beira-zuntz

1
beira-zuntz > fibra de vidrio (7 testuinguru)
eu testuak es testuak
Karbonozko erresistentziadun kableek (1.29 irudia) beira-zuntzezko sare bat, karbonoz inpregnatua, izaten dute barruan. En el interior de un cable de encendido con resistencia de carbono (figura 1.29) se encuentra una malla de fibra de vidrio impregnada de carbono.

Materiala: Motorraren sistema osagarriak

Bi silikona-geruzak eta beira-zuntzezko ehunak estaltzen dute beira-zuntzezko nukleo hori. Este núcleo de fibra de vidrio está rodeado de dos capas de silicona y tejido de fibra de vidrio.

Materiala: Motorraren sistema osagarriak

Beira-zuntzezko ehuna Tejido de fibra de vidrio

Materiala: Motorraren sistema osagarriak

Beira-zuntzezko nukleoa, ikatzez inpregnatua Núcleo de fibra de vidrio impregnado con carbón

Materiala: Motorraren sistema osagarriak

Erreaktantzia induktiboko pizte-kableek (1.30 irudia), orain arte deskribatu ditugun kableek bezala, beira-zuntzezko nukleoa izan ohi dute. En el interior de los cables de encendido de reactancia inductiva (figura 1.30) se encuentra, al igual que en los cables descritos anteriormente, un núcleo de fibra de vidrio.

Materiala: Motorraren sistema osagarriak

Bi silikona-geruzak eta beira-zuntzezko ehunak estaltzen dute kablea, irudian ikusten denez. Como se aprecia en la figura, están recubiertos por dos capas de silicona y tejido de fibra de vidrio.

Materiala: Motorraren sistema osagarriak

Beira-zuntza Fibra de vidrio

Materiala: Motorraren sistema osagarriak

beira-zuntz > lana de vidrio (3 testuinguru)
eu testuak es testuak
Zigarreta baten mundruna beira-zuntzezko iragazki batean atxikiko dugu. Se retendrán el alquitrán de un cigarrillo en un filtro de lana de vidrio.

Materiala: Kimika-industriaren oinarrizko eragiketak

Pisatu beira-zuntzezko iragazkia balantza analitikoan (M1). Se pesa el filtro preparado con la lana de vidrio (M1) en la balanza analítica.

Materiala: Kimika-industriaren oinarrizko eragiketak

Prozesua amaitutakoan, beira-zuntzezko iragazkia pisatu (M2). Una vez terminado el proceso se pesa el filtro preparado con lana de vidrio (M2).

Materiala: Kimika-industriaren oinarrizko eragiketak

beira-zuntz > lana de vidrio (2 testuinguru)
eu testuak es testuak
Aire girotuko sistemek giroa asko lehortzen dute eta, normalean, hautsa eta partikula esekiak eramaten dituzte herrestan (eztabaida asko sortu da aire girotuko hodien inguruan, hautsa eta zikinkeria metatzen baita bertan edo, bestela, beira-zuntza edo antzeko beste material batzuk erabiltzen dira eraikitzeko, eta azkenean, bulegoko airean zabaltzen dira). Los sistemas de aire acondicionado resecan mucho el ambiente y, generalmente, arrastran polvo y partículas en suspensión (ha habido muchas controversias debidas a los conductos de aire acondicionado, donde se acumula polvo y suciedad, o se utilizan materiales como la fibra de vidrio en su construcción, que acaban saliendo al ambiente de la oficina).

Materiala: SCADA sistemak

Transmisio-sistema desegokia edo garestiegia (beira-zuntzezko kableak, pantailatuak edo zurrunegiak) Sistema de transmisión inadecuado o de coste elevado ( cables de fibra de vidrio, apantallados o demasiado rígidos)

Materiala: SCADA sistemak

beira-zuntz > fibra de vidrio (5 testuinguru)
eu testuak es testuak
Beste berrikuntza bat OPGA (Organic PGA) kapsulatua da, beira-zuntzean oinarritutako Socket A zokaloan muntatzeko (beira-zuntzak inpedantzia eta kostua murrizten ditu). Otra de las novedades es su nuevo encapsulado OPGA (Organic PGA) para montar sobre Socket A basado en fibra de vidrio, que reduce la impedancia y el costo.

Materiala: Informatika-ekipoen eta -sistemen arkitektura

Zuntz optikoak nukleo oso fina du, zirkularra, beira-zuntzezkoa. La fibra óptica está constituida por un núcleo muy fino, circular, de fibra de vidrio.

