korronte elektriko

1
Zirkuitu elektriko sinple bat
Zirkuitu elektriko sinple bat
korronte elektriko > corriente eléctrica (15 testuinguru)
eu testuak es testuak
Korronte elektrikoa Corriente eléctrica

Materiala: Segurtasuna ibilgailuen mantentze-lanetan

Korronte elektriko horrek behera egiten du, errekuntzako produktuak direla eta, ioien mugikortasuna aldatzen denean. Esta corriente eléctrica decrece al variar la movilidad de los iones debido a la procedencia de productos de la combustión.

Materiala: Segurtasuna ibilgailuen mantentze-lanetan

Korronte elektrikoa bobinara bidaltzen ez denean, bobinak ez du eremu magnetikorik sortzen, eta xafla, zumitz berreskuratzailearen indarraren bitartez, poleatik bereizi egiten da eta konpresorea gelditu egiten da. Al dejar de enviar corriente eléctrica a la bobina, esta deja de crear el campo magnético, y la placa, mediante la fuerza del fleje recuperador, se separa de la polea y el compresor se detiene.

Materiala: Erosotasun- eta segurtasun-sistemak

Adibidez, pertsona bat tentsio elektrikopean badago, eta beste norbait laguntzen saiatzen bada, hari helduz edo ukituz, azken horrek biktimari itsatsita gelditzeko arriskua izango du, korronte elektrikoa beragandik igarotzen denean, eta ondorioz, bi biktima izango ditugu baten ordez. Por ejemplo, si una persona está bajo tensión eléctrica y otra persona la intenta socorrer cogiéndola o tocándola, esta corre el riesgo de quedar pegado a la ví­ctima al pasar la corriente eléctrica por él, y el resultado será que haya dos accidentados en lugar de uno.

Materiala: Segurtasuna ibilgailuen mantentze-lanetan

Detektagailu hori oxigenoak eta nitrogenoak iturburu erradiaktibo baten aurrean izaten duten ionizazioan datza (13.9. irudia). Oxigenoa plaketako batean metatzen da eta nitrogenoa bestean, korronte elektrikoa eraginez. Este detector se basa en la ionización del oxí­geno y del nitrógeno en presencia de una fuente radiactiva (figura 13.9). El oxí­geno se acumula en una de las placas y el nitrógeno en la otra dando lugar a una corriente eléctrica.

Materiala: Segurtasuna ibilgailuen mantentze-lanetan

C Bihotza partzialki paralizatzea, korronte elektrikoa bertatik igaro delako. C La paralización parcial del corazón debido al paso de una corriente eléctrica.

Materiala: Segurtasuna ibilgailuen mantentze-lanetan

Korronte elektrikoa ibil dadin, ibilbide bat eduki behar du; hau da, bide bati jarraitu behar dio eta, bide hori ezinbesteko organo batetik igarotzen bada, heriotza eragin dezake. Para que la corriente eléctrica circule tiene que tener una trayectoria; es decir, tiene que seguir un camino; si ese camino pasa por algún órgano vital, puede causar la muerte.

Materiala: Segurtasuna ibilgailuen mantentze-lanetan

Erresistentzia txikia izango balitz eta, beraz, korronte elektrikoa igarotzea arriskutsua, babes kolektiborako neurriak hartu beharko lirateke. Si la resistencia fuese pequeña y, por tanto, el paso de la corriente eléctrica peligrosa, se deberá recurrir a medidas de protección colectiva.

Materiala: Segurtasuna ibilgailuen mantentze-lanetan

12.1. irudian ikus dezakegunez, intentsitatea zenbat eta handiagoa izan, orduan eta handiagoa izango da giza gorputzetik korronte elektrikoa igarotzearen ondorioak jasateko arriskua. En la figura 12.1. podemos observar que, a mayor intensidad, el riesgo de sufrir las consecuencias del paso de la corriente eléctrica por el cuerpo humano aumenta.

Materiala: Segurtasuna ibilgailuen mantentze-lanetan

Korronte elektrikoekin lan egiten dugunean, arriskuen sorburuak dira korrontearen intentsitatea, tentsioa, erresistentzia, korronte mota, korrontearen ibilbidea, haren eraginpean egondako denbora eta erreakzionatzeko ahalmena. Cuando se trabaja con corrientes eléctricas, los riesgos proceden de la intensidad de la corriente, el voltaje, la resistencia, el tipo de corriente, la trayectoria de la corriente, el tiempo de exposición y la capacidad de reacción.

Materiala: Segurtasuna ibilgailuen mantentze-lanetan

korronte elektriko > corriente eléctrica (6 testuinguru)
eu testuak es testuak
Korronte elektrikoa garraiatzeko kobrea erabiltzen da gehien, bere ezaugarriengatik eta prezioagatik. El que más se usa para transportar la corriente eléctrica por sus caracterí­sticas y precio es el cobre.

Materiala: Elektrizitateko oinarrizko kontzeptuak. Ikastaroa

Material guztiek egiten diote kontra, lehen esan bezala, gutxi-asko, korronte elektrikoa pasatzeari. Hemos dicho que todos los materiales se oponen (mucho ó poco) al paso de la corriente eléctrica.

Materiala: Elektrizitateko oinarrizko kontzeptuak. Ikastaroa

Korronte elektrikoa. Corriente eléctrica.

Materiala: Elektrizitateko oinarrizko kontzeptuak. Ikastaroa

Elektroi horiek mugitzen direnean, korronte elektrikoa dagoela esaten dugu. Cuando estos electrones se mueven decimos que existe corriente eléctrica.

Materiala: Elektrizitateko oinarrizko kontzeptuak. Ikastaroa

1960an aurkitu zen haren ezaugarri nagusia: kristal likidoaren egoera aldatu egiten da korronte elektriko batek estimulatzen badu. En 1960, se descubrió su principal propiedad, la de que su estado cambia al estimularlos una corriente eléctrica.

Materiala: Ekipo mikroinformatikoak eta telekomunikabide-terminalak

Korronte elektrikoa aplikatzeari utziko bagenio, argiak, zeinak hasierako egoeran LCD elementuarekiko angelu zuzena osatzen duen, ezingo luke polarizatutako iragazkia zeharkatu, eta erabiltzaileak ez luke ikusiko. Si la corriente eléctrica dejara de aplicarse, la luz que en su estado inicial forma un ángulo recto con respecto al elemento LCD, sería incapaz de atravesar el filtro polarizado y no sería visible por el usuario.

Materiala: Ekipo mikroinformatikoak eta telekomunikabide-terminalak

korronte elektriko > corriente eléctrica (2 testuinguru)
eu testuak es testuak
Lotura horren arabera, eroale batean dagoen korronte elektrikoa zuzenki proportzionala da intentsitateari dagokionez, eta alderantziz proportzionala erresistentziari dagokionez; bestela esateko: Esta relación expresa que la corriente eléctrica que fluye por un conductor es directamente proporcional al voltaje e inversamente proporcional a la resistencia esto es

Materiala: Ostalaritza

Ekipo elektriko guztiek adierazten dute zenbateko tentsioa izan behar duen konektatuko den korronte elektrikoak. Todos los equipos eléctricos indican el voltaje que ha de tener la corriente eléctrica a la que se conecten.

Materiala: Ostalaritza