pultsadore

1
pultsadore > pulsador (48 testuinguru)
eu testuak es testuak
Errealitatean, garrantzitsua da erregistroari 0an hasieratzeko aukera ematea; hau da, martxan jartzeko, kanpoko Reset asinkrono bat pultsadore baten bidez behartuz. En la práctica es importante dotar al registro de la posibilidad de inicializarlo a "0", haciendo una puesta en marcha que consista en forzar un Reset así­ncrono externo, mediante un pulsador.

Materiala: Logika digitala eta mikroprogramagarria

Esaterako, aurreko unitate batean hiru pultsadoreren bidez kontrolatutako bozketa-zirkuitu bat osatzen ikasi genuen. Por ejemplo, en una actividad anterior se realizo un circuito para controlar una votación por medio de tres pulsadores.

Materiala: Logika digitala eta mikroprogramagarria

Dadoaren emaitza sistema bitarrean sartzeko pultsadoreak ditugu, eta lanpara bat aktibatzeko TTL mailak egokitzen dituen zirkuitu bat ere badaukagu. Suponer que se dispone de unos pulsadores para introducir el resultado del dado en binario y de un circuito que adapta niveles TTL para activar una lámpara.

Materiala: Logika digitala eta mikroprogramagarria

Bi pultsadore multzoek emandako bi zenbaki bitarrak; hau da, A eta B, batu: Sumar dos número binarios dados por sendos conjuntos de pulsadores: sean A e B:

Materiala: Logika digitala eta mikroprogramagarria

Zirkuitu horretako sarrerak bertako pultsadoretatik har daitezke zuzenean. Las entradas a este circuito se pueden tomar directamente de los pulsadores de que se dispone.

Materiala: Logika digitala eta mikroprogramagarria

Esakunea ikusita, badakigu hiru sarrera (pultsadoreak) eta bi irteera (motorra eta argia) eduki behar dituela. Por el enunciado, se deduce que debe tener tres entradas (los pulsadores) y dos salidas (motor y lámpara).

Materiala: Logika digitala eta mikroprogramagarria

Pultsadore bat ere sakatzen ez bada, motorra eta lanpara desaktibatuta daude. Si no se pulsa ninguno de los pulsadores, el motor y la lámpara están desactivados.

Materiala: Logika digitala eta mikroprogramagarria

Ahalik eta zirkuitu integratu kopuru txikienarekin, motor baten kontrol-gailua diseinatu, a, b eta c pultsadoreak dituena. Gailu horrek baldintza hauek bete behar ditu: Diseñar, con el mí­nimo número de circuitos integrados, el dispositivo de control de un motor mediante tres pulsadores a, b y c, que cumpla las siguientes condiciones de funcionamiento:

Materiala: Logika digitala eta mikroprogramagarria

Hiru pultsadoreak sakatzean, motorra aktibatu egiten da. Al pulsar los tres pulsadores, el motor se activa.

Materiala: Logika digitala eta mikroprogramagarria

Edozein bi pultsadore sakatzean, motorra aktibatu eta arrisku-lanpara pizten da. Al pulsar dos pulsadores cualquiera, el motor se activa y se enciende una lámpara de peligro.

Materiala: Logika digitala eta mikroprogramagarria