bobina

1
bobina > bobina (4 testuinguru)
eu testuak es testuak
Inguruko arrabol bidezko konformazioa ere deitzen zaio. Toleste-prozesu jarraitua da, eta aurkako arrabolak erabiltzen dira plantxa-bobinak oinarri hartuta profil-sekzio luzeak produzitzeko. También llamado conformado con rodillos de contorno, es un proceso continuo de doblado en el cual se usan rodillos enfrentados para producir secciones largas de perfil a partir de bobinas de plancha.

Materiala: Mekanizazio, konformazio eta muntaia prozesuen gauzatzea

Produkzioa errazteko, metalezko xaflak prentsetan sartzen dira tira edo bobina itxurarekin. Para facilitar la producción, las láminas metálicas se introducen en las prensas en forma de tiras o bobinas.

Materiala: Mekanizazio, konformazio eta muntaia prozesuen gauzatzea

BOBINAK Bobinas:

Materiala: Mekanizazio, konformazio eta muntaia prozesuen gauzatzea

bobinak, plantxak, bobina estuak, tirak, aurreformatutako xaflak eta abar. bobinas, planchas, bobinas estrechas, tiras, láminas preformadas, etc.

Materiala: Mekanizazio, konformazio eta muntaia prozesuen gauzatzea

2
bobina > bobina (7 testuinguru)
eu testuak es testuak
- Intentsitatea zero bada, bobina moztuta egongo da. - Si la intensidad es igual a cero, la bobina estará cortada.

Materiala: Erosotasun- eta segurtasun-sistemak

- Intentsitatea handiagoa bada, bobinan zirkuitulaburra egingo zen. - Si la intensidad es mayor, la bobina estará cortocircuitada.

Materiala: Erosotasun- eta segurtasun-sistemak

erretena, errodamenduak eta estalkien junturak, poleak, balbula-platera, bobina eta enbrage-platera. retén, rodamientos y juntas de las tapas, poleas, plato de válvulas, bobina y plato del embrague.

Materiala: Erosotasun- eta segurtasun-sistemak

Egin ezazu gauza bera enbragearen bobinarekin (2.43 eta 2.44 irudiak). Repite la operación con la bobina del embrague, (figura 2.43 y 2.44).

Materiala: Erosotasun- eta segurtasun-sistemak

Aire girotua aktibatzen denean, seinale elektriko bat bidaltzen da bobinara, eta bobina horrek eremu magnetiko bat sortzen du, eremu horrek arraste-platera polearen kontra erakartzen duenez gero, gorputz bakarra sortzen du, eta, hortaz, motorraren mugimendua konpresorera transmititzen du. Al activar el aire acondicionado, se envía una señal eléctrica a la bobina, y esta crea un campo magnético que atrae el plato de arrastre contra la polea, generando un solo cuerpo y, por tanto, transmitiendo el movimiento del motor al compresor.

Materiala: Erosotasun- eta segurtasun-sistemak

Korronte elektrikoa bobinara bidaltzen ez denean, bobinak ez du eremu magnetikorik sortzen, eta xafla, zumitz berreskuratzailearen indarraren bitartez, poleatik bereizi egiten da eta konpresorea gelditu egiten da. Al dejar de enviar corriente eléctrica a la bobina, esta deja de crear el campo magnético, y la placa, mediante la fuerza del fleje recuperador, se separa de la polea y el compresor se detiene.

Materiala: Erosotasun- eta segurtasun-sistemak

2.15 irudian honako hau ikus dezakegu: bost zilindro dituen aluminiozko gorputzak, pistoiak dituen aginte-platerak, espekadun errotoreak, arrastedun poleak, bobinak, xurgapen-hodiak (SUC) eta deskarga-hodiak (DIS) dituen kulatak eta xaflazko balbula-plakak (plaka hori ireki eta ixten denean, hozgarria xurgatu eta bultzatzen da) osatzen duten konpresore bat. En la figura 2.15 podemos apreciar un compresor formado por un cuerpo de aluminio con cinco cilindros, el plato de mando con los pistones, el rotor de levas, la polea de arrastre, la bobina, la culata con los conductos de aspiración (SUC) y descarga (DIS) y la placa de

Materiala: Erosotasun- eta segurtasun-sistemak

bobina > bobina (21 testuinguru)
eu testuak es testuak
Erreserbako kablea ez dugu bobina moduan instalatu behar; hobe 8 forma emanda edo kanalizazioetan barrena instalatzea. No instalar el cable de reserva en forma de bobina, mejor en forma de 8 o a lo largo de las canalizaciones.

Materiala: Ekipo mikroinformatikoak eta telekomunikabide-terminalak

Beltza, korronte zuzenean elikadura osagarria behar denean. Elektrobalbulen bobinak elikatzeko, esate baterako. Negro, cuando se necesita alimentación extra en corriente continua; por ejemplo, para alimentar bobinas de electroválvulas.

Materiala: SCADA sistemak

Marrazkian irudikatutakoa SPC11 kontrolatzailea da. AS-i konexioa duten Festo ardatz pneumatikoen kontrol proportzionala ahalbidetzen du. Kable horiak elektronika elikatu eta terminaleko datuak transmititzen ditu. Kable beltzak, berriz, elektrobalbularen bobina elikatzen du. En el dibujo está representado un controlador SPC11, que permite el control proporcional de ejes neumáticos, de Festo, con conexión AS-i. El cable amarillo alimenta la electrónica y transmite los datos del Terminal, mientras que el cable negro se hace servir para la alimentación de la bobina de la electroválvula.