Materiala: Industria komunikazioak

Aire girotuko sistemek giroa asko lehortzen dute eta, normalean, hautsa eta partikula esekiak eramaten dituzte herrestan (eztabaida asko sortu da aire girotuko hodien inguruan, hautsa eta zikinkeria metatzen baita bertan edo, bestela, beira-zuntza edo antzeko beste material batzuk erabiltzen dira eraikitzeko, eta azkenean, bulegoko airean zabaltzen dira). Los sistemas de aire acondicionado resecan mucho el ambiente y, generalmente, arrastran polvo y partí­culas en suspensión (ha habido muchas controversias debidas a los conductos de aire acondicionado, donde se acumula polvo y suciedad, o se utilizan materiales como la fibra de vidrio en su construcción, que a

Materiala: SCADA sistemak

Transmisio-sistema desegokia edo garestiegia (beira-zuntzezko kableak, pantailatuak edo zurrunegiak) Sistema de transmisión inadecuado o de coste elevado ( cables de fibra de vidrio, apantallados o demasiado rí­gidos)

Materiala: SCADA sistemak

Beira-zuntzezko oinarria Base de fibra de vidrio

Materiala: Prototipo elektronikoen garapena eta eraikuntza

beira-zuntz > lana de vidrio (4 testuinguru)
eu testuak es testuak
Behin morteroa lehortu eta gogortu ondoren, gainazala estaliko dugu bi aldeetarako autoitsasgarria den xafla batez, 60 g/m2-ko beira-zuntzezko (FV) feltroz armatutako SBS polimero-betunezko elastomero-masillaz osatua, bi aldeetatik silikonatutako filmeko akaberarekin, euskarriari inprimazio likido batez eta jarraian presioa eginez itsatsia, elkarren gainean jarrita 3-5 cm-tan. A continuación, seco y duro el mortero, se cubre la superficie con una lámina autoadhesiva a las dos caras compuesta por un mastic elastomérico de betún poli-mérico SBS armado con fieltro de fibra de vidrio (FV) de 60 g/m2 y acabado de film siliconado por ambas caras, adherida al soporte con una imprimación líquida y posterior presión, solapada entre sí 3-5 cm.

Materiala: Eraikinaren estalkia

24 ordu igarotakoan, plakak igeltsuz estaltzen dira modu tradizionalean, eta, jarraian, lehen geruza bat zabaltzen da, eta bertan 200 gr/m2-ko alkaliaren aurkako beira-zuntzezko sare bat enbutitzen da, elkarren gainean jarrita 10 cm-tan, eta, azkenean, behin igeltsua lehortu eta gogortu ondoren, pintura-geruza batez estaltzen da, kolorea aukeratuta, 5.4 irudian ikus daitekeenez. Transcurridas unas 24 horas, se procede a revestir las placas con yeso de una forma tradicional, previa la extensión de una primera capa donde se embute una malla de fibra de vidrio antialcalina de 200 gr/m2 solapada entre sí 10 cm y finalmente, una vez seco y duro el yeso, se reviste con un revestimiento de capa fina, pintura, en el color deseado, según se refleja en la Figura 5.4.

Materiala: Eraikinaren estalkia

Lehen xafla 4 kg/m2-ko oxiasfalto katalitikozkoa da, flotatzailea, 60 g/m2-ko beira-zuntzeko feltroz armatua (UNE 104 204), elkarren gainean jarrita 3-5 cm-tan, QB-90 araua betez (UNE 104 238 atala, LO 40 FV mota, PN 1 sistema). La primera lámina de oxiasfalto catalítico de 4 kg/m2, flotante, armada con fieltro de fibra de vidrio (FV) de 60 g/m2 y UNE 104 204, solapada entre sí entre 3-5 cm, cumpliendo norma QB-90, apartado UNE 104 238, tipo LO 40 FV, sistema PN 1.

Materiala: Eraikinaren estalkia

b) Xafla oxiasfaltiko baten (LO 40 FV mota) 50 x 50 cm-ko pusketa bat jartzen da estalkia estu zigilatzeko, beira-zuntzez armatua eta galdaratxoari eta euskarriari sopletez itsatsia, hustubidea prest utzita iragazgaizte-xafla berria jasotzeko. b) Instalación de un trozo de lámina oxiasfáltica (Tipo LO 40 FV), como sellado íntimo con la cubierta, de dimensiones 50 x 50 cm, armada con fibra de vidrio y adherida a la caldereta y soporte mediante soplete, quedando preparado el desagüe para recibir la nueva lámina de impermeabilización.

