helbide-bus

1
helbide-bus > bus de direcciones (59 testuinguru)
eu testuak es testuak
UART bakoitzak helbide-busaren hiru linea ditu (A0, A1, A2). Hiru linea horiekin zortzi erregistro bakarrik helbideratu daitezke, baina UARTa gai da 12 erregistro erabiltzeko idazketa- edo irakurketa-agindua den kontuan hartuta eta DLAB izeneko barne bitak duen balioaren arabera. Cada UART dispone de tres lí­neas del bus de direcciones (A0, A1, A2). Con estas tres lí­neas sólo es posible direccionar en principio ocho registros, sin embargo la UART en función de si se trata de una orden de escritura o lectura y en función del valor de un bit interno denominado bit DLAB es capaz de

Materiala: Industria komunikazioak

Bit 2 helbide-busa. Bus de direcciones Bit 2.

Materiala: Industria komunikazioak

Irudikatu 32 biteko mikro baten memoria helbideragarriaren mapa helbide-busean; egin gauza bera 20 biteko mikro batekin. Representar el mapa de la memoria direccionable de un micro que tenga 32 bits en el bus de direcciones y otro que tenga 20 bits.

Materiala: Industria komunikazioak

PIC-a atakekin lotua dago alde batetik IRQ etendura-lerroen bidez, eta beste aldetik, berriz, mikrora lotzen da kontrol-busaren, datu-busaren eta helbide-busaren zenbait lerroren bidez (W/R, INT, INTA, CS lerroak). El PIC se conecta por un lado a los distintos puertos mediante las lí­neas de interrupción IRQ y por el otro al micro a través del bus de control (lí­neas W/R, INT, INTA, CS), el bus de datos y algunas lí­neas del bus de direcciones.

Materiala: Industria komunikazioak

Mikroak jarraibide hori exekutatzen duenean, helbide-busean jartzen du S/I atakaren helbidea, A erregistroa datu-busean uzten du, IO/M aktibatzen du ataketarako sarrera adierazteko, eta WR aktibatzen du idazketa-instrukzioa emateko. Cuando el micro ejecuta esta instrucción, pone en el bus de direcciones la dirección del puerto de E/S, deposita el registro A en el micro ejecuta esta instrucción, pone en el bus" target="_blank">micro ejecuta esta instrucción, pone en el bus de datos, activa IO/M para indicar acceso a puertos y activa WR para dar la orden de escritura.

Materiala: Industria komunikazioak

Esate baterako, S/I isolatuarekin funtzionatzen duen 80386an helbide-busaren 16 lerro erabiltzen dira (A0-A15), eta, horrenbestez, gehienezko S/I helbide-kopurua 64 K da, S/I 0x0000 helbidetik 0xFFFF helbidera. Por ejemplo, en el 80386 funcionando con E/S aislada se utilizan 16 lí­neas del bus de direcciones (A0-A15), por tanto, el número máximo de direcciones de E/S es de 64 K direcciones desde la dirección de E/S 0x0000 hasta 0xFFFF.

Materiala: Industria komunikazioak

Jatorrizko PCaren oinarria INTEL 8088 zen, n=8 biteko mikroa alegia, eta erlojuaren abiadura, berriz, 4 MHz; aipatu mikroak m=20 lerro zituen helbide-busean, eta, horren bidez, 220 = 1.048.576 = 1.024 K = 1 M memoria-posizio helbidera zitzakeen; kontuan hartuta memoria-posizio bakoitza 8 bitekoa (1 byte) dela, 1 mb helbidera ditzakeela esa El PC original se basaba en un INTEL 8088, éste era un micro de n=8 bits, cuya velocidad del reloj era de 4 MHz, este micro tenía m=20 lí­neas en el bus de direcciones, con las que podía direccionar 220 = 1.048.576 = 1.024 K = 1 M posiciones de memoria, como cada posición de memoria es de 8

Materiala: Industria komunikazioak

Mikro batek izan dezakeen edo helbidera dezakeen memoria-gaitasuna helbide-busaren (m) tamainak erabakitzen du: La capacidad de memoria a la que puede acceder o direccionar un micro la determina el tamaño del bus de direcciones (m):

Materiala: Industria komunikazioak

Adibidez, helbide-busean 16 bit dituen sistema batean gehienezko memoria-gaitasun helbideragarria hau izango litzateke: Por ejemplo, en un sistema que tuviese 16 bits en el bus de direcciones la máxima capacidad de memoria direccionable sería:

Materiala: Industria komunikazioak

Memoria-helbidea helbide-busean jartzen du. Coloca la dirección de memoria a la que desea acceder en el bus de direcciones.

Materiala: Industria komunikazioak