ate logiko Bilatu ate logiko testuinguru gehiagotan

1
ate logiko > puerta lógica (33 testuinguru)
eu testuak es testuak
Ate logikoen diagrametan eta kontaktu-diagrametan irudikatzea82 Representación con diagramas de puertas lógicas y de contactos82

Materiala: Sistemen integrazioa

Funtzio logiko begia-taularen aten adibidea, egia-taularen ate logikoen etakontaktu-diagramaren bitartez irudikatuta91 Ejemplo de función lógica expresada con tabla de verdad,puertas lógicas y diagrama de contactos91

Materiala: Sistemen integrazioa

3Booleren aljebra ezagutzea: aldagaiak adierazpenak, eragiketak eta irudikapena ate logikoetan eta kontaktu elektrikoen diagraman. 3Conocer el álgebra de Boole: variables, expresiones, sus operaciones y su representación en puertas lógicas y diagrama de contactos eléctricos.

Materiala: Sistemen integrazioa

3Problema logiko konbinazionalak ebaztea, eta funtzio logikoa teknika hauen bidez lortzea: egia-taula eta sinplifikatzea Booleren aljebraren bitartez, Karnaughen taulak eta automatismoaren ekuazioa edo funtzioa lortzea eta horren irudikapena ate logikoetan. 3Resolver problemas lógicos combinacionales, obteniendo su función lógica por distintas técnicas tabla de verdad y simplificación por álgebra de Boole, tablas de Karnaugh y obtención de la ecuación o función del automatismo y su representación en puertas lógicas.

Materiala: Sistemen integrazioa

Ate logikoen diagrama Diagrama de puertas lógicas

Materiala: Sistemen integrazioa

Ate logikoak irudikatzeko sinboloak Símbolos de representación de puertas lógicas

Materiala: Sistemen integrazioa

Booleren aljebrari jarraikiz aldagai boolearren multzo batekin (sarrerak egiten diren eragiketa logikoen emaitzaren (irteera adierazpen matematikoa. Zehazki, prozesu bat aldagai bitarrekin irudikatzen da, eta ate logikoen diagramarekin eta kontaktu-diagramarekin ere adieraz daiteke. Expresión matemática del resultado (salida de operaciones lógicas según el álgebra de Boole sobre un conjunto de variables booleanas (entradas , que es la representación de un proceso con variables binarias y que también puede representarse con diagramas de puertas lógicas y de contactos

Materiala: Sistemen integrazioa

Funtzio hori zenbait eratan adieraz daitekeela ikusiko dugu: adierazpen megia-taula atematikoa, egia-taula ate logikoen diagrama eta kontaktu-diagrama Se estudiará cómo esta función puede expresarse de diversas formas (expresión matemática, tabla de verdad y diagramas de puertas lógicas y contactos .

Materiala: Sistemen integrazioa

Ate logikoen diagramen eta kontaktu-diagramen bidez irudikatzea Representación con diagramas de puertas lógicas y de contactos

Materiala: Sistemen integrazioa

Ate logikoak Puertas lógicas

Materiala: Sistemen integrazioa

ate logiko > puerta lógica (81 testuinguru)
eu testuak es testuak
Ate logikoak Puertas lógicas

Materiala: Elektronika digitaleko praktika gidatuakElektronika digitaleko praktika gidatuak

Behatu ate logiko baten ZIa (74HC04a, adibidez), eta bilatu haren informazio teknikoa dagokion datasheet-ean. Observar el circuito integrado de una puerta lógica, por ejemplo el 74HC04 y buscar su información técnica en el datasheet correspondiente.

Materiala: Elektronika digitaleko praktika gidatuak

Ate logiko bakar batek izan ditzake ikur normalizatu bat baino gehiago? ¿Una misma puerta lógica puede tener más de un sí­mbolo normalizado?

Materiala: Elektronika digitaleko praktika gidatuak

Badago erlaziorik ZI bpin kopuruaren, aten pin kopuruaren, ate bakoitzaren sarrera kopuruaren eta pin kopuruaren, ate" target="_blank">pin kopuruaren, ate logikoen kopuruaren artean? ¿Existe alguna relación entre el nº de pines de un CI, el nº de entradas de cada puerta y el nº de puertas lógicas que contiene?

Materiala: Elektronika digitaleko praktika gidatuak

Zirkuituarekin egindako multibibragailu monoegonkorren eskemak bilatu (operazionalekin, ate logikoekin, 555 Timer-aren moduko zirkuitu espezifikoekin eta abar), Buscar esquemas de multivibradores monoestables realizados con CI (con operacionales, con puertas lógicas, con CI especí­ficos como el Timer 555, etc.)

Materiala: Elektronika analogikoko praktika gidatuak

Zirkuitu integratuarekin egindako multibibragailu biegonkorren eskemak bilatu (operazionalekin, ate logikoekin, 555 Timer-aren moduko zirkuitu integratu espezifikoekin eta abar). Buscar esquemas de multivibradores biestables realizados con CI (con operacionales, con puertas lógicas, con CI especí­ficos como el Timer 555, etc.).

Materiala: Elektronika analogikoko praktika gidatuak

Ate logikoak eta funtzioak Puertas lógicas y funciones

Materiala: Elektronika digitaleko praktika gidatuak

DIG-801: ate logikoak eta funtzioak DIG-801: Puertas lógicas y funciones

Materiala: Elektronika digitaleko praktika gidatuak

Irudian, ate logikoen txartela ikus dezakegu, funtzio logiko bat inplementatua duena ( L1 = A & /B). En la figura se puede observar la tarjeta de puertas lógicas con una función lógica implementada en la misma ( L1 = A & /B).

Materiala: Elektronika digitaleko praktika gidatuak

Oinarrizko ate logikoak aztertzeko prestatuta dago ate logikoen eta funtzioen txartela , eta, gainera, aukera ematen du erabiltzaileak nahi dituen funtzio logikoak muntatzeko. La tarjeta de puertas lógicas y funciones está preparada para realizar el estudio de las puertas lógicas básicas además de permitir realizar el montaje de funciones lógicas definidas por el usuario.

Materiala: Elektronika digitaleko praktika gidatuak