo el proceso terapéutico, ya que permiten la orientación en aspectos concretos:

Materiala: Bizikidetza-unitateei arreta ematea

Zentro bakoitzak bere funtzionamendu-plana izango du, eta han bilduko dira administrazioa kudeatzeko alorra (artxiboa, dokumentazioa...), funtzionamendua (garbiketa, jangelak...) eta beste zerbitzuekiko koordinazioa (sanitarioa, ikastetxea, lanerako informazioa eta orientabidea, lan-munduan sartzea eta etxebizitza eskuratzea); gainera, erabiltzaileek ahalegina egin beharko dute Cada centro tendrá un plan funcional donde se recogerán aspectos de organización administrativa (archivo, documentación...) y funcional (limpieza, comedores...), una coordinación con otros servicios (sanitario, escolar, de orientación e información laboral, de inserción laboral y de acceso a la vivienda) y necesitará también que las personas usuarias colaboren participando en el buen funcionamien

Materiala: Bizikidetza-unitateei arreta ematea

Elkarrekintza eta familia-dinamikako bizikidetza sustatzea, harremanen eta jokabidearen arloko jarraibideen, orientabideen eta arauen bitartez. Fomentar la interacción, la convivencia en la dinámica familiar a través de pautas, orientaciones y normas de tipo relacional y conductual.

Materiala: Bizikidetza-unitateei arreta ematea

Orientabidea, diagnostikoa eta tratamendua emateko zentroak Suspertze-zentroak Arreta emateko zentroak Egoitza-zentroak Autonomia pertsonalerako eta laguntza teknikoa emateko estatuko zentroa Adinekoentzako egoitza Eragin larriak dituztenentzako egoitzak Lanerako ikastegiak Lanean hasi aurreko balio anitzeko tailerrak e Centros de orientación, diagnóstico y tratamiento Centros de recuperación Centros de atención Centros residenciales Centro estatal de autonomía personal y ayudas técnicas (CEAPAT) Residencia de adultos Residencias para los gravemente afectados Centros ocupacionales Talleres polivalentes y ocupacionales prelab

Materiala: Bizikidetza-unitateei arreta ematea

Orientabidea, diagnostikoa eta tratamendua emateko zentroak. Centros de orientación, diagnósticos y tratamiento.

Materiala: Bizikidetza-unitateei arreta ematea

Egiten duten jarduera nagusia orientabide-, diagnostiko-, balorazio- eta segimendu-zerbitzuak ematea da, eta dagokionean, tratamendu anbulatorioko zerbitzuak, urritasun psikikoa, fisikoa edota zentzumenetakoa duten pertsonei. Su actividad principal es la de prestar servicios de orientación, diagnóstico, valoración, seguimiento y, en su caso, tratamiento ambulatorio, a las personas que tengan una disminución psí­quica, fí­sica y/o sensorial.

Materiala: Bizikidetza-unitateei arreta ematea

Lan-arloko txertaketara zuzendutako orientabidea eta segimendua eta, baldintzek hala eskatzen dutenean, prestakuntzako oinarrizko jardueretan laguntzea. La orientación y seguimiento hacia la integración laboral y el apoyo en las actividades de formación básicas cuando las circunstancias lo requieran.

Materiala: Bizikidetza-unitateei arreta ematea