deskodetzaile

1
deskodetzaile > decodificador (70 testuinguru)
eu testuak es testuak
Diseina ezazu bi zifrako zenbaki hamartarrak bi pantailatan bistaratzeko aukera ematen duen zirkuitu bat, deskodetzaile bakar bat erabiliz, hots, BCDtik zazpi segmenturako deskodetzaile bat erabiliz. Diseñar un circuito que permita visualizar en 2 displays números decimales de dos cifras utilizando un único decodificador BCD a 7 segmentos.

Materiala: Elektronika digitaleko praktika gidatuak

74HC4511 zirkuitu integratua (BCDtik zazpi segmenturako deskodetzailea). Circuito integrado 74HC4511 (Decodificador BCD a 7 segmentos).

Materiala: Elektronika digitaleko praktika gidatuak

74LS47 zirkuitu integratua (BCDtik zazpi segmenturako deskodetzailea). Circuito integrado 74LS47 (Decodificador BCD a 7 segmentos).

Materiala: Elektronika digitaleko praktika gidatuak

BCDtik hamartarrerako deskodetzailea (74HC42), irteeretan LED diodoak dituena, BCD kodetik hamartarrerako bihurketa aztertzeko. Decodificador BDC a decimal (74HC42) con diodos LED en las salidas para estudiar la conversión de código BCD a decimal.

Materiala: Elektronika digitaleko praktika gidatuak

Irteerak BCDtik zazpi segmenturako deskodetzaile batera konekta daitezke, emaitza pantaila batean bistara dezan? ¿Se podrían conectar las salidas a un decodificador BCD a 7 segmentos para visualizar el resultado en un display?

Materiala: Elektronika digitaleko praktika gidatuak

Batutzailearen irteerako bitak deskodetzailearen sarreretara konektatuko lirateke, haien pisuak errespetatuz, eta kontuan izanda 9 balio hamartarrerainoko emaitzak bakarrik bistaratuko liratekeela. Se conectarían los bits de salida del sumador a las entradas del decodificador, respectando sus pesos, y teniendo en cuenta que sólo se visualizarán los resultados que no superen el valor decimal 9.

Materiala: Elektronika digitaleko praktika gidatuak

Eraman biegonkorren irteerak BCDtik zazpi segmenturako deskodetzailera, pisuak errespetatuz, zirkuituaren erantzuna ikusteko pantailan. Llevar las salidas de los biestables el decodificador BCD a 7 segmentos, respectando los pesos, para observar en el display la respuesta del circuito.

Materiala: Elektronika digitaleko praktika gidatuak

Ez ahaztu deskodetzaile horrekin 0tik 9rako digitu hamartarrak bakarrik bistara daitezkeela. No olvidar que el decodificador permite visualizar únicamente los dí­gitos decimales del 0 al 9.

Materiala: Elektronika digitaleko praktika gidatuak

BCD/bitar eta bitar/hamartar bihurgailuak (deskodetzaileak). Convertidores BCD a decimal e binario a decimal (decodificadores).

Materiala: Logika digitala eta mikroprogramagarria

74139 zirkuitu integratuak 2tik 4 linearako bi deskodetzaile inplementatzen ditu; biek gaitze-sarrera independenteak dituzte, eta behe-mailan dira aktiboak. El circuito integrado 74139, implementa dos decodificadores de 2 a 4 lí­neas con entradas de habilitación independientes, activas a nivel bajo.

Materiala: Logika digitala eta mikroprogramagarria