dosifikazio Bilatu dosifikazio testuinguru gehiagotan

1
dosifikazio > dosificación (10 testuinguru)
eu testuak es testuak
Biofarmaziaren helburua da dosifikazio-formaren eta organismoaren arteko elkarreragina aztertzea. La Biofarmacia tiene por objeto el estudio de la interacción entre la forma de dosificación y el organismo.

Materiala: Farmazia eta parafarmaziako prestakinak egitea farmazietan

Hori gertatzen da, adibidez, esekidura gisa formulatu nahi diren printzipio aktiboekin; izan ere, esekiduren egonkortasun- eta dosifikazio-ezaugarriak esekiduran dauden partikulen tamainaren baitan daude, neurri handi batean. Es el caso, por ejemplo, de los principios activos que se pretenden formular como suspensión, ya que las caracterí­sticas de estabilidad y de dosificación de éstas dependen, en buena medida, del tamaño de las partí­culas en suspensión.

Materiala: Farmazia eta parafarmaziako prestakinak egitea farmazietan

Zirrikiturik ez duten konprimituak ez dira zatitu behar, dosifikazio-akatsak gerta bailitezke. Los comprimidos que no están ranurados, no deben ser fraccionados, ya que podrían dar lugar a errores de dosificación.

Materiala: Farmazia eta parafarmaziako prestakinak egitea farmazietan

Dosifikazioa giltzurrun-gutxiegitasuna duten gaixoetan. Dosificación en la insuficiencia renal.

Materiala: Farmazia eta parafarmaziako prestakinak egitea farmazietan

Dosifikazioa gibel-gutxiegitasuna duten gaixoetan. Dosificación en la insuficiencia hepática.

Materiala: Farmazia eta parafarmaziako prestakinak egitea farmazietan

Botika bat zain-bidetik ematen ez denean, bere jarduera sistemikoa gauzatu dezan, xurgatu egin behar da dosifikazio-formatik askatu ondoren. Para que un fármaco ejerza una acción sistémica, debe absorberse una vez que ha sido liberado de su forma de dosificación cuando se administra por vía extravascular.

Materiala: Farmazia eta parafarmaziako prestakinak egitea farmazietan

Badira eskuzko makinak edo erdiautomatikoak dosifikazio-forma horiek unitate-dosietan berriro ontziratzeko. Errendimendu nahiko ona dute farmazia-zerbitzuen beharretarako. Existen máquinas manuales o semiautomáticas que son capaces de reenvasar en dosis unitarias estas formas de dosificación, con un rendimiento relativamente satisfactorio para las necesidades de los servicios de farmacia.

Materiala: Farmazia- eta parafarmazia-produktuen banaketa eta salmenta

Likidoak edo hautsak berriro ontziratzeko prozesu automatikoan, farmazialariak egiaztatu beharko du dosi bakoitzeko dosifikazioa berriro ontziraturiko unitate bakoitzean idatzita agertzen den kantitateari dagokiola (aparatuaren baliozkotzea). En el proceso automático de reenvasado de lí­quidos o polvos, será preciso la comprobación del farmacéutico de que la dosificación por dosis, corresponde a la cantidad que aparece escrita en cada unidad reenvasada (validación del aparato).

Materiala: Farmazia- eta parafarmazia-produktuen banaketa eta salmenta

espezialitate farmazeutikoa konposizio eta informazio zehatza eta forma farmazeutiko eta dosifikazio jakina dituen botika da. Sendagai gisa berehala erabiltzeko prestatuta dago, jendeari emateko moduan ipinita eta egokituta, eta modu uniformean izendatua, bildua, ontziratua eta etiketatua. Estatuko Administrazioaren osasun-baimena du eta hark Espezialitate farmazeutikoen erregistroan sartu du. el medicamento de composición e información definidas, de forma farmacéutica y dosificación determinadas preparado para su uso medicinal inmediato, dispuesto y acondicionado para su dispensación al público, con denominación, embalaje, envase y etiquetado uniformes al que la Administración del Estado otorgue autorización sanitaria e inscriba en el Registr

Materiala: Farmazia- eta parafarmazia-produktuen banaketa eta salmenta

Zaharrek, 65 urtetik gora, beren funtzio organikoak aldatuta eduki ditzakete, eta horrek eragina izan dezake botika batzuen dosifikazioetan. Los ancianos, pues a partir de los 65 años, pueden tener sus funciones orgánicas algo modificadas, y esto puede influir sobre la dosificación de algunos medicamentos.

Materiala: Farmazia- eta parafarmazia-produktuen banaketa eta salmenta

dosifikazio > dosificación (5 testuinguru)
eu testuak es testuak
CT-79 araua betetzeko, T-10 motako perlitaz arindutako zementuzko morteroa erabil dezakegu zementuzko mortero tradizionalaren ordez, hau da, perlita-aletxoak balia ditzakegu morteroaren hondarraren ordez, III.3 koadroan adierazitako m2-ko dosifikazioari jarraiki. Para salvar el incumplimiento con la CT-79, se puede sustituir el mortero tradicional de cemento por un mortero de cemento aligerado con perlita tipo T-10, es decir, sustituir la arena del mortero por gránulos de perlita, con una dosificación por m2 reflejada en el cuadro III.3.

