albaran Bilatu albaran testuinguru gehiagotan

1
albaran > albarán (23 testuinguru)
eu testuak es testuak
Salgaiak zaintzen dituztenen eta irteerez arduratzen direnen artean funtzioak ondo banatuta badaude, kantitateak eta kodeak erkatzean, dagozkien albaranekin bat datozela ikusi behar da. Si existe segregación de funciones entre los que custodian las mercaderías y los responsables de las salidas, debe vigilarse que cuando cotejen las cantidades y códigos concuerden con los albaranes correspondientes.

Materiala: Kontu-ikuskaritza

2. Generoa jaso eta berehala albaranak kontabilitatean erregistratzen al dira? 2 ¿Se registran en contabilidad los albaranes inmediatamente después de la recepción del género?

Materiala: Kontu-ikuskaritza

3. Erosketa-eginduen kopiak erkatzen al dira sarrerako albaranekin eta fakturekin? 3 ¿Se comparan las copias de las órdenes de compra con los albaranes de entrada y las facturas?

Materiala: Kontu-ikuskaritza

1. Ekitaldi-itxieran ohartu dira 10.000 €-ko salgai-entrega bati dagokion albarana dutela, 6 eguneko epemugarekin, eta oraindik ez dutela faktura jaso. 1 Al cierre del ejercicio se dan cuenta de que tienen el albarán correspondiente a una entrega de mercaderías por 10.000 € a vencimiento de 6 días, del cual aún no han recibido la factura.

Materiala: Kontu-ikuskaritza

Albarana ez da nahikoa BEZaren dedukzioajustifikatzeko, eta, beraz, faktura jaso behar da jasandako BEZa deduzitzeko eskubidea islatzeko. Un albarán no es documento suficiente para justificar la deducción del IVA, por lo que se debe esperar a recibir la factura para reflejar el derecho a deducir el IVA soportado.

Materiala: Kontu-ikuskaritza

Eskari bakoitzerako baimen egokia dagoela eta eskariaren, entrega-albaranaren eta dagokion fakturaren artean korrelazioa dagoela ziurtatuko du. Asegurar la existencia de la autorización correspondiente para cada pedido y la correlación entre el pedido, albarán de entrega y la factura correspondiente.

Materiala: Kontu-ikuskaritza

Eta, beraz, beharra dagoenean edo ekitaldi-amaieran salgaia jaso ostean albaranak behin-behinekoz kontabilizatzen dira. Y, por tanto, también se contabilizan de formas provisional los albaranes una vez hemos recibido la mercancía en caso de necesidad o en fin de ejercicio.

Materiala: Kontu-ikuskaritza

Saldoa 20X0(e)ko eskari batena da, baina albarana eta faktura 20X1eko urtarrilekoak dira. El saldo corresponde a un pedido del 30-12-20X0, aunque el albarán y la factura corresponden a enero de 20X1.

Materiala: Kontu-ikuskaritza

9. Erkatzen al da igorritako albarana bezeroaren eskari-oharrarekin? 9 ¿Se coteja el albarán emitido con la nota de pedido del cliente?

Materiala: Kontu-ikuskaritza

10. Erkatzen al da igorritako faktura dagokion albaranarekin edo albaranekin? 10 ¿Se coteja la factura emitida con el albarán o albaranes correspondientes?

Materiala: Kontu-ikuskaritza

albaran > albarán (12 testuinguru)
eu testuak es testuak
Jasotzearen kontrola Jasotako kantitatea, bai eta horren kalitatea ere, hornitzailearen albaranetan adierazitakoarekin bat datorrela egiaztatuko da. Control de recepción: se comprobará que la cantidad recepcionada, así como la calidad coincide con lo indicado en los albaranes del proveedor

Materiala: Ostalaritza

Kanpoko arrazoiek eragindako desbideratzeak: albarana bat ez etortzea aurrez egindako eskaerarekin kualitatiboki edota kuantitatiboki. Desviaciones externas: albarán que difiera cualitativa o cuantitativamente del pedido realizado.

