substantzia kimiko

1
substantzia kimiko > sustancia química (9 testuinguru)
eu testuak es testuak
Gainera, arriskuen ebaluazioa eguneratu beharko da lan-baldintzak aldatzen direnean; esate baterako, lantaldeak, substantzia kimikoak, lanpostuak eta abar aldatzen badira. Era berean, ebaluazio hori berrikusi egingo da langilearen osasunean kalteak eragin badira lanposturen batean. Además, la evaluación de riesgos deberá ser actualizada cuando varíen las condiciones de trabajo como puede ser por un cambio de equipos de trabajo de sustancias químicas, de puesto de trabajo De igual manera, se revisará dicha evaluación cuando, en un puesto de trabajo se hayan producidos daños para la salud de trabajador

Materiala: Sistemen integrazioa

Kontuan izango dira: jarduera mota, lanpostuak eta pertsonak erabiltzen diren ekipamenduak substantzia kimikoak Se tendrá presente: el tipo de actividad los puestos de trabajo y las personas, los equipos utilizados, las sustancias químicas…

Materiala: Sistemen integrazioa

Gainera, arriskuen ebaluazioa egin behar da lan-ekipamenduak substantzia kimikoak eta languneen egokitzapena aukeratzeko garaian. Además, se exige la evaluación de los riesgos a la hora de elegir los equipos de trabajo las sustancias químicas y el acondicionamiento de los lugares de trabajo

Materiala: Sistemen integrazioa

Kasko batek objektu batek burua zuzenean jotzea eragozten du; babeskularru batzuk larruazalaren eta substantzia kimikoaren arteko hesia dira; erradiazioen aurkako begi-iragazkiari esker, begiek ez dute kalterik izango, eta abar. Un casco impide que un objeto golpee directamente la cabeza unos guantes de protección química suponen una barrera entre la piel y la sustancia química, un ocular filtrante contra radiaciones evita que se dañen los ojos etc.

Materiala: Sistemen integrazioa

Langileak substantzia kimikoetatik babestu behar direnean, aztertu beharko da jantziek zer gaitasun duten lan egin bitartean egongo diren substantzietatik babesteko. Cuando sea necesario proteger a los operarios contra sustancias químicas se analizará la capacidad de los trajes frente a las sea necesario proteger a los operarios contra sustancias que van a estar presentes durante el trabajo

Materiala: Sistemen integrazioa

Esandako guztiarengatik, arreta berezia eskainiko diegu prozesu kimikoei, metalurgikoei, substantzia kimikoen erabilerari eta halakoei. Por todo lo dicho, prestaremos especial atención a los procesos químicos, metalúrgicos, empleo de sustancias químicas…

Materiala: Sistemen integrazioa

Deskonposizio-baldintzen arabera, horien ondorioz substantzia kimikoen nahaste konplexuak aska daitezke. En dependencia de las condiciones de descomposición como consecuencia de la mismas pueden liberarse mezclas complejas de sustancias químicas.

Materiala: Sistemen integrazioa

Disolbatzaile agortuak, koipeak olio erabiliak, taladrinak, ebaketa-likidoak, bainu agortuak, hauts metalikoa, zepa hondar metalikoak edo bestelako osagai arriskutsuak dituzten arazketa-lohiak, leunketa-diskoak, pintura hondarrak produktu kimikoak izan dituzten ontziak substantzia kimikoz bustitako xurgatzaileak, txirbil metaliko blaituak, zatar eta eskularru kutsatuak, hainbat iragazki pilak, bateriak, fluoreszenteak, transformadore eta kondentsadore elektrikoetan, erresistentzietan eta horrelakoetan agertzen diren poliklorobifeniloak (PCB). Disolventes agotados, grasas aceites usados, ta- ladrinas, fluidos de corte baños agotados, polvo metálico, escoria lodos de depuración que contengan restos metálicos u otros compuestos peligrosos, discos de pulido, restos de pinturas envases que han contenido productos químicos, absorbentes impregnados con sustancias químicas, virutas metálicas impregnadas, trapos y guantes contaminados, filtros varios, pilas, baterías fluorescentes, policloro- bifenilos (PCBs) que aparecen en transformadores y condensadores eléctricos, resistencias

Materiala: Sistemen integrazioa

Araudi horren helburua da gizakien osasunari eta ingurumenari babes handia bermatzea, baita substantzia kimikoen, nahasteen eta artikulu espezifiko batzuen zirkulazio askea bermatzea ere. Esta normativa pretende garantizar un elevado nivel de protección de la salud humana y del medio ambiente, así como la libre circulación de sustancias químicas, mezclas y ciertos artículos específicos.

