segurtasun-sare

1
segurtasun-sare > red de seguridad (44 testuinguru)
eu testuak es testuak
egitura euslean erabilera bertikalerako finkatzen den segurtasun-sarea. Red de Seguridad sujeta a una estructura soporte para su utilización vertical.

Materiala: Segurtasun praktikoa eraikuntza-obretan

segurtasun-sareen U sistema instalatzeari buruzko 7. puntuan, honela dio: En el punto 7: Instalación del Sistema U de redes de seguridad, dice:

Materiala: Segurtasun praktikoa eraikuntza-obretan

"Segurtasun-sareen U sistemak instalatzeko, ikus UNE EN 13374 araua. "Para la instalación de los sistemas U de redes de seguridad véase la Norma UNE EN 13374.

Materiala: Segurtasun praktikoa eraikuntza-obretan

Arau horrek segurtasun-sarea "bitarteko babes" gisa erabiltzea ahalbidetzen du; hau da, goiko barandaren eta lan-gainazalaren arteko tartea babesteko. Permite utilizar la red de seguridad como "protección intermedia", es decir, como barrera de protección formada entre la barandilla superior y la superficie de trabajo.

Materiala: Segurtasun praktikoa eraikuntza-obretan

Beraz, U sistema segurtasun-sare baten eta babes-baranda baten batura dela esan genezake. Por todo lo anterior, podríamos decir que el Sistema U es una combinación entre una red de seguridad y barandilla de protección.

Materiala: Segurtasun praktikoa eraikuntza-obretan

Ondorioz, U sistemaren eta ertzak babesteko aldi baterako sistemen saiakuntza-baldintzak desberdinak izan arren, U sistema aztertzeko ezinbestekoa da UNE EN 13374 araua ezagutzea. Segurtasun-sareei buruzko UNE EN 1263-1 arauaz gain, barandei buruzko arau hori ere bete beharko da. Por consiguiente, aunque los requisitos de ensayo del Sistema U y de los Sistemas Provisionales de Protección de Borde son diferentes, para poder analizar el Sistema U, se hace necesario conocer la norma de Protección de Borde o barandillas UNE EN 13374, que deberá cumplirse al igual que la norma de redes de seguridad UNE EN 1263-1.

Materiala: Segurtasun praktikoa eraikuntza-obretan

Horregatik, U sistema aztertzeko, ezinbestekoa zen barandei buruzko UNE EN 13374 araua ezagutzea, zeina segurtasun-sareei buruzko UNE EN 1263-1 arauarekin batera bete beharko baita. Por ello, para poder analizar el Sistema U, se hacía necesario conocer la norma de barandillas, UNE EN 13374, que deberá cumplirse al igual que la norma de redes de seguridad UNE EN 1263-1.

Materiala: Segurtasun praktikoa eraikuntza-obretan

Segurtasun-sareen U sistema Sistema U de Redes de Seguridad

Materiala: Segurtasun praktikoa eraikuntza-obretan

Gainerako lan-ekipamendu edo babesekin gertatzen den bezala (adibidez, segurtasun-sareak), baranden fabrikatzaileak jarraibideen eskuliburua eman beharko dio erabiltzaileari. Al igual que con cualquier equipo de trabajo o con cualquier protección, como las redes de seguridad, el fabricante de las barandillas deberá suministrar al usuario un Manual de Instrucciones, donde figuren:

Materiala: Segurtasun praktikoa eraikuntza-obretan

Beraz, B motakoen antzeko barandak erabili beharko ditugu, baina karga dinamikoekiko erresistenteagoak; hau da, baranda integralak (412. irudia) edo bitarteko segurtasun-sareak (414. irudia). Por ello, tendremos que recurrir a barandillas similares a las de la clase B pero más resistente a las cargas dinámicas, es decir, barandillas integrales (fig. 412) o redes de seguridad intermedias (fig. 414).

Materiala: Segurtasun praktikoa eraikuntza-obretan