Materiala: Eraikinaren estalkia

T-10 perlitaren dosifikazioak % 5etik % 8ra bitarteko lerma izan dezake, garraioaren eta zaku-mugimenduaren eraginez. La dosificación de la perlita T-10, puede tener una merma debida al transporte y movimiento de sacos del 5 al 8%.

Materiala: Eraikinaren estalkia

T-10 perlitaren dosifikazioak % 5etik % 8ra bitarteko lerma izan dezake, garraioaren eta zaku-mugimenduaren eraginez. La dosificación de la perlita T-10 puede tener una merma debida al transporte y movimiento de sacos del 5 al 8%.

Materiala: Eraikinaren estalkia

CT-79 araudia betetzeko, T10 perlita erabil dezakegu errekako hondarraren ordez, mortero bat sortuz III.19 koadroan adierazitako m3-ko dosifikazioari jarraiki. Para salvar el incumplimiento con la CT-79, se puede sustituir la arena de rí­o por perlita T10, confeccionando un mortero con una dosificación por m3 reflejada en el cuadro III.19.

Materiala: Eraikinaren estalkia

CT-79 araudia betetzeko edo estalkiaren "K" koefizientea hobetzeko, T-10 perlita erabil dezakegu errekako hondarraren ordez, mortero bat sortuz IV.18 koadroan adierazitako m3-ko dosifikazioari jarraiki. Para salvar el incumplimiento con la CT-79 o mejorar el coeficiente "K" de la cubierta, se puede sustituir la arena de rí­o por perlita T-10, confeccionando un mortero con una dosificación por m3 reflejada en el cuadro IV.18.

Materiala: Eraikinaren estalkia

dosifikazio > dosificación (5 testuinguru)
eu testuak es testuak
Legamiaren dosifikazioan eragina duen beste elementu bat urte-sasoia da eta, beraz, neguko ingurune-tenperaturan, legamia-kopuru handiagoa (hotz handiagoa dago) eta udan, kopuru txikiagoa (beroago dago). Otro elemento que influye en la dosificación de la levadura es la estacionalidad y por consiguiente la temperatura ambiente en Invierno más cantidad de levadura (hace más frí­o) y en Verano menos cantidad (hace más calor).

Materiala: Gozogintza

Zuringoak ur eta proteina ugari du, eta oreei bolumen handiagoa ematen die, baina ez dira gomendagarriak dosifikazio altuak, mamia lehortzeko joera izaten baitute normalean. La clara contiene un elevado porcentaje de agua y proteí­nas, aportando a las masas mayor volumen, aunque no son aconsejables dosificaciones altas ya que generalmente tienden a secar la miga.

Materiala: Gozogintza

Opilgintzako oreetan, gatzaren dosifikazioa irin-kiloko 10-25 g izango da, elaboratu beharreko espezialitatearen, eragiketa-prozesuaren eta, batzuetan, hartzidura azkartzen duen obradoreko tenperatura altuaren arabera. La dosificación de sal en las masas de bollería será de 10 a 25 gr. por kilo de harina, dependiendo de la especialidad a elaborar, proceso operativo y en ocasiones de la temperatura alta del obrador que acelera la fermentación.

Materiala: Gozogintza

Oso kontzentratuta dauden lurrinek usain bitxiak igor ditzakete; aldiz, dosifikazioa zuzena bada, lurrinak oreei guk nahi dugun zaporea emango die. Los aromas altamente concentrados pueden despedir olores atí­picos, en cambio, si la dosificación aplicada es la correcta, el aroma dará a las masas el sabor apetecido.

Materiala: Gozogintza

Beraz, dosifikazioan aldaerak mugatuak dira. Las variantes en la dosificación son por tanto ilimitadas.

Materiala: Gozogintza

2
dosifikazio > dosificación (5 testuinguru)
eu testuak es testuak
Ereiteko makinak sailkatzeko orduan, dosifikazio sistema kontuan hartuz, ahurtaraka ereiteko makinak eta doitasunez ereitekoak bereiz ditzakegu. Las sembradoras se pueden clasificar según su sistema de dosificación en sembradoras a chorrillo o sembradoras de precisión.

Materiala: Nekazaritza

Era berean, dosifikazio sistema gorabehera ereiteko makinak honelaxe sailkatzen dira: A su vez, independientemente del sistema de dosificación las sembradoras se clasifican en:

Materiala: Nekazaritza

Dosifikazioa ildo bakoitzerako indibidualizatzeaz gain, hazia grabitate bidez erortzen zaienak. de dosificación individualizada para cada surco y caída de la semilla por gravedad.

Materiala: Nekazaritza

dosifikazio zentralizatua duena; biek, ondoren, ereite lerro bakoitzerako bereizten dituzte haziak de dosificación centralizada y que realizan la separación de las semillas para cada línea de siembra con posterioridad.

Materiala: Nekazaritza

garraio pneumatiko bidez dosifikazio indibidualizatua egiten duena: de dosificación individualizada por transporte neumático:

Materiala: Nekazaritza