tabla de verdad Bilatu tabla de verdad testuinguru gehiagotan

1
egia-taula > tabla de verdad (51 testuinguru)
eu testuak es testuak
Funtzio logiko baten adibidea, egia-taularen ate logikoen etakontaktu-diagramaren bitartez irudikatuta91 Ejemplo de función lógica expresada con tabla de verdad,puertas lógicas y diagrama de contactos91

Materiala: Sistemen integrazioa

Funtzio logikoa lortzea egia-taulatik abiatuta, zeroen bidez97 Obtención de la función lógica a partir de la tabla de verdad por ceros97

Materiala: Sistemen integrazioa

3Problema logiko konbinazionalak ebaztea, eta funtzio logikoa teknika hauen bidez lortzea: egia-taula eta sinplifikatzea Booleren aljebraren bitartez, Karnaughen taulak eta automatismoaren ekuazioa edo funtzioa lortzea eta horren irudikapena ate logikoetan. 3Resolver problemas lógicos combinacionales, obteniendo su función lógica por distintas técnicas tabla de verdad y simplificación por álgebra de Boole, función lógica por distintas técnicas tabla" target="_blank">función lógica por distintas técnicas tablas de Karnaugh y obtención de la ecuación o función del automatismo y su representación en puertas lógicas.

Materiala: Sistemen integrazioa

Egia-taulan irudikatzen dira sarrerako aldagaien konbinazio posible guztiak eta dagokion irteerako aldagaiaren emaitza La tabla de verdad representa todas las posibles combinaciones de las variables de entrada y el resultado correspondiente en la variable de salida relacionada

Materiala: Sistemen integrazioa

Problema baten funtzio logikoa lortzea egia-taulatik abiatuta Obtención de la función lógica de un problema a partir de la tabla de verdad

Materiala: Sistemen integrazioa

Funtzio hori zenbait eratan adieraz daitekeela ikusiko dugu: adierazpen matematikoa, egia-taula ate logikoen diagrama eta kontaktu-diagrama Se estudiará cómo esta función puede expresarse de diversas formas (expresión matemática, tabla de verdad y diagramas de puertas lógicas y contactos .

Materiala: Sistemen integrazioa

Irteera bat baino gehiago egon daitezke, eta bakoitzerako egia-taula bat egongo da. Puede haber más de una salida y, para cada una de ellas, existirá una tabla de verdad.

Materiala: Sistemen integrazioa

Aipatzekoa da zenbat eta sarrerako aldagai gehiago egon orduan eta egia-taula handiagoa izango dela, konbinazio posible gehiago egongo baitira. Es interesante indicar que la tabla de verdad será más grande cuanto mayor sea el número de variables de entrada implicadas, pues ello generará más combinaciones posibles.

Materiala: Sistemen integrazioa

Esate baterako, eman dezagun sarrerako lau aldagai logiko daudela problema batean (A, B, C eta D). Egia-taula egin nahi bada, sarrerako konbinazio posibleen ezkerreko zatia ezkerreko lau zutabeak izango dira. Por ejemplo, para confeccionar una tabla de verdad para un problema con cuatro variables lógicas de entrada A, B, C y D, la porción izquierda de la tabla de posibles combinaciones de entrada serían las cuatro columnas de la izquierda.

Materiala: Sistemen integrazioa

Egia-taulan dena argi eta era uniformean ikuste aldera sarrerako konbinazioen multzoa behean bezala osatu behar da, bitek bat egingo balute zenbaki bitarrak eraikitzen diren ordena berean. Para mayor claridad y uniformidad en la elaboración de la tabla de verdad, debe construirse el conjunto de combinaciones de entradas como se muestra, por el mismo orden en el que se construyen los números binarios si se unieran los bits

Materiala: Sistemen integrazioa

egia-taula > tabla de verdad (109 testuinguru)
eu testuak es testuak
1. igoera-saihetsa gertatzen denean (t=1us), Flip-Flopek egia-taularen arabera erantzuten dute, hau da: Cuando se produce el flanco de subida 1 (t = 1us), los Flip-Flops responden acorde con la tabla de verdad, es decir:

Materiala: Logika digitala eta mikroprogramagarria

Taula honetan, jaitsiera-saihetsak desarratutako T biegonkorraren egia-taula eta dagokion sinbolo logikoa ageri dira: En la tabla siguiente se muestra la tabla de verdad del biestable T disparado por flanco de bajada y su sí­mbolo lógico.

Materiala: Logika digitala eta mikroprogramagarria

Egia-taulan oinarrituta, hau lortzen da: A partir de la tabla de verdad se tiene que:

Materiala: Logika digitala eta mikroprogramagarria

Esakunea edo berezitasunak oinarritzat hartuta, egia-taula osatzea. A partir del enunciado o especificaciones, construir a tabla de verdad.

Materiala: Logika digitala eta mikroprogramagarria

Egia-taula oinarritzat hartuta, funtzioaren adierazpen kanonikoa osatzea. A partir de la tabla de verdad, obtener una expresión canónica de la función.

Materiala: Logika digitala eta mikroprogramagarria

Hau da egia-taula, eta bertan oinarrituta mintermak (1ak) edo maxtermak (0ak) eskuratu daitezke: La tabla de verdad es la siguiente, a partir de la que se pueden obtener los minterms (los 1"s) o los maxterms (los 0"s):

Materiala: Logika digitala eta mikroprogramagarria

Egia-taulan oinarrituta: A partir de la tabla de verdad:

Materiala: Logika digitala eta mikroprogramagarria

Egia-taula egiteko: Obtención de la tabla de verdad:

Materiala: Logika digitala eta mikroprogramagarria

Hala ere, funtzioaren egia-taula bat egin daiteke, epaimahaiaren boto posible guztiak eta kasu bakoitzeko funtzioaren balioa (emandako botoa) zehaztuz. Sin embargo, sí­ es posible hacer una tabla de verdad para la función, planteando todos los casos posibles de votos del jurado, y el valor de la función (fallo emitido) para cada uno de los casos.

Materiala: Logika digitala eta mikroprogramagarria

Ondoko taulan funtzio elementalak ageri dira. Parentesi artean ingelesezko izena ageri da, baita funtzio bakoitzaren funtzionamendua zehazten duen egia-taula ere. En la tabla siguiente se muestran las funciones elementales, su nombre en inglés entre paréntesis y la tabla de verdad que define su funcionamiento.

Materiala: Logika digitala eta mikroprogramagarria