Materiala: Sistemen integrazioa

substantzia kimiko > sustancia química (5 testuinguru)
eu testuak es testuak
espermatozoideak suntsitzen dituzten substantzia kimikoak dira. son sustancias quí­micas que destruyen los espermatozoides.

Materiala: Anatomia

Hormonak odolean zehar bidaiatzen duten "mezulari kimikoak" direla esan daiteke; izan ere, gorputzeko organo batek sortutako hainbat motatako substantzia kimikoak dira, eta mezu edo seinale bat eramaten dute beste organo bateraino. Se puede considerar las hormonas como "mensajeros quí­micos" que viajan por la sangre, ya que son sustancias quí­micas de distinta naturaleza producidas por un órgano del cuerpo que van a llevar un mensaje o señal hasta otro órgano.

Materiala: Anatomia

Esperimentu bidez frogatuta dago substantzia kimiko batzuek xurgatze-gaitasun espezifikoa dutela argi zuria osatzen duten erradiazioekiko argi zuriak ukitzen dituenean. Está experimentalmente probado que diversas sustancias quí­micas tienen un poder de absorción especifico sobre las radiaciones de que está compuesta la luz blanca, cuando son alcanzadas por ella.

Materiala: Pigmentuen mikroezarpena

sendagaiak, elikagaiak, substantzia kimikoak. medicamentos, alimentos, sustancias quí­micas

Materiala: Pigmentuen mikroezarpena

sendagaiak, substantzia kimikoak eta kosmetikoak. medicamentos, sustancias quí­micas y cosméticas.

Materiala: Pigmentuen mikroezarpena

substantzia kimiko > sustancia química (3 testuinguru)
eu testuak es testuak
Gaixotasun hau eragiten duen arrazoia zein den ez dakigu, baina haren sorreran eragina duten faktore batzuk ezagutzen dira: faktore genetikoak, erradiazio jakin batzuen eraginpean denbora luzean egotea, substantzia kimiko batzuk eta immunitate-defentsak gutxitzea kasu gehienetan. Leuzemiak eragiten ditu: nekea, anemia, infekzioak bata bestearen atzetik, sintoma orokorrak, anorexia eta pisu-galera. Se desconoce la causa que produce esta alteración pero se conocen algunos factores que influyen en su formación, como, los factores genéticos, exposiciones prolongadas a determinadas radiaciones, algunas sustancias quí­micas y disminución de las defensas inmunitarias en la mayoría de los casos, la leucemia provoca; fatiga, anemia, infecciones continuas, sí­ntomas generales, anorexia y pérdida de peso.

Materiala: Erizaintzako oinarrizko teknikak

Erreaktiboak erreakzio jakin batzuk eragiteko gaitasuna duten substantzia kimikoak dira. Gaitasun hori dela eta, analisiak egiten diren laborategietan erabiltzen dira, lagin batean substantzia bat dagoen ala ez jakiteko edo zein kantitatetan dagoen antzemateko. Los reactivos son sustancias quí­micas que, por su capacidad de provocar determinadas reacciones, se utilizan en los laboratorios de análisis para descubrir la presencia o medir la cantidad de otra sustancia que hay en una muestra.

Materiala: Farmazia eta parafarmaziako prestakinak egitea farmazietan

Ez dira asko erabil daitezkeen substantzia kimikoak. No son muchas las sustancias quí­micas que se pueden utilizar.

Materiala: Farmazia eta parafarmaziako prestakinak egitea farmazietan