Materiala: SCADA sistemak

BOBINAK BOBINAS

Materiala: SCADA sistemak

Bobina deflektore bat neurtu nahi den seinaleak kontrolatzen du (ardatz bertikala, Y), eta bestea, berriz, denbora-oinarriak edo X ardatzak. Una bobina deflectora está controlada por la señal que se quiere medir (eje vertical, Y), y la otra bobina está controlada por la llamada base de tiempos o eje X.

Materiala: SCADA sistemak

Katodoaren irteeran elektroi-sorta bi planotan (bertikala eta horizontala) desbideratzen duten bi bobina kokatzen dira. Justo a la salida del cátodo se colocan dos bobinas que tienen la función de desviar el haz de electrones en dos planos: vertical y horizontal.

Materiala: SCADA sistemak

Lanparek alde batean fasea eta bestean neutroa jasotzen dutenez, piztu egiten dira. Hori gertatzearekin bat, bobinak pistoi pneumatikoa erakartzean, pistoiaren ganbara airez bete egin da. Pistoiari pisu estra eman zaionez grabitateagatik jaisteko joera izango du. Pistoiko ganbarako aire kanporatzea torlojo baten bidez erregula daitekeenez pistoiak jaisteko behar duen denbora zehazten du erregulazio horrek eta ondorioz Como las lámparas reciben fase en un borne y neutro en el otro, se encienden. A la vez que todo esto sucede, cuando la bobina atrajo el pistón neumático, en la cámara del pistón se llenó de aire. Como al pistón se le ha dotado de un peso extra, por !a acción de la gravedad tenderá a bajar. Al poder ser la expulsión del aire de la cámara del pistón, regulada, mediante un

Materiala: Elektrizitateko oinarrizko kontzeptuak. Ikastaroa

Telerruptorean, bada, "boligrafo-puntaren" mugimendua kontaktu elektrikoa zabaldu edo ixteko baliatzen da; hau da, bobinak tentsio-pultsua jasotzean ukigailuaren egoera aldatzen da. Pues bien, en el telerruptor, el movimiento de la "punta del bolí­grafo" se aprovecha para abrir o cerrar el contacto eléctrico; es decir, cuando recibe un pulso de tensión la bobina, el contacto cambia de estado.

Materiala: Elektrizitateko oinarrizko kontzeptuak. Ikastaroa

Merkatuan, eta ezaugarri elektrikoei dagokionean, irizpide biren arabera sailkatzen dira: bobinaren funtzionamendu-tentsioa eta ukipen elektrikoaren intentsitate maximoa. En el mercado, y en cuanto a sus caracterí­sticas eléctricas, se clasifican por dos criterios: la tensión de funcionamiento de la bobina y la intensidad máxima del contacto eléctrico.

Materiala: Elektrizitateko oinarrizko kontzeptuak. Ikastaroa

Bestalde fasea merkuriozko anpoila zeharkatuz bobinara iristen dela ikus daiteke. Por otro lado, también se puede observar que la fase le llega a la bobina, a través de la ampolla de mercurio.

Materiala: Elektrizitateko oinarrizko kontzeptuak. Ikastaroa

bobina > bobina (5 testuinguru)
eu testuak es testuak
Makinak akoplatu gabe eduki behar ditu interferentziak eragiten dituzten elementu guztiak (erreleen bobinak, kontaktoreak, motorrak eta abar). La máquina debe tener desacoplados todos los elementos que generan interferencias (bobinas de los relés, contactores, motores, etc.).

Materiala: CNC 8070 - Programaziorako eskuliburua

Pultsu magnetikoko konformazio ere deitzen zaio. Prozesu horretan, bobina batek piezan induzitutako eremu elektromagnetiko baten indar mekanikoaren ondorioz deformatzen da txapa. También llamado conformado de pulso magnético, es un proceso en el cual la chapa se deforma por la fuerza mecánica de un campo electromagnético inducido en la pieza por una bobina.

Materiala: Mekanizazio, konformazio eta muntaia prozesuen gauzatzea

Bobina kondentsadore batek elikatzen du. Bobina horrek eremu magnetiko bat sortzen du, eta eremu horrek Eddy korronteak sortzen ditu piezan bere eremu magnetiko berarekin. La bobina, alimentada por un condensador, genera un campo magnético que origina corrientes de Eddy en la pieza con su propio campo magnético.

Materiala: Mekanizazio, konformazio eta muntaia prozesuen gauzatzea

Motorra abian jartzean, motorraren portaerarako garrantzi handia du bobinen konexio motak. Adquiere gran importancia para el comportamiento del motor durante el arranque el tipo de conexión de las bobinas.

Materiala: Mekanizazio, konformazio eta muntaia prozesuen gauzatzea

txapa magnetikozko bloke batek osatzen duen esparru zilindrikoa da; txapa horiek burdinurtuzko edo aleazio arinezko euskarri baten (karkasa) gainean daude, eta artekak dituzte bobinak kokatzeko. es un recinto cilí­ndrico formado por un bloque de chapas magnéticas, las cuales descansan en un soporte de fundición o aleación ligera (carcasa) y están provistas de ranuras para alojar las bobinas.

Materiala: Mekanizazio, konformazio eta muntaia prozesuen gauzatzea