eskari

1
eskari > pedido (19 testuinguru)
eu testuak es testuak
Eskariak aldian behin fakturekin egiaztatzea, erantzun gabeko eskaririk ez dagoela baieztatzeko. Comprobación periódica de los pedidos con las facturas, para comprobar que no existen pedidos sin atender.

Materiala: Kontu-ikuskaritza

7. Eskariak aurrez zenbakituta eta ondo kontrolatuta al daude, eta eskaria nahitaezkoa al da erosketa guztietarako? 7 ¿Están los pedidos prenumerados y debidamente controlados, y es preceptivo su empleo para todas las compras?

Materiala: Kontu-ikuskaritza

Eskari- edo fakturazio-bolumen jakin batera iristeagatik (unitatetan edo zenbatekotan) jasotako rappelak edo deskontuak 609. kontuan kontabilizatuko dira (Erosketen gaineko rappelak). Los rappels y descuentos similares que se basen en haber alcanzado un determinado volumen de pedidos o facturación (en unidades o importes) se contabilizarán en la cuenta 609 Rappels por compras.

Materiala: Kontu-ikuskaritza

Eskari bakoitzerako baimen egokia dagoela eta eskariaren, entrega-albaranaren eta dagokion fakturaren artean korrelazioa dagoela ziurtatuko du. Asegurar la existencia de la autorización correspondiente para cada pedido y la correlación entre el pedido, albarán de entrega y la factura correspondiente.

Materiala: Kontu-ikuskaritza

- ondasunak jasotzea (eskariarekin bat datozela unitateetan, kalitatean eta abarretan), - la recepción de los bienes (conformidad del pedido en unidades, calidad, etc.),

Materiala: Kontu-ikuskaritza

- fakturarekiko adostasuna (eskariarekin edo eskariekin bat datorrela, prezioa egiaztatzea, deskontuak, ordaintzeko baldintzak, fakturaren zehaztasun aritmetikoa eta abar), -la conformidad de la factura (concordancia con el pedido o pedidos, comprobación del precio, descuentos, condiciones de pago, exactitud aritmética de la factura, etc.),

Materiala: Kontu-ikuskaritza

Saldoa 20X0(e)ko eskari batena da, baina albarana eta faktura 20X1eko urtarrilekoak dira. El saldo corresponde a un pedido del 30-12-20X0, aunque el albarán y la factura corresponden a enero de 20X1.

Materiala: Kontu-ikuskaritza

3. Bezeroen eskariak berrikusi eta onartzen al dira salgaiak eman baino lehen: 3 ¿Los pedidos de los clientes, se revisan y aprueban antes de servir las mercaderías, por el:

Materiala: Kontu-ikuskaritza

Ordainketan atzeratze-muga gainditzen duten bezeroetan kreditu-muga eta eskariak blokeatzeko sistema informatizatu da. Informatización de un lí­mite de crédito y de un sistema de bloqueo de pedidos en aquellos clientes que superen un lí­mite de retraso en el pago

Materiala: Kontu-ikuskaritza

Zuzendari nagusiak. Gutxitan ematen zaizkie aurrerakinak bezeroei. Eskari asko telefonoz egiten dira. El Director General Raramente hay anticipos a clientes Muchos pedidos son por teléfono

Materiala: Kontu-ikuskaritza

2
eskari > solicitud (3 testuinguru)
eu testuak es testuak
Baieztapen-eskariei bankuek emandako erantzunak berrikustea, pasibo kontingenteak erakuts ditzakete eta. Revisar las respuestas de los bancos a las solicitudes de confirmación recibidas, ya que pueden revelar pasivos contingentes.

Materiala: Kontu-ikuskaritza

- erosketa guztien baimenak (erosketa-eskaria behar bezala baimendu behar da), - las autorizaciones de todas las adquisiciones (solicitud de compra debidamente autorizada),

Materiala: Kontu-ikuskaritza

Baieztatutako eskariak Solicitudes confirmadas

Materiala: Kontu-ikuskaritza

3
eskari > demanda (5 testuinguru)
eu testuak es testuak
Haurrarekin hitz egiteko orduan, garrantzitsua da haurrak barneratzea nahi dugun mezuak ondo zehaztea eta aginduak argi ematea, modu horretan haurrak eskari horiei erantzun zehatzagoa eman diezaiekeelako. A la hora de hablar con el niño es importante concretar los mensajes que se quiere que asimilen y darles las consignas claras, así­ el niño podrá dar una respuesta más exacta a dichas demandas.

Materiala: Autonomia pertsonala eta osasuna

Egoera horiek guztiek behar eta eskari berriak sortzen dituzte askotan, familia-ingurune konbentzionaletik kanpo, eta kontzientziazio eta ulermen soziala behar dute, eta, administrazio publikoen aldetik, baliabide eta ekintzak behar dituzte. Todas estas situaciones generan nuevas necesidades y demandas, en muchos casos fuera del entorno familiar convencional, que requieren de la concienciación y entendimiento social, así­ como actuaciones y recursos de las administraciones públicas.

Materiala: Bizikidetza-unitateei arreta ematea

Irizpide honek askotariko erakundeek (publikoek nahiz pribatuek) gizarteko eskari edo behar bat betetzeko sortzen dituzten hainbat baliabide eta instituzio aipatzen ditu. Este criterio hace referencia a los distintos recursos e instituciones generados por los diferentes organismos, tanto públicos como privados, para cubrir una demanda o una necesidad social.

Materiala: Bizikidetza-unitateei arreta ematea

Familiak jarraitzen du pertsonentzako lehenengo bizi-talde eta erreferentziazko talde izaten, eta, horrenbestez, ama eta aita izango dira haurraren lehenengo erreferente afektiboak; aitak eta amak sartuko dute haurra hizkuntzaren munduan eta haiek erantzungo diete haurraren lehenengo eskariei. Ia La familia sigue siendo el primer grupo de vida y de referencia para las personas, por lo tanto la madre y el padre serán los primeros referentes afectivos que tendrá, los que le introduzcan en el mundo del lenguaje y los que responderán a sus primeras demandas.

Materiala: Autonomia pertsonala eta osasuna

Haurrengandik gertuen dauden helduek (gurasoek, hezitzaileek, aitona-amonek...) erantzungo diete eskari horiei, eta, hasieran behintzat, egin daitezkeen gainerako jarduera guztiak ere antolatuko dituzte. Serán los adultos más próximos a los niños y niñas (padres, educadores, abuelos...) los que den respuesta a estas demandas, que actúan en un principio como elementos organizadores de todas las demás actividades que se pueden realizar.

Materiala: Autonomia pertsonala eta osasuna