impedancia

1
inpedantzia > impedancia (19 testuinguru)
eu testuak es testuak
Erresistentzia horren balioak bat etorri behar du erabilitako kablearen Z0 ohiko inpedantziarekin, linearen muturretan islapenak eragozteko. El valor de esta resistencia debe coincidir con la impedancia caracterí­stica Z0 del cable utilizado para evitar reflexiones en los extremos de la lí­nea.

Materiala: Industria komunikazioak

Arauak dio nodo kopurua 32 izango dela, baina inpedantzia handiko hargailuekin 256 nodo ere izan daitezke. La norma establece que el número de nodos será de 32, pero con receptores de alta impedancia se pueden alcanzar los 256 nodos.

Materiala: Industria komunikazioak

Irudian kontrol-seinalea zeroan jartzen denean, B0 eta B1 BUFFERRAK aktibatzen dira, eta A0 eta A1 inpedantzia handiko egoeran geratzen dira; hori dela-eta, 1 SARRERAN aplikatutako seinalea 1 IRTEERATIK irtengo da. Kontrol-seinalea bat denean, 2 SARRERAN aplikatutako seinalea 2 IRTEERATIK irteten da. Zirkuitu hori erabilgarria da linea berbera sarrera eta irteera gisa erabili nahi denean; esate baterako, bi norabideko ataka bateko D0 eta D7 bitarteko lineak erabili nahi diren En la figura cuando la señal de control se pone a cero se activan los BíšFFERS B0 Y B1 permaneciendo A0 y A1 en estado de alta impedancia, una señal aplicada en la ENTRADA 1 saldrá por la SALIDA1. Cuando la señal de control es uno la señal aplicada en ENTRADA2 sale por SALIDA2. Este circuito es útil cuando se desea que una misma lí­nea

Materiala: Industria komunikazioak

Ordenagailua /C3 linean abiarazten dugunean, 0 volt ditugu, eta inbertsoreari esker, hiru egoerako BUFFERRAK inpedantzia handian jartzen ditugu. Cuando arrancamos el ordenador en la lí­nea /C3 tenemos 0 voltios por lo que gracias al inversor ponemos los BíšFFERS triestado en alta impedancia.

Materiala: Industria komunikazioak

ENABLE kontrol-seinaleak (0rekin aktibatzen da) ahalbidetzen duenean, irteera sarreraren kopia izaten da, eta ENABLE aktibo ez dagoenean (1 maila), irteera inpedantzia handiko egoeran geratzen da (HZ); egoera horretan, zirkuituaren irteera zirkuitu ireki baten baliokidea da. Cuando la señal de control ENABLE (activa con 0) lo permite la salida es una copia de la entrada, cuando ENABLE no está activo (nivel 1) la salida permanece en estado de alta impedancia (HZ), en este estado la salida del circuito es equivalente a un circuito abierto.

Materiala: Industria komunikazioak

Inpedantzia: Impedancia:

Materiala: Industria komunikazioak

goi-inpedantzia alta impedancia

Materiala: Informatika-ekipoen eta -sistemen arkitektura

7.27 irudia. Busa goi-inpedantzian. Figura 7.27. Representación de un bus en alta impedancia.

Materiala: Informatika-ekipoen eta -sistemen arkitektura

Azken kasu horretan, informazio-erregistroko hiru egoerako bufferrek goi-inpedantzian egon behar dute, ez uzteko ez idazten, ez irakurtzen. Para este último caso, los búfferes triestado del registro de información deberán estar en alta impedancia, no permitiendo la lectura ni la escritura.

Materiala: Informatika-ekipoen eta -sistemen arkitektura

Memorian irakurtzen edo idazten ez denean, memoria goi-inpedantzian dago, barruko hiru egoerako bufferrei esker. Cuando no se está realizando en la memoria ni una lectura, ni una escritura, éste se encuentra en alta impedancia gracias a unos búfferes triestado que se encuentran en su interior.

Materiala: Informatika-ekipoen eta -sistemen arkitektura