Materiala: Ostalaritza

Produktuak jasotzeko sistemak ezartzea. Pisatzea, albaranen kontrola etab. Zenbaitetan, gerta daiteke benetako kontsumoa eta kontsumo teorikoa bat ez etortzea, produktuak jasotzean haien kantitatea edo kalitatea uste izandakoa baino urriagoa izateagatik eta produktuen errendimendua espero zena baino txikiagoa izateagatik, eta prezioek kostu-dokumentuan aurreikusitakoa gainditzea. Hori dela eta, komeni da bi kontrol mota egitea: salgaiak jasotzearen kontrola eta prezioen kontrola Implantar <a href="/term/es/sistema" target="_blank">sistemas de <a href="/term/es/recepción" target="_blank">recepción de <a href="/term/es/producto" target="_blank">producto pesaje, <a href="/term/es/control" target="_blank">control de <a href="/term/es/albarán" target="_blank">albaranes etc. Las diferencias <a href="/term/es/consumo" target="_blank">entre consumo real y teórico se pueden deber a que se <a href="/term/es/producto" target="_blank">recepcionen productos <a href="/term/es/menor" target="_blank">en <a href="/term/es/rendimiento" target="_blank">menor cantidad de lo que indican <a href="/term/es/albarán" target="_blank">los <a href="/term/es/albarán" target="_blank">albaranes de entrega, <a href="/term/es/menor" target="_blank">en calidad diferente y que puedan tener <a href="/term/es/menor" target="_blank">un <a href="/term/es/rendimiento" target="_blank">menor rendimiento al esperado, o

Materiala: Ostalaritza

Hornitzaileen fitxa, erosketen bolumena fakturatzeko dauden albaranak prezioak Ficha de proveedores volumen de compras albaranes pendientes de facturación, precios

Materiala: Ostalaritza

Erosketen eta salmenten kudeaketa aurrekontuak eskaerak albaranak Gestión de compras y ventas presupuestos pedidos albaranes.

Materiala: Ostalaritza

Fakturazio automatikoa, albaranetatik abiatuta. Facturación automática a partir de albaranes.

Materiala: Ostalaritza

Bidalketa-etiketen igorpena bezero edo albaran bakoitzeko. Emisión de etiquetas de envío por cliente o por albarán.

Materiala: Ostalaritza

Produktuak jasotzeko sistemak ezartzea. Pisatzea, albaranen kontrola etab. Zenbaitetan, gerta daiteke benetako kontsumoa eta kontsumo teorikoa bat ez etortzea, produktuak jasotzean haien kantitatea edo kalitatea uste izandakoa baino urriagoa izateagatik eta produktuen errendimendua espero zena baino txikiagoa izateagatik, eta prezioek kostu-dokumentuan aurreikusitakoa gainditzea. Hori dela eta, komeni da bi kontrol mota egitea: salgaiak jasotzearen kontrola eta prezioen kontrola Implantar <a href="/term/es/sistema" target="_blank">sistemas de <a href="/term/es/recepción" target="_blank">recepción de <a href="/term/es/producto" target="_blank">producto pesaje, <a href="/term/es/control" target="_blank">control de <a href="/term/es/albarán" target="_blank">albaranes etc. Las diferencias <a href="/term/es/consumo" target="_blank">entre consumo real y teórico se pueden deber a que se <a href="/term/es/producto" target="_blank">recepcionen productos <a href="/term/es/menor" target="_blank">en <a href="/term/es/rendimiento" target="_blank">menor cantidad de lo que indican <a href="/term/es/albarán" target="_blank">los <a href="/term/es/albarán" target="_blank">albaranes de entrega, <a href="/term/es/menor" target="_blank">en calidad diferente y que puedan tener <a href="/term/es/menor" target="_blank">un <a href="/term/es/rendimiento" target="_blank">menor rendimiento al esperado, o

Materiala: Ostalaritza

Hornitzaileen fitxa, erosketen bolumena fakturatzeko dauden albaranak prezioak Ficha de proveedores volumen de compras albaranes pendientes de facturación, precios

Materiala: Ostalaritza

Erosketen eta salmenten kudeaketa aurrekontuak eskaerak albaranak Gestión de compras y ventas presupuestos pedidos albaranes.

Materiala: Ostalaritza