Materiala: Eraikinaren estalkia

beira-zuntz > fibra de vidrio (6 testuinguru)
eu testuak es testuak
Behin morteroa lehortu eta gogortu ondoren, gainazala estaliko dugu bi aldeetarako autoitsasgarria den xafla batez, 60 g/m2-ko beira-zuntzezko (FV) feltroz armatutako SBS polimero-betunezko elastomero-masillaz osatua, bi aldeetatik silikonatutako filmeko akaberarekin, euskarriari inprimazio likido batez eta jarraian presioa eginez itsatsia, elkarren gainean jarrita 3-5 cm-tan. A continuación, seco y duro el mortero, se cubre la superficie con una lámina autoadhesiva a las dos caras compuesta por un mastic elastomérico de betún poli-mérico SBS armado con fieltro de fibra de vidrio (FV) de 60 g/m2 y acabado de film siliconado por ambas caras, adherida al soporte con una imprimación lí­quida y posterior

Materiala: Eraikinaren estalkia

24 ordu igarotakoan, plakak igeltsuz estaltzen dira modu tradizionalean, eta, jarraian, lehen geruza bat zabaltzen da, eta bertan 200 gr/m2-ko alkaliaren aurkako beira-zuntzezko sare bat enbutitzen da, elkarren gainean jarrita 10 cm-tan, eta, azkenean, behin igeltsua lehortu eta gogortu ondoren, pintura-geruza batez estaltzen da, kolorea aukeratuta, 5.4 irudian ikus daitekeenez. Transcurridas unas 24 horas, se procede a revestir las placas con yeso de una forma tradicional, previa la extensión de una primera capa donde se embute una malla de fibra de vidrio antialcalina de 200 gr/m2 solapada entre sí­ 10 cm y finalmente, una vez seco y duro el yeso, se reviste con un revestimiento de capa fina, pintura, en el color deseado, según se refleja en la

Materiala: Eraikinaren estalkia

c) Lurrun-hesidun beira-zuntzezko edo zubi termikodun estrusiorik gabeko poliestirenozko 5 cm-ko lodierako panelak jartzen dira aurreko arrastelen artean, klima-eremuko CT-79 betez. c) Instalación de paneles de fibra de vidrio con barrera de vapor o de poliestireno extruido con puente térmico entre los rastreles anteriores, con espesor de 5 cm, cumpliendo la CT-79 de la zona climática.

Materiala: Eraikinaren estalkia

c) APP polimero-betunezko autobabestutako xafla jartzen da, 140 g/m2-ko poliesterrezko feltro puntzonatuzko bi armaduraz armatua eta 50 g/m2-ko beira-zuntzeko beloa erantsita, alezko akaberarekin eta 4 kg/m2-ko pisuarekin, UNE 104 242/2 araua betez (LBM 40G FP+FV mota, GA 2 sistema, Q-90 EOA), aurrekoari itsatsia arrabolaz edo sopletez presioa eginez, estalkiaren maldaren arabera. c) Colocación de lámina autoprotegida de betún polimérico (APP), armada con doble armadura de fieltro de poliéster punzonado (FP) de 140 g/m2 + velo de fibra de vidrio (FV) de 50 g/m2, con acabado granular y peso de 4 kg/m2 cumpliendo con norma UNE 104 242/2, tipo LBM 40G FP+FV, sistema GA 2 de la NBE Q-90, adherida a la anterior mediante presión con

Materiala: Eraikinaren estalkia

Lehen xafla 4 kg/m2-ko oxiasfalto katalitikozkoa da, flotatzailea, 60 g/m2-ko beira-zuntzeko feltroz armatua (UNE 104 204), elkarren gainean jarrita 3-5 cm-tan, QB-90 araua betez (UNE 104 238 atala, LO 40 FV mota, PN 1 sistema). La primera lámina de oxiasfalto catalí­tico de 4 kg/m2, flotante, armada con fieltro de fibra de vidrio (FV) de 60 g/m2 y UNE 104 204, solapada entre sí­ entre 3-5 cm, cumpliendo norma QB-90, apartado UNE 104 238, tipo LO 40 FV, sistema PN 1.

Materiala: Eraikinaren estalkia

b) Xafla oxiasfaltiko baten (LO 40 FV mota) 50 x 50 cm-ko pusketa bat jartzen da estalkia estu zigilatzeko, beira-zuntzez armatua eta galdaratxoari eta euskarriari sopletez itsatsia, hustubidea prest utzita iragazgaizte-xafla berria jasotzeko. b) Instalación de un trozo de lámina oxiasfáltica (Tipo LO 40 FV), como sellado í­ntimo con la cubierta, de dimensiones 50 x 50 cm, armada con fibra de vidrio y adherida a la caldereta y soporte mediante soplete, quedando preparado el desagüe para recibir la nueva lámina de impermeabilización.

Materiala: Eraikinaren estalkia